Pravilnik za razvrstavanje privrednih društava u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara

Legislativa

Pravilnik za razvrstavanje privrednih društava u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara

28.01.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6, 28.01.2021

 

Na osnovu člana 8. stav 4. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), 11. januara 2021. godine, ministar unutrašnjih poslova d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA, OSNOVIMA I MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA, ORGANA UPRAVE I PREDUZETNIKA U ODGOVARAJUĆE KATEGORIJE STEPENA RIZIKA UGROŽENOSTI OD POŽARA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti, osnovi i mjerila za razvrstavanje privrednih društava i drugih pravnih lica, organa uprave, jedinica lokalne samouprave i preduzetnika (u daljem tekstu: subjekti zaštite od požara) u odgovarajuće kategorije stepena rizika ugroženosti od požara.

Član 2.

Razvrstavanje subjekata zaštite od požara u odgovaraju- će kategorije stepena rizika ugroženosti od požara vrši se za objekte za koje je izdata upotrebna dozvola i objekte koji se po sili zakona smatraju legalno izgrađenim i koji su uplanje- ni, a s ciljem utvrđivanja odgovarajuće organizacije poslova zaštite od požara i preduzimanja drugih mjera potrebnih za uspješno funkcionirinje i provođenje mjera zaštite od požara u subjektu zaštite od požara.

Član 3.

Prilikom razvrstavanja subjekata zaštite od požara u od- govarajuće kategorije stepena rizika ugroženosti od požara za svaki objekat i za objekte u cjelini utvrđuju se sljedeći elementi:

1) požarna ugroženost objekta,
2) veličina subjekta zaštite od požara,
3) povoljnost lokacije,
4) blizina vatrogasno-spasilačke jedinice.

Član 4.

Požarna ugroženost objekta utvrđuje se u ovisnosti o tehnološkom procesu i primijenjenim mjerama zaštite od požara.

Član 5.

(1) Kategorije tehnološkog procesa prema stepenu ugro- ženosti od požara su:

1) K1 - u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se koristi materijal koji se može zapaliti ili eksplodirati pod djejstvom vode ili kiseonika, lahko zapaljive tečnosti čija je tačka paljenja ispod 23 oC i plinovi i pare čija je donja grani- ca eksplozivnosti ispod 10 zapreminskih procenata, kao što su pogoni u kojima se radi sa metalnim natrijem ili kalijem, fosforom i karbidom, pogoni za proizvodnju viskoznih vla- kana, ekstrakciju benzinom, hidriranje, rekuperaciju i rekti-fikaciju organskih rastvarača i skladišta benzina, ugljen-dis- ulfida, etera, acetona i slično,

2) K2 - u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se radi sa lahko zapaljivim tečnostima čija je tačka paljenja između 23 oC i 100 oC i zapaljivim plinovima čija je donja granica eksplozivnosti iznad 10 zapreminskih procenata, pogoni u kojima se obrađuju čvrste zapaljive materije, pri čemu se razvija eksplozivna prašina, kao što su pumpna postrojenja i stanica za tečne materije čija je tačka palje- nja između 23 oC i 100 oC, pogoni gdje se stvara ugljena prašina, drvene strugotine, brašno, šećer u prahu, sintetički kaučuk u prahu i slično, 

3) K3 - u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tečnostima čija je tačka paljenja od 100 oC do 300 oC i čvrstim materijama temperature paljenja do 300 oC, kao što su: pogoni za mehaničku preradu drveta i proizvodnju hartije, tekstilni pogoni, pogoni za regeneraciju ulja za podma- zivanje, skladišta goriva i maziva, sredstva za transport uglja, zatvorena skladišta uglja, pumpne stanice za tečnosti čija je tačka paljenja od 100 oC do 300 oC, garaže za automobile i javni objekti koji mogu da prime više od 500 lica,

4) K4 - u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se radi sa tečnostima čija je tačka paljenja iznad 300 oC, čvrstim materijama čija je temperatura paljenja iznad 300 oC i ma- terijama koje se prerađuju u zagrijanom, razmehkšanom ili rastopljenom stanju, pri čemu se oslobađa toplota praćena iskrama i plamenom, kao što su pogoni za topljenje, livenje i preradu metala, plin-generatorske stanice, odjeljenja za ispi- tivanje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, kotlarnice, transformatorske stanice i pogoni u kojima sagorijeva čvr- sto, tečno i plinovito gorivo, kao i javni objekti koji mogu da prime do 500 lica,

5) K5 - u ovu kategoriju spadaju pogoni u kojima se radi sa negorivim materijama i hladnim i mokrim materijalom, kao što su: pogoni za mehaničku obradu metala, kompresorske stanice, pogoni za proizvodnju negorivih plinova, mokra odje- ljenja industrije tekstila i hartije, pogoni za dobijanje i hladnu obradu minerala, azbesta, soli i pogoni za preradu ribe, mesa i mliječnih proizvoda, vodne stanice i pumpne stanice za tran- sport nezapaljivih tečnosti i slično.

