Pravilnik o provođenju pregovaračkog postupka

Legislativa

Pravilnik o provođenju pregovaračkog postupka

Ovim Pravilnikom se reguliše postupak provođenja pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 20.-24. Zakona o javnim nabavkama.

17.02.2020. 07:00 / Izvor: Akta.ba

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo-Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

 

PRAVILNIK

o provođenju pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o

nabavci

 

Sarajevo, januar 2020. godine

 

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 49/06, člana 25. i člana 69. Statuta Općine Centar - Prečišćen tekst („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br.: 36/14) u daljem tekstu: Zakon, i na osnovu odredbi Pravilnika o javnim nabavkama broj: 002/A-49-721/19 iz mjeseca aprila 2019.godine, Općinski načelnik donosi:

 

PRAVILNIK

o provođenju pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i

pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

 

I    OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet i svrha Pravilnika)

(1)  Ovim Pravilnikom se reguliše postupak provođenja pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 20.-24. Zakona o javnim nabavkama.

(2)  Pregovarački postupak s objavom obavještenja o nabavci i pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci su „višefazni" postupci, koji se koriste u izuzetnim zakonom predviđenim slučajevima.

(3)  Svrha provođenja postupaka navedenih u stavu (1) ovog člana je da se kroz fazu pregovaranja dostigne puna efikasnost u korištenju javnih sredstava.

 

II  USLOVI ZA PRIMJENU PREGOVARAČKOG POSTUPKA S OBJAVOM OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Član 2.

(1)   Osnovna pretpostavka da se pokrene procedura provođenja pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci je da se pretpostavka da se radi o izuzetku koji se može primijeniti samo pod ograničenim okolnostima.

(2)     Provođenje pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci i pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci mora biti uvršteno u Plan javnih nabavki za tekuću godinu, uz pismeno obrazloženje razloga provođenja.

(3)     Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka s objavom obavještenja o nabavci za nabavku roba, usluga ili radova, u skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama su:

- ako se u otvorenom ili ograničenom postupku ili u postupku takmičarskog dijaloga dobiju sve ponude koje ne ispunjavaju uslove kvalifikacije, a osnovni uslovi za dodjelu ugovora se nisu bitno promijenili, ugovorni organ nije obavezan ponovo objaviti obavještenje o nabavci, pod uslovom da pozove sve ponuđače, odnosno kandidate da otklone nedostatke u svojim ponudama, te svoje ponude učine prihvatljivima. Tu se radi o konverziji otvorenog/ograničenog postupka ili postupka takmičarskog dijaloga u pregovarački postupak;

-    u izuzetnim slučajevima, kada zbog prirode robe, usluga ili radova ili zbog rizika povezanih s izvršavanjem predmeta nabavke nije moguće prethodno određivanje ukupne cijene;

-    ako su predmet javne nabavke intelektualne usluge (usluge projektovanja) i usluge iz Aneksa II Dio A kategorije 6 Zakona o javnim nabavkama (finansijske usluge - usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge), čiji se opis predmeta nabavke ne može odrediti s dovoljnom preciznošću, pa ugovor nije moguće zaključiti izborom najpovoljnije ponude u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabavke;

-    ako su predmet javne nabavke radovi koji se izvode isključivo u istraživačke, testne ili razvojne svrhe, a ne s ciljem stjecanja dobiti ili povrata troškova istraživanja i razvoja.

 

III  USLOVI ZA PRIMJENU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Član 3.

(1)  Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci se primjenjuje kao izuzetak samo ako su za to ispunjeni propisani zakonski uslovi.

(2)  Postupak se može provesti jedanput u odnosu na potpisani ugovor za robe, radove ili usluge, uz detaljno pismeno obrazloženje potrebe za provođenjem ovog postupka od strane ovlaštenih lica ispred Ugovornog organa, Ponuđača, i Nadzornog organa). Ukoliko se utvrdi da su ispunjeni svi zakonski uslovi, te dostavi opravdano obrazloženje svih naprijed navedenih, konačnu odluku o početku provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, donosi općinski načelnik.

(3)  Ukoliko se radi o Okvirnom sporazumu, pregovarački postupak bez objave obavještenja se ne može provesti, već samo na osnovu potpisanog pojedinačngo ugovora.

(4)  Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku roba, usluga ili radova, u skladu sa članom 21. Zakona o javnim nabavkama su:

(5)  Članom 21. Zakona o javnim nabavkama propisani su uslovi kada ugovorni organ može ugovor o nabavci dodjeljivati putem pregovaračkog postupka, bez objave obavještenja o nabavci, i to:

•       kada nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka,

•       kada nijedan zahtjev za učešće u ograničenom postupku nije dostavljen ili nijedan kvalifikovani kandidat nije zatražio učešće u ograničenom postupku i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka,

•       kada se iz suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, III iz razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču,

•       kada se izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati Zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavještenja. Okolnosti kojima se pravda izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smiju se dovesti u vezu s ugovornim organom. Ovdje je bitno napomenuti da se neblagovremeno pokretanje postupka nabavke od ugovornog organa, koje je rezultiralo istekom prethodnog ugovora prije nego što je nova procedura okončana, ne može smatrati razlogom krajnje hitnosti. Razlozi krajnje hitnosti uglavnom se odnose na situacije prouzrokovane prirodnim nepogodama (zemljotres, poplava, požar i si.).

