Pravilnik o procedurama za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda

Legislativa

Pravilnik o procedurama za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda

16.03.2018. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 28. tačka b. Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi 

 

PRAVILNIK 

O PROCEDURAMA ZA POVRAT, PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I POSTUPKU UMANJENJA OBAVEZA 

 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet Pravilnika) 
 

Ovim Pravilnikom uređuju se procedure za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: JRT) kojim raspolaže Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), preknjižavanje pogrešno uplaćenih prihoda i postupak umanjenja obaveza za naredne (buduće) obaveze. 
 

Član 2. 
(Pojmovi/definicije izraza) 
 

(1) Pogrešno uplaćenim prihodom smatra se prihod koji nije uplaćen na način propisan važećim zakonskim propisima i drugim aktima kojima se reguliše način uplate i raspodjele javnih prihoda na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), te prihod koji ne pripada Budžetu Federacije BiH (pogrešan depozitni račun) i prihod koji je pogrešno uplaćen uslijed tehničke greške ovlaštene organizacije za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa (u daljem tekstu- ovlaštene organizacije). 

(2) Više uplaćenim prihodom smatra se uplata koja je evidentirana na JRT u većem iznosu od propisane i utvrđene obaveze i uplata nastala uslijed pogrešnog unosa podataka ovlaštene organizacije prilikom obrade naloga za uplatu. 

(3) Više uplaćenim prihodom smatra se i uplata koja je evidentirana na JRT u propisanom i utvrđenom iznosu obaveze, a koja je uplaćena za uslugu koja nije obavljena od strane nadležnog organa ili kada je zahtjev stranke odbijen konačnim upravnim aktom. 

(4) Pod uplatiocem, u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se pravno ili fizičko lice koje je pogrešno/više uplatilo javni prihod na JRT. 
 

 

POGLAVLJE II. POVRAT POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH PRIHODA 

Član 3. 
(Pokretanje postupka za povrat sredstava) 
 

Postupak za povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda, pokreće se na osnovu pisanog zahtjeva uplatioca i ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa. 
 

Član 4. 
(Podnošenje zahtjeva za povrat sredstava) 
 

(1) Zahtjev za povrat pogrešno/više uplaćenog prihoda i to: 

a) poreza, podnosi se ispostavi Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava), nadležnoj prema sjedištu pravnog lica odnosno prebivalištu poreznog obveznika fizičkog lica (obrtnika i građana) i to za povrat onih prihoda o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju; 

b) naknade i administrativne takse, podnosi se nadležnom organu uprave koji je naložio plaćanje naknade/takse ili za čiji je rad plaćena naknada/taksa; 

c) sudske takse i novčane kazne koje izriču sudovi, podnosi se nadležnom sudu koji je predmet rješavao; 

d) novčane kazne i troškove prekršajnog postupka, podnosi se organu koji je izrekao novčanu kaznu i utvrdio troškove prekršajnog postupka, 

e) članarine i ostali neporezni prihodi, podnosi se korisniku tih prihoda. 

(2) U ostalim slučajevima pogrešno/više uplaćenih prihoda na JRT, zahtjev se podnosi Federalnom ministarstvu ili organu uprave koji raspolaže relevantnom dokumentacijom vezanom za pogrešnu uplatu sredstava. 

(3) Nakon prijema zahtjeva, organ uprave koji raspolaže relevantnom dokumentacijom vezanom za pogrešnu uplatu, a ne raspolaže evidencijama o uplati na JRT, dužan je od Federalnog ministarstva tražiti dokaze o istoj. 
 

Član 5. 
(Dokaz o izvršenoj uplati) 
 

Uz zahtjev iz člana 4. ovog Pravilnika prilaže se dokaz o izvršenoj uplati (kopija naloga za uplatu, dnevni izvod sa računa, akt organa kojim je naloženo plaćanje, prekršajni nalog, rješenje i sl.) i drugi dokazi predviđeni zakonom i drugim propisima kojima se reguliše taj prihod koji je pogrešno/više uplaćen. 
 

Član 6. 
(Donošenje rješenja o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih prihoda) 
 

(1) Nadležni organ iz člana 4. ovog Pravilnika na osnovu analitičke evidencije i dokumentacije kojom raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev uplatioca u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH, br. 2/98 i 48/99), drugim zakonima i propisima kojima je regulisan taj prihod, donosi rješenje o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih prihoda. 