(2) Stepen ugroženosti tehnološkog procesa od požara utvr- đuje se u ovisnosti o tome da li su u objektima u kojima se odvija tehnološki proces prisutne ili ne eksplozivne smjese plinovitih, tečnih ili čvrstih zapaljivih materijala.

(3) Ugroženost objekta od požara u smislu stava 2. ovog člana je povećana ako su u tehnološkom procesu prisutni trajni ili primarni izvori opasnosti.

(4) Trajnim izvorima opasnosti smatraju se oni izvori koji trajno, često ili duže vrijeme u toku tehnološkog procesa ispuštaju u radni prostor zapaljive plinove ili pare zapaljivih tečnosti ili zapaljive prašine.

(5) Primarnim izvorima opasnosti smatraju se oni izvori koji povremeno kod redovnog procesa rada sadrže ili ispu- štaju u radni prostor zapaljive plinove ili pare zapaljivih teč- nosti ili zapaljive prašine, što je i predviđeno u tehnološkom procesu pri rukovanju sa uređajima ili usljed očekivanih gre- šaka u radu.

Član 6.

(1) Pod primijenjenim mjerama zaštite od požara podra- zumijevaju se one mjere koje imaju za cilj sprečavanje brzog širenja požara.

(2) Primijenjene mjere zaštite od požara obuhvaćaju: 1) unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu,
2) mobilnu opremu i sredstva za gašenje požara,
3) stabilne instalacije za dojavu i gašenje požara,

4) puteve za evakuaciju lica iz objekata i intervenciju ga- šenja požara,

5) ostale projektirane i izvedene mjere zaštite od požara.

(3) Primijenjene mjere zaštite od požara moraju biti pra- vilno izvedene i ispravne.

Član 7.

Prilikom određivanja značaja i veličine subjekta zaštite od požara uzimaju se u obzir broj i veličina objekata na loka- ciji koja je predmet razvrstavanja i broj zaposlenih radnika u tim objektima, odnosno broj lica koji se u njima okuplja ili boravi.

Član 8.

(1) Povoljnost lokacije objekta ocjenjuje se sa aspekta ugroženosti objekta od požara, kao i opasnosti od njihovog 

međusobnog ugrožavanja zbog mogućnosti prenošenja po- žara.

(2) Ugroženost od požara povećava se ako objekti su- sjednih subjekata zaštite od požara nemaju odgovarajuće sigurno rastojanje.

(3) Ako tehničkim normativima iz oblasti zaštite od po- žara nije propisano odgovarajuće sigurno rastojanje, ono se utvrđuje prema konkretnim uvjetima, u ovisnosti o rastoja- nju, vatrootpornosti naspramnih zidova, postojanju otvora na njima i slično.

Član 9.

(1) Razvrstavanje subjekata zaštite od požara u odgova- rajuće kategorije stepena rizika ugroženosti od požara vrši se prema udaljenosti subjekata zaštite od požara od vatrogasno- spasilačke jedinice.

(2) Subjekti zaštite od požara u neposrednoj blizini va- trogasno-spasilačke jedinice su oni subjekti zaštite od poža- ra čiji su objekti udaljeni od sjedišta vatrogasno-spasilačke jedinice, odnosno njenog organizacionog dijela do pet kilo- metara, a izuzetno se nalaze i oni objekti koji su udaljeni preko pet kilometara ako je tako definirano planom zaštite od požara skupštine grada ili općine.

(3) Blizina vatrogasno-spasilačke jedinice nije od zna- čaja kada u objektima subjekta zaštite od požara postoji opasnost za brzo širenje požara i njegovo prerastanje u požar velikih razmjera koji može ugroziti ljudski život i imovinu velike materijalne vrijednosti i za čije gašenje je neophodna hitna intervencija vatrogasno-spasilačke jedi- nice.

Član 10.

(1) U ovisnosti o stepenu ugroženosti tehnološkog proce- sa i elemenata iz člana 3. ovog pravilnika, objekti subjekata zaštite od požara razvrstavaju se u četiri kategorije stepena rizika ugroženosti od požara.

(2) Prilikom razvrstavanja objekta koji je u suvlasništvu više subjekata zaštite od požara, u skladu sa stavom 1. ovog člana, razvrstavanje se može vršiti za dio tog objekta koji je u vlasništvu jednog od subjekata zaštite od požara ili za objekat u cjelini.

