Legislativa

Poslovnik o izmjenama i dopunama o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH

23.11.2007. 16:40 / Izvor: eKapija.ba

Na osnovu čl. 52. stav (8) i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06), člana 22. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 3/05), tačke II Odluke o imenovanju predsjedavajućeg Ureda za razmatranje žalbi broj URŽ-106/06 od 21. septembra 2006. godine i člana 22. Poslovnika o radu Ureda za razmatranje žalbi ("Službeni glasnik BiH" broj 100/06), na osnovu prethodne saglasnosti članova Ureda za razmatranje žalbi, na sjednici Ureda za razmatranje žalbi održanoj u Sarajevu 28. februara 2007. godine, predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi donio je
 
POSLOVNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE
 
Član 1.
 
(1) U Poslovniku o radu Ureda za razmatranje žalbi ("Službeni glasnik BiH" broj 100/06) u članu 3. stav 3. se mijenja i glasi: "(3) Žalba treba sadržavati:
 
a) ime ili naziv žalioca, prebivalište ili sjedište žalioca, ime zastupnika ili punomoćnika žalioca ako ga ima;
b) valjanu punomoć u originalu ili ovjerenom prijepisu ako žalilac podnosi žalbu uz pomoć punomoćnika;
c) naziv ugovornog organa protiv kojeg se podnosi žalba, broj i datum odluke ugovornog organa protiv kojeg se donosi odluka;
d) navode i dokaze koji potvrđuju blagovremenost podnošenja žalbe, u skladu s rokovima propisanim članom 51. ZJN-a;
e) navode o povredama odredbe ili odredbi ZJN-a koje su navodno prekršene u postupku javnih nabavki;
f) opis činjeničnih okolnosti iz kojih proizlazi povreda odredbi ZJN-a koje su prekršene u postupku javne nabavke;
g) izjavu ili dokaz, u pravilu, o istovremenom upućivanju kopije žalbe ugovornom organu u skladu s ovim članom;
h) podatak o visini ponude koju je žalilac ponudio u postupku javne nabavke na koji se žalba odnosi;
i) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi na žalbu, u iznosu propisanom Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH” br. 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06) i Tarifom administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH” br. 16/02, 43/04 i 8/06), prema tački h) ovog stava u originalu ili ovjerenom prijepisu;
j) valjan dokaz u originalu ili ovjerenom prijepisu o imenovanju punomoćnika za prijem pismena u Bosni i Hercegovini ili advokata sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, ako je sjedište ili prebivalište žalioca izvan Bosne i Hercegovine;
k) preciziran zahtjev odluke čije donošenje traži žalilac od URŽ-a (npr. poništenje ili preinačenje odluke ugovornog organa, zahtjev za naknadu štete, zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka - troškovnik);
l) navode i dokaze o visini prouzrokovane štete ukoliko se žalbom traži naknada štete u skladu s tačkom k) ovog stava;
m) uredan potpis žalioca i pečat (ako ga žalilac ima) ili potpis ovlaštenog lica odnosno punomoćnika (ako ga žalilac ima)."
 
Član 2.
 
Iza člana 6. dodaje se novi član 6a. koji glasi: "Član 6a.
 
(Spajanje postupka)
 
(1) Ako postoji više žalbi koje se odnose na isti postupak dodjele ugovora, predsjedavajući URŽ-a može donijeti zaključak da se sve žalbe rješavaju u jednom vijeću ili kod jednog člana URŽ-a. U tom slučaju donosi se jedna odluka za sve žalbe. Rokovi se računaju od datuma prispijeća posljednje žalbe.
 
(2) Protiv zaključka iz stava 1. ovog člana nije dopuštena posebna žalba ili tužba kojom se pokreće upravni spor".
 
Član 3.
 
U članu 13. u stavu (4) iza riječi: "iz stava" broj "2" zamjenjuje se brojem "3".
 
Član 4.
 
U članu 15. stav 3. se mijenja i glasi: "(3) Pri donošenju odluke, URŽ se ograničava na žalbene navode. URŽ može razmatrati i odlučivati o povredama koje nisu eksplicitno navedene u žalbi, ako su te povrede ozbiljne i ako bi rezultirale poništenjem postupka dodjele ugovora."
 
Član 5.
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 
Broj: URŽ-28/07
Predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi
Dr. Amir Pilav
Sarajevo, 28.2.2007. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.