Pravilnik o uslovima za uzgoj industrijske konoplje

Legislativa

Pravilnik o uslovima za uzgoj industrijske konoplje

15.01.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 2, 15.01.2021.

 

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 110/03 i 29/04) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi
 

PRAVILNIK
O USLOVIMA ZA UZGOJ INDUSTRIJSKE KONOPLjE

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za uzgoj industrijske konoplje, način izdavanja odobrenja za uzgoj industrijske konoplje, obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za uzgoj industrijske konoplje i potrebna dokumentacija, kao i način vođenja evidencije o izdatim odobrenjima.

 

Član 2.
Industrijska konoplja je konoplja (Cannabis sativa L.) čiji sadržaj tetrahidrokanabinola (THC) u suvoj materiji iljke ne prelazi 0,2% i čija sorta je upisana u Sortnu listu u skladu sa propisima o sjemenu poljoprivrednog bilja.

 

Član 3.
(1) Industrijska konoplja može se uzgajati samo na osnovu odobrenja za uzgoj koje izdaje Ministarstvo poljo- privrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Mi- nistarstvo).
(2) Odobrenje za uzgoj industrijske konoplje iz stava 1. ovog člana izdaje se za površinu od minimalno jednog hektara i važi jednu sjetvenu sezonu.

 

Član 4.
(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za uzgoj industrijske konoplje mogu podnijeti pravna lica, fizička lica i pre- duzetnici upisani u Registar poljoprivrednih gazdinsta- va (u daljem tekstu: uzgajivači).
(2) Uzgajivači podnose Ministarstvu zahtjev iz stava 1. ovog člana na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, najkasnije do 31. marta tekuće godine.

 

Član 5.
Uz zahtjev iz člana 4. ovog pravilnika dostavlja se sljedeća dokumentacija:
1) za fizičko lice:
1. izvod iz javnih evidencija o nepokretnostima,
2. dokaz o pravnom osnovu korišćenja zemljišta, ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik ili posjednik ze- mljišta,
3. dokaz da podnosilac zahtjeva nije osuđivan za krivično djelo zloupotrebe droga;
2) za preduzetnika i pravno lice:
1. kopija rješenja o registraciji sa upisanom šifrom djelatnosti gajenja tekstilnih biljaka,
2. izvod iz javnih evidencija o nepokretnostima,
3. dokaz o pravnom osnovu korišćenja zemljišta, ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik ili posjednik zemljišta,
4. dokaz da preduzetnik ili odgovorno lice u pravnom licu nije osuđivan za krivično djelo zloupotrebe droga.

Član 6.
(1) Nakon dobijanja odobrenja za uzgoj industrijske ko- noplje, a prije zasnivanja proizvodnje uzgajivač je obavezan da posjeduje:
1) račun o kupovini sjemena industrijske konoplje,
2) uvjerenje o zdravstvenom stanju sjemena industrijske konoplje / fitosanitarni sertifikat,
3) deklaraciju o kvalitetu sjemena industrijske konoplje sa vidljivim podacima o dorađivaču, odnosno uvozni- ku, količinama i sorti kupljenog sjemena industrijske konoplje,
4) originalnu ambalažu u kojoj je sjeme industrijske konoplje bilo upakovano,
5) etiketu sa pakovanja sjemena industrijske konoplje.
(2) Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana uzgajivač je dužan da čuva najmanje dvije sjetvene sezone.

Član 7.
(1) Uzgajivač kojem je Ministarstvo izdalo odobrenje za uzgoj industrijske konoplje prijavljuje zasnovanu pro- izvodnju najkasnije 15 dana od dana sjetve industrijske konoplje.
(2) Prijava iz stava 1. podnosi se Ministarstvu, Repu- bličkoj upravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Član 8.
Uzgajivač je odgovoran za uzgoj industrijske konoplje, a ukoliko se pojave okolnosti koje ukazuju da su biljke ili dijelovi biljke upotrijebljeni ili bi mogli biti upo-trijebljeni za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga, uzgajivač je dužan da o tome obavijesti nadležni organ unutrašnjih poslova i nadležni organ inspekcije.

Član 9.
(1) Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim odo- brenjima za gajenje industrijske konoplje, koja sadrži slje- deće podatke:
1) ime i prezime ili naziv uzgajivača,
2) adresu uzgajivača,
3) broj i datum rješenja o odobrenju za uzgoj industrij- ske konoplje,
4) broj telefona i imejl adresu uzgajivača,
5) zemljišne čestice na kojima se uzgaja industrijska konoplja,
6) površinu na kojoj se uzgaja industrijska konoplja (ha),
7) naziv sorte.
(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u elek- tronskoj formi.

Član 10.
(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog pravilnika vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom poljoprivrednih i fitosanitarnih inspektora i poljoprivrednih inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave.
(2) Utvrđivanje sadržaja psihoaktivnog sastojka tetra- hidrokanabinola (THC) i drugih supstanci od kojih se može proizvesti opojna droga, u uzorcima industrijske konoplje vrši se u hemijskoj laboratoriji organizacione jedinice nadležne za poslove vještačenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Član 11.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za uzgoj biljaka iz kojih se mogu proizvesti opojne droge i uslovima za posjedovanje i pro- met opojnih droga u veterinarstvu (“Službeni glasnik Re- publike Srpske”, br. 48/04 i 110/19).

Član 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.3-330-4093/20

25. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

 

IZJAVA
Svojevoljno, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem da su navedeni podaci tačni, a ukoliko se pojave okolnosti koje ukazuju da su biljke ili dijelovi biljke upotrijebljeni ili bi mogli biti upotrijebljeni za nedozvoljenu pro- izvodnju opojnih droga, o tome ću obavijestiti nadležni organ unutrašnjih poslova i nadležni organ inspekcije.

Potpis podnosioca Zahtjeva:

_________________________

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

industrijska konoplja

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.