(3) Pregled objekata po kategorijama stepena rizika ugroženosti od požara prikazan je u Prilogu 1, koji čini sa- stavni dio ovog pravilnika.

Član 11.

Prilikom razvrstavanja subjekta zaštite od požara u od- govarajuću kategoriju uzimaju se u obzir srednje vrijednosti svih osnova i mjerila, pojedinačno po objektima, a zatim za- jedno za sve objekte subjekta zaštite od požara.

Član 12.

U kategoriju I. stepena rizika ugroženosti od požara ra- zvrstavaju se subjekti zaštite od požara:

1) koji proizvode, koriste ili skladište eksplozivne ma- terije, zapaljive tečnosti i plinove u sljedećim količinama:

1. eksplozivne materije proizvode preko 50.000 kg/dan, koriste ili skladište preko 150.000 kg,

2. zapaljive tečnosti čija je temperatura paljenja do 100 oC, uskladištene u podzemne rezervoare zapremine preko 3.000 m3,

3. zapaljive tečnosti čija je temperatura paljenja do 100 oC, uskladištene u nadzemne rezervoare zapremine preko 1.000 m3,

4. zapaljive plinove uskladištene u podzemne rezervoare zapremine preko 1.000 m3,

5. zapaljive plinove uskladištene u nadzemne rezervoare zapremine preko 500 m3;

2) kod kojih je ugrožen tehnološki proces zbog prisustva eksplozivnih smjesa plinovitih, tečnih ili čvrstih zapaljivih

materija (kategorije tehnološkog procesa K1 i K2) i kod kojih postoje trajni i primarni izvori opasnosti od požara ili eksplozije;

3) koji imaju na jednoj lokaciji veći broj objekata sa veli- kim požarnim opterećenjem, odnosno ovi objekti zahvaćaju veliku površinu i čija je imovina ugrožena od požara u ve- ćem obimu (kategorije tehnološkog procesa K1 i K2);

4) koji imaju na jednoj lokaciji u poslovnim objektima preko 1000 zaposlenih.

Član 13.

Kada subjekti zaštite od požara ispunjavaju jedan od uvje- ta iz člana 12. ovog pravilnika, u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), u postupku razvrsta- vanja u kategorije stepena rizika ugroženosti od požara, vrši se procjena da li se u njihovim objektima, u slučaju izbijanja požara očekuje brzo širenje požara i prerastanje u požar većih razmjera koji može ugroziti bližu i dalju okolinu i da li je za gašenje potrebna hitna intervencija vatrogasno-spasilačke je- dinice.

Član 14.

U kategoriju II. stepena rizika ugroženosti od požara ra- zvrstavaju se subjekti zaštite od požara:

1) koji u tehnološkom procesu proizvode, koriste ili uskladištavaju eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i pli- nove u sljedećim količinama:

1. eksplozivne materije proizvode do 50.000 kg/dan, ko- riste ili skladište do 150.000 kg,

2. zapaljive tečnosti čija je temperatura paljenja do 100 oC, uskladištene u podzemne rezervoare zapremine od 1.500 m3 do 3.000 m3,

3. zapaljive tečnosti čija je temperatura paljenja do 100 oC, uskladištene u nadzemne rezervoare zapremine od 500 m3 do 1.000 m3,

4. zapaljive plinove, uskladištene u podzemne rezervoare zapremine od 200 m3 do 1.000 m3,

5. zapaljive plinove, uskladištene u nadzemne rezervoare zapremine od 100 m3 do 500 m3;

2) koji u tehnološkom procesu rade sa zapaljivim teč- nostima čija je tačka paljenja od 100 oC do 300 oC i čvrstim materijama temperature paljenja do 300 oC, razvrstane u ka- tegoriju tehnološkog procesa K3,

3) koji u tehnološkom procesu rade sa tečnostima čija je tačka paljenja iznad 300 oC, čvrstim materijama čija je temperatura paljenja iznad 300 oC i materijama koje se pre- rađuju u zagrijanom, razmehkšanom ili rastopljenom stanju, pri čemu se oslobađa toplota praćena iskrama i plamenom, kao što su: pogoni za topljenje, livenje i preradu metala, plin- generatorske stanice, odjeljenja za ispitivanje motora sa unu- trašnjim sagorijevanjem, toplane, transformatorske stanice i pogoni u kojima sagorijeva čvrsto, tečno i plinovito gorivo,

4) čiji objekti u građevinskom smislu ne zadovoljavaju propisane norme zaštite od požara,

5) u čijim objektima se okuplja ili boravi više od 500 lica (bolnice, hoteli, sportske dvorane, bioskopi, pozorišta, muzeji, koncertne dvorane, robne kuće i sl.),

6) koji upravljaju i gazduju šumama (šumska gazdinstva, nacionalni parkovi i industrijske plantaže).