(2) Dispozitivom rješenja iz stava 1. ovog člana utvrđuju se sljedeći podaci i činjenice: 

a) naziv pravnog lica odnosno obrtnika, ime i prezime fizičkog lica, mjesto i adresa, 

b) visina pogrešno/više uplaćenih prihoda, 

c) svi podaci o pogrešnoj i ispravnoj uplati, 

d) identifikacioni broj za pravna lica odnosno obrtnike, jedinstveni matični broj za fizička lica, 

e) broj računa i naziv banke kod koje je isti otvoren, 

(3) Dispozitiv rješenja iz stava 1. može da sadrži i druge podatke za koje se u toku postupka utvrdi da su bitni za izvršenje povrata pogrešno/više uplaćenih prihoda sa JRT-a. 
 

Član 7. 
(Dostava rješenja o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih prihoda, povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda) 
 

(1) Nadležni organ iz člana 4. ovog Pravilnika po izvršnosti donesenog rješenja o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih prihoda, dužan je ovo rješenje i dokaz o izvršenoj uplati dostaviti Federalnom ministarstvu radi izvršenja povrata sa JRT-a. 

(2) Povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda vrši se sa JRT, na račun uplatioca ili račun ovlaštene organizacije, koji su pogrešno/više uplatili javne prihode. 

(3) Federalno ministarstvo u skladu sa svojim nadležnostima, može zahtijevati od nadležnog organa iz člana 4. ovog Pravilnika, da dostavi kompletne spise predmeta na osnovu kojih je doneseno rješenje o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih prihoda. 
 

Član 8. 
(Provjera uplate i podataka, donošenje rješenja kojim se odbija uplatilac, zaključka kojim se obustavlja postupak povrata) 
 

(1) Federalno ministarstvo po prijemu rješenja iz člana 6. ovog Pravilnika i dokaza o izvršenoj uplati, provjerava da li su pogrešno/više uplaćeni prihodi, evidentirani na JRT, te da li su dispozitivom utvrđeni i tačni svi podaci potrebni za donošenje rješenja o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih prihoda sa JRT-a. 

(2) Ukoliko se utvrdi da pogrešno/više uplaćeni prihodi, nisu evidentirani na JRT, Federalno ministarstvo donosi rješenje kojim se odbija uplatilac sa pravom na povrat sredstava. 

(3) U slučaju da podaci navedeni u dispozitivu rješenja iz člana 6. ovog Pravilnika, nisu tačni niti dovoljni za donošenje rješenja o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih prihoda sa JRT, Federalno ministarstvo može zahtijevati od uplatioca ili nadležnog organa iz člana 4. ovog Pravilnika, dostavljanje potrebnih podataka. 

(4) Ukoliko uplatilac ili nadležni organ iz člana 4. ovog Pravilnika, ne dostave potrebne podatke u roku od trideset (30) dana, Federalno ministarstvo će donijeti zaključak kojim obustavlja postupak povrata pogrešno/više uplaćenih prihoda sa JRTa, protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor. 
 

Član 9. 
(Rješenje o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih prihoda sa JRT) 
 

(1) Na osnovu rješenja o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih prihoda iz člana 6. ovog Pravilnika i ostale raspoložive dokumentacije Federalno ministarstvo u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta, donosi rješenje o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih prihoda sa JRT-a. 

(2) U slučaju kada se zahtjev podnosi Federalnom ministarstvu, Federalno ministarstvo u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta, donosi rješenje o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih prihoda sa JRT, na osnovu raspoložive dokumentacije i evidencije o izvršenoj uplati. 
 

Član 10. 
(Izdavanje naloga za povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda) 
 

(1) Na osnovu rješenja iz člana 9. ovog Pravilnika Federalno ministarstvo izdaje nalog za povrat pogrešno/više uplaćenih sredstava sa JRT-a. 

(2) Nalog za povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda sa JRT popunjava se u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, koji potpisuju zakonom ovlaštene osobe. 

(3) Ukoliko uplatiocu nije moguće izvršiti povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda sa JRT, zbog izmjene podataka navedenih u rješenju iz člana 9. ovog Pravilnika, te ukoliko uplatilac ne dostavi tačne podatke u roku od trideset (30) dana od dana prijema rješenja o odobravanju povrata, pogrešno/više uplaćen prihod smatrat će se prihodom Budžeta Federacije BiH. 
 