(7) Kako je pregovarački postupak bez objave obavještenja jedan od najmanje transparentnih postupaka, Zakon o javnim nabavkama, propisuje uslove za primjenu ovog postupka, posebno za robe, usluge i radove.

 

Član 4.

(1)  Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku robe propisani su članom 22. Zakona o javnim nabavkama. Pomenutim članom je definisano da ugovor o javnoj nabavci robe može da se zaključi u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u sljedećim slučajevima:

•       kada je roba koja se nabavlja proizvedena isključivo u svrhe: istraživanja, eksperimentisanja, proučavanja ili razvoja; ova odredba ne odnosi se na serijsku proizvodnju, s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade troškova istraživanja i razvoja,

•       za dodatne isporuke od dobavljača iz osnovnog ugovora, koje su namijenjene ili kao djelimična zamjena redovnih isporuka ili ugradnje, ili kao proširenje postojećih isporuka ili ugradnje, ako bi promjena dobavljača obavezala ugovorni organ da nabavi robu koja ima drugačije tehničke karakteristike, što bi rezultiralo neskladom i nesrazmjerom, i dovelo do značajnih tehničkih poteškoća u funkcionisanju i održavanju, pod uslovom da vrijeme trajanja osnovnog ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od jedne godine i ne može preći 10% vrijednosti osnovnog ugovora, za robe koje se prodaju i kupuju na berzovnom tržištu,

•       za robe pod izuzetno povoljnim uslovima kada se nabavljaju ili od privrednog subjekta koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti ili od stečajnog povjerioca ili stečajnog upravnika u postupku stečaja ili od povjerioca po osnovu poslovnog aranžmana ili u sličnim postupcima.

 

Član 5.

(1)  Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci usluga propisani su članom 23. Zakona o javnim nabvakama, kojim je definisano da ugovor o javnoj nabavci usluga može da se zaključi u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u sljedećim slučajevima:

•       u slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga, kada postupak dodjele ugovora slijedi nakon postupka konkursa za izradu idejnog rješenja, provedenog u skladu s odredbama člana 33. i 34. Zakona, a ugovor se dodjeljuje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika konkursa, a u slučaju više pobjednika, svi pobjednici konkursa se pozivaju na učešće u pregovorima,

•       u slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga za dodatne usluge koje nisu uključene u prvobitno razmatrani projekt ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koje usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodne za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih usluga i kada se takve dodatne usluge ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ne može preći 30% od vrijednosti osnovnog ugovora,

•       za nove usluge koje predstavljaju ponavljanje sličnih usluga povjerenih dobavljaču kojem je ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen osnovni ugovor, nakon provedenog otvorenog ili ograničenog postupka. Na mogućnost provođenja ovog postupka ugovorni organ je dužan ukazati pri provođenju otvorenog ili ograničenog postupka za osnovni projekt, a ukupne procijenjene troškove kasnijih usluga ugovorni organ uzima u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti javne nabavke. Ovaj postupak može se primijeniti samo u periodu od tri godine od dana zaključivanja osnovnog ugovora.

 

Član 6.

(1)  Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova propisani su članom 24. Zakona o javnim nabavkama, kojim je definisano da se ugovor o javnoj nabavci radova može zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u sljedećim slučajevima:

•       u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekt ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova i kada se takvi dodatni radovi ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora,

•       za nove radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču kojem je ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takvi radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen osnovni ugovor, nakon provedenog otvorenog ili ograničenog postupka. Na mogućnost provođenja ovog postupka ugovorni organ je dužan ukazati pri provođenju otvorenog ili ograničenog postupka za osnovni ugovor, a ukupne procijenjene troškove novih radova ugovorni organ uzima u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti javne nabavke. Ovaj postupak može se primijeniti samo u periodu od tri godine od dana zaključivanja osnovnog ugovora.

 

Član 7.

(l)    Ako je na osnovu uslova za izbor pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci propisanih u članovima od 21. do 24. Zakona moguće, postupak se vodi s jednim ponuđačem uz poštivanje principa ZJN, izuzev u slučajevima iz člana 21. stav (1) tačke a) i b) (kada nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka i kada nijedan zahtjev za učešće u ograničenom postupku nije dostavljen ili nijedan kvalifikovani kandidat nije zatražio učešće u ograničenom postupku i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka) kada se postupak može voditi s više ponuđača.

 

Kompletan Pravilnik u Attachmentu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

pregovarački postupak

Pravilnik

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.