Član 15.

(1) U kategoriju II. stepena rizika ugroženosti od požara mogu biti razvrstani i oni subjekti zaštite od požara koji ispu- njavaju uvjete za razvrstavanje u kategoriju I. stepena rizika ugroženosti od požara, osim subjekata zaštite od požara iz člana 14. stav 2. ovog pravilnika, pod uvjetom da su u nepo- srednoj blizini vatrogasno-spasilačke jedinice.

(2) Požarna ugroženost subjekata zaštite od požara razvr- stanih u kategoriju II. stepena zbog raznolikosti, složenosti, 

brojnosti i požarne ugroženosti tehnološkog procesa i broja zaposlenih radnika zahtijeva organiziranje posebne službe zaštite od požara sa odgovarajućim brojem radnika na poslo- vima stalnog dežurstva, neposrednog gašenja i provođenja preventivnih mjera zaštite od požara, što se propisuje planom zaštite od požara na način definiran Zakonom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Zakon) i planom zaštite od požara grada ili općine na čijem području se nalazi subjekat zaštite od požara.

(3) Poslove stalnog dežurstva, neposrednog gašenja i provođenja preventivnih mjera zaštite od požara iz stava 2. ovog člana mogu obavljati i radnici koji su raspoređeni na druge poslove u subjektu zaštite od požara ako su za to struč- no osposobljeni.

Član 16.

(1) U kategoriju III. stepena rizika ugroženosti od požara razvrstavaju se subjekti zaštite od požara:

1) koji u tehnološkom procesu upotrebljavaju ili uskla- dištavaju eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i plinove u sljedećim količinama:

1. eksplozivne materije skladište do 1000 kg,

2. zapaljive tečnosti čija je temperatura paljenja od 100 oC, uskladištene u podzemne rezervoare zapremine do 1.500 m3,

3. zapaljive tečnosti čija je temperatura paljenja do 100 oC, uskladištene u nadzemne rezervoare zapremine do 500 m3,

4. zapaljive plinove, uskladištene u podzemne rezervoare zapremine do 200 m3,

5. zapaljive plinove, uskladištene u nadzemne rezervoare zapremine do 100 m3;

2) koji vrše promet eksplozivnih materija i zapaljivih teč- nosti i plinova (stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila, prodavnica eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i plinova i drugi objekti za trgovinski promet ovim materi- jama na malo);

3) koji u tehnološkom procesu rade sa negorivim materi- jama i hladnim i mokrim materijalom kao što su:

1. pogoni za mehaničku obradu metala,

2. kompresorske stanice,

3. pogoni za proizvodnju negorivih plinova,

4. mokra odjeljenja industrije tekstila i hartije,

5. pogoni za dobijanje i hladnu obradu minerala, azbesta, soli i za preradu ribe, mesa i mliječnih proizvoda,

6. vodne stanice i pumpne stanice za transport nezapalji- vih tečnosti i slično;

4) proizvode i prerađuju vatrootporne i vatrostalne mate- rije, kao i ostali poslovni i javni objekti u kojima su smješteni subjekti zaštite od požara i drugi slični objekti koji ne ispunja- vaju uvjete određene čl. od 12. do 15. ovog pravilnika, a po- stojeće opasnosti od izbijanja požara zahtijevaju stalni nadzor;

5) u čijim objektima se okuplja ili boravi do 500 lica (bolnice, hoteli, robne kuće, sportske dvorane, bioskopi, po- zorišta, muzeji, koncertne dvorane i sl.);

6) koji upravljaju i gazduju objektom podzemne garaže sa jednom etažom i površinom preko 500 m2 ili više etaža i površinom preko 500 m2.

(2) Požarnu ugroženost subjekata zaštite od požara iz stava 1. ovog člana, zbog manjeg broja različitih i manje složenih tehnoloških postupaka, može uspješno kontrolirati najmanje jedan radnik zadužen za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, a što se propisuje op- ćim aktom o zaštiti od požara.

Član 17.

(1) U kategoriju IV. stepena rizika ugroženosti od požara razvrstavaju se svi ostali subjekti zaštite od požara koji nisu

obuhvaćeni članom 16. ovog pravilnika, a značajni su sa sta- novišta zaštite od požara (ugostiteljske, trgovinske i obrtnič- ke radnje, prodavnice, servisi, manji poslovni i javni objekti u kojima su smješteni subjekti zaštite od požara i drugi slični objekti).