Član 11. 
(Povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda u tekućoj fiskalnoj godini) 
 

Povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda koji su uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini vrši se sa Depozitnog računa javnih prihoda Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine iz tekućeg priliva. 
 

Član 12. 
(Povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda koji nisu uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini) 
 

Povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda koji nisu uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini vrši se sa transakcijskog računa, i to sa određene pozicije rashoda planiranih budžetom za tekuću godinu. 
 

Član 13. 
(Rješenje o povratu pogrešno/više uplaćenih prihoda koji se dijele između korisnika) 
 

(1) Na osnovu rješenja nadležnog organa iz člana 4. ovog Pravilnika Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu pogrešno/više uplaćenih prihoda, koji se prema važećim propisima dijele u određenim procentima između korisnika prihoda: Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i ostalih korisnika javnih prihoda. 

(2) Izvršno rješenje iz stava 1. ovog člana Federalno ministarstvo dostavlja nadležnim korisnicima prihoda na dalji postupak radi realizacije. 
 

Član 14. 
(Rješenje o povratu pogrešno/više uplaćenih prihoda sa podračuna) 
 

(1) Rješenje o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih prihoda na poseban namjenski transakcijski račun (podračun) donosi korisnik prihoda uplaćenih na isti po proceduri koja je utvrđena u ovom Pravilniku. 

(2) Na osnovu rješenja iz stava 1. ovog člana Federalno ministarstvo donosi rješenje o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih prihoda sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (podračuna). 
 

Član 15. 
(Povrat sredstava zbog pogrešnog unosa podataka OOPP) 
 

Povrat pogrešno/više uplaćenih prihoda, koji je nastao zbog pogrešnog unosa podataka ovlaštene organizacije, prilikom obrade naloga za uplatu, vrši se po proceduri koja je utvrđena u ovom Pravilniku. 
 

 

POGLAVLJE III. PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA 

Član 16. 
(Preknjižavanje) 
 

Prihodi koji su uplaćeni na pravilan depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, ali na pogrešnu vrstu prihoda ili sa pogrešnom statističkom oznakom općine ili budžetske organizacije, mogu se preknjižiti, po zahtjevu uplatioca odnosno budžetskog korisnika. 
 

Član 17. 
(Podnošenje zahtjeva za preknjižavanje) 
 

(1) Zahtjev za preknjižavanje pogrešno uplaćenog prihoda sa dokazom o izvršenoj uplati podnosi se nadležnom organu, u skladu sa odredbama člana 4. ovog Pravilnika. 

(2) Preknjižavanje vrši organ koji vodi analitičku evidenciju prihoda koji je pogrešno uplaćen. 
 

 

POGLAVLJE IV. UMANJENJE OBAVEZA ZA BUDUĆE OBAVEZE 

Član 18. 
(Umanjenje obaveza za buduće obaveze) 
 

(1) Iz preplate odnosno više plaćenih javnih prihoda može se izmiriti druga dospjela porezna obaveza i druga obaveza u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. 

(2) Iz više uplaćenih prihoda može se vršiti umanjenje obaveza za naredne (buduće) obaveze. 

(3) Umanjenje obaveze iz preplate za uplate u narednom periodu može se vršiti po osnovu različitih obaveza odnosno različitih vrsta prihoda koji pripadaju istom depozitnom računu, u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) i drugim zakonima i propisima kojima je regulisan više uplaćeni prihod. 

(4) Nadležni organ koji vodi analitičku evidenciju po zahtjevu uplatioca može vršiti preknjižavanje uplate prihoda sa jedne vrste prihoda na drugu, sa jedne općine na drugu i sa jedne budžetske organizacije na drugu. 

(5) Organ iz stava 4. ovog člana obavještava trezor o izvršenom preknjižavanju i prati realizaciju tog preknjiženja kroz obrazac B-2. 
 

 

POGLAVLJE V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 19. 
(Rješavanje zaprimljenih zahtjeva) 
 

Zahtjevi za povrat, preknjiženje i umanjenje obaveza, koji su zaprimljeni a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, rješavat će se po odredbama ovog Pravilnika. 
 

Član 20. 
(Prestanak važenja propisa) 
 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/04). 
 

Član 21. 
(Stupanje na snagu) 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 07-02-1-426-1/18
Marta 2018. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.