(2) Požarnu ugroženost subjekata zaštite od požara, zbog jednostavne tehnologije rada i relativno male opasnosti od izbijanja požara, može uspješno kontrolirati jedan radnik za- dužen za organiziranje i provođenje preventivnih mjera za- štite od požara ili radnik iz druge organizacije registrirane za tu djelatnost sa kojom je zaključen ugovor za obavljanje po- slova organiziranja i provođenja preventivnih mjera zaštite od požara, a što se propisuje općim aktom o zaštiti od požara.

Član 18.

(1) Razvrstavanje iz člana 2. ovog pravilnika vrši se jedinstveno za subjekat zaštite od požara sa svim njihovim objektima, koji se nalaze na području jedinice lokalne samo- uprave.

(2) Kada se na području jedinice lokalne samouprave na- lazi samo organizacioni dio subjekta zaštite od požara, onda se taj organizacioni dio razvrstava u kategoriju odgovaraju- ćeg stepena rizika ugroženosti od požara.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, zbog različitih osno- va, mjerila i uvjeta, mogu se organizacioni dijelovi subjekta zaštite od požara koji se nalaze na istoj lokaciji gdje je i nji- hovo sjedište posebno razvrstavati u kategoriju odgovaraju- ćeg stepena koja ne mora biti ista kao kategorija subjekta zaštite od požara.

Član 19.

(1) Zahtjev za kategorizaciju podnosi se na obrascu pri- kazanom u Prilogu 2, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Razvrstavanje subjekata zaštite od požara u katego- rije odgovarajućeg stepena rizika ugroženosti od požara vrši se na osnovu zapisnika o pregledu izvršenom od inspektora za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara nadležne policijske uprave (u daljem tekstu: zapisnik).

(3) Zapisnik sadrži sve elemente za razvrstavanje iz čla- na 3. ovog pravilnika, kao i prijedlog odgovarajuće kategori- je stepena rizika ugroženosti od požara za subjekat zaštite od požara u cjelini za koji se vrši razvrstavanje.

(4) Prilikom sačinjavanja zapisnika, inspektor za eksplo- zivne materije i poslove zaštite od požara nadležne policijske uprave uzima od ovlašćenog predstavnika subjekta zaštite od požara potrebne podatke i omogućava mu da daje potrebne podatke i iznosi činjenice koje mogu uticati na donošenje rješenja o razvrstavanju u odgovarajuću kategoriju stepena rizika ugroženosti od požara.

Član 20.

Prije donošenja rješenja za kategoriju I. i II. stepena rizi- ka ugroženosti od požara ministar može zatražiti od nadležne policijske uprave da dopuni zapisnik u svrhu razvrstavanja subjekata zaštite od požara u odgovarajuće kategorije nepo- sredno višeg stepena rizika ugroženosti od požara.

Član 21.

Subjekti zaštite od požara koji su zapisnikom predloženi za razvrstavanje u kategoriju III. ili IV. stepena rizika ugro- ženosti od požara zaštitu od požara usklađuju sa članom 9. st. 3. i 4. i članom 38. Zakona o zaštiti od požara.

Član 22.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o uvjetima, osnovima i mjerilima za razvrstavanje pri- vrednih društava i drugih pravnih lica, republičkih organa uprave i drugih organa i preduzetnika u odgovarajuće kate- gorije stepena rizika ugroženosti od požara (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 53/13).

Član 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: C/M-020-96/20

11. januara 2021. godine

Banja Luka

 

Ministar,
Mr. Dragan Lukač, s.r.

 

PREGLED OBJEKATA
PO KATEGORIJAMA UGROŽENOSTI OD POŽARA

1. KATEGORIJA I. STEPENA RIZIKA UGROŽENOSTI OD POŽARA

1.1 Proizvodni pogon za preradu i obradu materijala ako se u njemu koriste količine zapaljivih tečnosti ili zapaljivih plinova, uz prisustvo trajnih ili primarnih izvora opasnosti, tako da eksplozivna smjesa može preći vrijednost od 10% DGE,

1.2 Proizvodni pogon eksplozivnih materija zbog postojanja permanentne opasnosti od iniciranja eksplozivnih sredstava, pri- sustva eksplozivne prašine i mogućih i očekivanih grešaka u radu uređaja, instalacija i ljudstva,

1.3 Proizvodni pogon zapaljivih boja i lakova, jer je zadovoljen uvjet dat u tački 1.1,

1.4 Proizvodni pogon za preradu i obradu materijala u kojima se razvijaju veće količine prašine sa temperaturom paljenja do 350 oC ili temperaturom paljenja uzvitlane prašine do 450 oC,

1.5 Proizvodni pogon za zapaljive tehničke plinove, jer je zado- voljen uvjet dat u tački 1.1,

1.6 Proizvodni pogon za preradu i obradu drveta u kome je ispunjen uvjet iz tačke 1.4, a nije izveden odgovarajući sistem za otprašivanje,

1.7 Objekat farbare, lakirnice ili konzervirnice u kojima se kori- ste zapaljive boje i lakovi i ispunjen je uvjet dat u tački 1.1,

1.8 Proizvodni pogon za preradu i obradu tekstila u kome je ispunjen uvjet iz tačke 1.4, a nije izveden odgovarajući sistem za otprašivanje,

1.9 Pogon za punjenje boca i prijenosnih rezervoara sa zapalji- vim tehničkim plinovima, jer je ispunjen uvjet dat u tački 1.1,

1.10 Objekat propan-butan stanice sa isparivačem, jer je ispu- njen uvjet dat u tački 1.1,

1.11 Proizvodni pogon topionice, čeličane, livnice, ciglane, por- culana, stakla ili slično, ako je ispunjen uvjet dat u tački 1.1. zbog korištenja zapaljivih tečnosti ili zapaljivih plinova,

1.12 Objekat za sitnjenje, sjeckanje, mljevenje, sabijanje, prosi- javanje ili presipanje zapaljivih materija, ako je ispunjen uvjet dat u tački 1.4, a posebno ako je riječ o finoj metalnoj prašini magnezija, aluminija, cinka, mangana i sl.,

1.13 Objekat - skladište zapaljivih tečnosti sa temperaturom za- paljivosti ispod 60 oC, jer je ispunjen uvjet dat u tački 1.1,

1.14 Objekat - skladište zapaljivih plinova u bocama ako sadrži više od 24 boce, prije svega zbog značaja objekta, a i mogućnosti ispunjenja uvjeta datog u tački 1.1,

1.15 Proizvodni pogon prirodnih ulja u kojima se za ekstrakciju koriste zapaljivi rastvarači, jer je ispunjen uvjet dat u tački 1.1,

1.16 Glavna mjerno-regulaciona stanica na plinovodu zbog zna- čaja objekta za snabdijevanje plinom industrije, mjesta i slično, i eventualnog ugrožavanja bliskih naselja i objekata,

1.17 Objekat - skladište eksplozivnih materija zbog ugrožava- nja bliskih naselja i objekata,

1.18 Objekat auto-pretakalište ili vagon-pretakalište, jer je ispu- njen uvjet dat u tački 1.1,

1.19 Objekti u kojima se u procesu proizvodnje koriste jaki ok- sidacioni agensi, neorganski i organski peroksidi, hlorati, perhlorati, persulfati, jodati, perjodati, bromati, perbromati, hromati, bihromati i slično, jer u kontaktu sa zapaljivim tečnostima, česticama prašine, aktivnim ugljem sumporom, metalnim prašinama i sličnim materi- jama reaguju uz pojavu plamena ili eksplozije,

1.20 Objekat - skladište jakih oksidacionih agenasa iz tačke 1.19,

1.21 Glavni proizvodni objekat u HE i TE sa generatorima hla- đenim vodonikom, jer je ispunjen uvjet dat u tački 1.1 u okolini generatora i zbog značaja objekta za snabdijevanje električnom energijom naselja, gradova, industrije itd.,

1.22 Proizvodni pogon energane - toplane na plin ili zapaljive tečnosti, jer je ispunjen uvjet dat u tački 1.1, 

1.23 Akumulatorska stanica 110 V, 220 V i postrojenja za be- sprekidno napajanje jednosmjernom strujom signalno-komandnih uređaja u značajnim objektima,

1.24 Objekat - postrojenje za proizvodnju motornih ulja i ulja za podmazivanje, postrojenje za eksploataciju i preradu nafte ili slično, jer je ispunjen uvjet dat u tački 1.1,

1.25 Objekti u kojima se u procesu proizvodnje koriste materijali kao što su alkalni metali, kalcij, legure i amalgami ovih metala, hi- dridi, nitriti, sulfidi, karbidi, boridi, silicidi, teluridi, arsenidi, fosfidi, natrijev-bisulfat, organska jedinjenja aluminija i slično, jer hemijski reaguju sa vodom pri čemu dolazi do izdvajanja vodonika, zapaljivih hidrida ili toplote koja je u stanju da zapali ove materije,

1.26 Objekat - skladište materijala osjetljivih na djejstvo vode iz tačke 1.25,

1.27 Objekti u kojima se u procesu proizvodnje koriste samoza- paljive materije kao što je bijeli fosfor i sl.,

1.28 Objekat - skladište samozapaljivih materija kao što su bije- li fosfor, žitarice, ugalj i sl.

2. KATEGORIJA II. STEPENA RIZIKA UGROŽENOSTI OD POŽARA

2.1. Proizvodni pogon za preradu i obradu drveta ili vlaknastih materija i slično, jer nije ispunjen uvjet dat u tački 1.4,

2.2. Proizvodni pogon eksplozivnih materija zbog postojanja permanentne opasnosti od iniciranja eksplozivnih sredstava, pri- sustva eksplozivne prašine i mogućih i očekivanih grešaka u radu uređaja, instalacija i ljudstva,

2.3. Proizvodni pogon za izradu, preradu i obradu zapaljivih materijala, plastičnih masa plastičnih proizvoda, gume i proizvoda od gume, bitumena i bitumeniziranih proizvoda, vještačkih đubriva, građevinske stolarije, ambalaže, papira i kartona, knjigoveznica, du- hana i cigareta, kože i proizvoda od kože i slično, jer nisu ispunjeni uvjeti dati u t. 1.1. i 1.4,

2.4. Proizvodni pogon štamparije, jer nije ispunjen uvjet dat u tački 1.1,

2.5. Objekat pržionice ili sušnice zapaljivog materijala zbog povećanih temperatura, prisustva mjerno-regulacione opreme i mo- gućih kvarova,

2.6. Glavni proizvodni objekt u HE ili TE prije svega zbog značaja objekta za snabdijevanje električnom energijom mjesta, industrije i šire,

2.7. Proizvodni pogon energane toplane na ugalj ili drvenu masu, prije svega, zbog značaja objekta za snabdijevanje energijom industrije i šire,

2.8. Objekat - skladište zapaljivih tečnosti sa temperaturom za- paljivosti od 60 oC do 100 oC zbog temperature zapaljivosti iznad temperature ambijenta, odnosno skladišta, ali su razne opasnosti i dalje prisutne,

2.9. Proizvodni pogon za montažu podsklopova i sklopova, ra- znih vrsta od zapaljivog materijala sa korištenjem malih količina odmašćivača, sredstava za podmazivanje i sl.,

2.10. Objekat butan-propan stanice bez isparivača, jer nije ispu- njen uvjet dat u tački 1.1,

2.11. Objekat - nadzemni rezervoar zapaljivih tečnosti ili za- paljivih plinova na otvorenom prostoru, jer nije ispunjen uvjet dat u tački 1.1,

2.12. Objekat - veliko skladište zapaljivih materija ili nezapa- ljivih materija u zapaljivoj ambalaži veće od 3.00 m2 u osnovi ili ukupno ako je višespratno, prije svega zbog značaja za nesmetani proces proizvodnje, ako su u pitanju sirovine i gotovi proizvodi ili od šireg značaja,

2.13. Glavna mjerno-regulaciona stanica na plinovodu u radnoj organizaciji zbog značaja za snabdijevanje plinom potrošača i even- tualnog ugrožavanja ljudi i objekata,

2.14. Objekat - skladište praškastih ili zrnastih zapaljivih mate- rija zbog znatno povećane površine sagorijevanja,

2.15. Objekat - stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni kod koga je odstojanje od nivoa terena do kote poda zadnjeg sprata veće od 22 m, jer u objektu boravi veći broj lica, otežani su uvjeti za evakuaciju i sl.,

2.16. Objekat - hotel, bioskop, pozorište, muzej, koncertna ili sportska dvorana, biblioteka, kongresni centar, opera, robna kuća i slično, jer su to javni objekti u kojima se okuplja više od 500 lica,

2.17. Objekat - bolnica, klinika, dom zdravlja i slično zbog nji- hovog značaja i velikog broja prisutnih lica,

2.18. Objekat - skladište eksplozivnih materija zbog ugrožava- nja bliskih naselja i objekata, 

2.19. Objekti u kojima se u procesu proizvodnje koriste, pro- izvode ili skladište toksični, agresivni ili radioaktivni materijali zbog mogućnosti težeg ugrožavanja okoline i ljudi,

2.20. Objekat - transformatorska stanica ili razvodno postro- jenje 400/220 kV, 220/110 kV i 110/35 kV zbog značaja objekta za prijenos i razvod električne energije i zbog uređaja sa velikom količinom zapaljivog ulja koji mogu ugroziti blisko naselje ili druge objekte,

2.21. Objekat u kome se koriste ili skladiše materije za koje je iskustvo pokazalo da predstavljaju opasnost od izbijanja požara,

2.22. Objekat auto-servisa površine preko 500 m2, u osnovi.

3. KATEGORIJA III. STEPENA RIZIKA UGROŽENO- STI OD POŽARA

3.1 Proizvodni pogon za preradu i obradu metala, ako nisu ispu- njeni uvjeti dati u t. 1.1, 1.4 ili 1.12,

3.2 Proizvodni pogon topionice, čeličane, livnice, ciglane, por- culana, stakla ili slično, ako nije ispunjen uvjet dat u tački 1.1,

3.3 Proizvodni pogon mesa, konzervi, keksa i čokolade, alko- holnih i bezalkoholnih pića, jer nije ispunjen uvjet dat u tački 1.1,

3.4 Objekat - stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni u kome se nalazi kotlovnica, robna kuća, tržni centar, prodavnica boja i la- kova i sl.,

3.5 Proizvodni pogon u poljoprivredi kao što su živinarnik, to- vilište stoke, staklenik i sl.,

3.6 Objekat u kome se proizvode, koriste ili skladište vodora- stvorne boje,

3.7 Objekat transformatorske stanice i razvodnog postrojenja 35/20(10) kV i 10/0,4 kV,

3.8 Proizvodni pogon - prostor na otvorenom gdje se koriste zapaljive tečnosti ili zapaljivi plinovi, ili postoji izvedena stabilna instalacija za razvod zapaljivih tečnosti i plinova,

3.9 Objekat stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozi- la, prodavnice eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i plinova i drugi objekti za trgovinski promet ovih materijama na malo,

3.10 Objekat - srednje skladište zapaljivih materija ili nezapalji- vih materija u zapaljivoj ambalaži od 1.000 m2 do 3.000 m2 u osnovi ili ukupno, ako je skladište višespratno,

3.11 Proizvodni pogon montaže podsklopova i sklopova od ne- zapaljivog materijala sa korištenjem malih količina odmašćivača, sredstva za podmazivanje i sl.,

3.12 Objekat - skladište zapaljivih plinova u bocama ako sadrži do 24 boce,

3.13 Objekat - skladište zapaljivih tečnosti sa temperaturom za- paljivosti preko 100 oC,

3.14 Objekat za remont saobraćajnih i drugih sredstava, opreme i uređaja, 

3.15 Objekat auto-servisa površine od 200 m2 do 500 m2 u osno- vi,

3.16 Objekat - garaža sa jednim ili više spratova za smještaj putničkih automobila, autobusa, kamiona, aviona, helikoptera i sl.,

3.17 Objekat - računski centar, centar za mikrofilmove, centar za daljinsko upravljanje i kontrolu, telegraf i telefonske centrale i sl.,

3.18 Objekat - protivgradne stanice I reda,

3.19 Objekat - škola, fakultet, institut, zavod i slično,

3.20 Objekat - upravne zgrade, stanice za autobuski, željeznički i brodski prijevoz,

3.21 Objekat - pumpne stanice za vodu, reni bunar, nadzemni rezervoar za vodu, hemijska priprema vode i slično, ako zbog svog značaja za snabdijevanje vodom naseljenog mjesta ili industrije nije razvrstan u višu kategoriju ugroženosti,

3.22 Objekat - hotel, bioskop, pozorište, muzej, koncertna ili sportska dvorana, biblioteka, kongresni centar, opera, robna kuća i slično, jer su to javni objekti u kojima se okuplja 200 do 500 lica.

4. KATEGORIJA IV. STEPENA RIZIKA UGROŽENOSTI OD POŽARA

4.1 Objekat - malo skladište zapaljivih materija ili nezapaljivih materija u zapaljivoj ambalaži do 1.000 m2 u osnovi,

4.2 Objekat - auto-servis površine do 200 m2 u osnovi,

4.3 Objekat - stambeno-poslovni koji ne ispunjava uvjet iz tač- ke 3.4,

4.4 Objekat - ugostiteljska radnja koja nije obuhvaćena tač- kom 3.22, fotografske i obrtničke radnje, servisi koji nisu obu- hvaćeni t. 3.15 i 4.2, prodavnice razne robe, kladionice, robne kuće i samoposluge - supermarketi koji nisu obuhvaćeni t. 2.15 i 3.22, 4.5 Objekat vatrogasno-spasilačke jedinice ili vatrogasni domovi

.6 Objekat tehnološke kanalizacije ako nije obuhvaćen pod t. 1.1 i 1.13,

4.7 Objekat protivgradne stanice II reda,

4.8 Objekat meteorološke stanice, opservatorije, seizmološke, hidrološke stanice i sl.,

4.9 Objekat sportskih klubova i društava, odmarališta, motela, turistički i planinarski dom, kamp i slično, ako nije obuhvaćen tač- kom 3.22,

4.10 Objekat portirnice, stražarske kućice, putarske kućice, sa- nitarnog čvora i slično,

4.11 Objekat - igralište, stadion, hipodrom, strelište, autodrom i sl.,

4.12 Objekat - šupa, baraka, ostava za alat, stare dijelove i osta- lo, prizemna garaža za nekoliko vozila i sl.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

ugroženost od požara

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike