al
Prednacrt Zakona o carinskim prekršajima BiH

Legislativa

Prednacrt Zakona o carinskim prekršajima BiH

14.03.2019. 07:00 / Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH

 

 

P R E D N A C R T

 

Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na _____ sjednici Predstavničkog doma, održanoj _____ 2019. godine, i na _____ sjednici Doma naroda, održanoj ______ 2019. godine, usvojila je

 

ZAKON O CARINSKIM PREKRŠAJIMA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

GLAVA I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim zakonom određuju se prekršaji koje na carinskom području Bosne i Hercegovine, u primjeni Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15, u daljem tekstu: ZCP BiH) i Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 13/19, u daljem tekstu: Odluka), učine pravno, fizičko i drugo lice, propisuju sankcije za učinjeni prekršaj, te naplata uvoznih i izvoznih dažbina po službenoj dužnosti.

 

Član 2.

(Definicije)

U smislu ovog zakona pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) „carinsko područje“ je područje Bosne i Hercegovine koje je ograničeno carinskom linijom koja je identična sa granicom Bosne i Hercegovine,

b) „uvozne dažbine“ su:

1) carina i druge dažbine s jednakim efektom kao i carina,

2) uvozne dažbine koje su utvrđene u okviru mjera poljoprivredne politike ili posebnih mjera koje se primjenjuju na određenu robu dobijenu preradom poljoprivrednih proizvoda,

c) „izvozne dažbine“ su:

1) carina i druge dažbine s jednakim efektom kao i carina,

2) izvozne dažbine koje su utvrđene u okviru mjera poljoprivredne politike ili posebnih mjera koje se primjenjuju na određenu robu dobijenu preradom poljoprivrednih proizvoda,

d) „carinski nadzor“ znači radnju koju preduzima carinski organ s ciljem da obezbijedi pravilnu primjenu carinskih propisa i, po potrebi, drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja podliježe carinskom nadzoru,

e) „unos robe“ je radnja unošenja robe u carinsko područje Bosne i Herecgovine, od bilo kojeg lica i na bilo koji način, nezavisno u koje će carinski odobreno postupanje ili upotrebu biti stavljena nakon unosa,

f) „iznos robe“ je radnja iznošenja robe iz carinskog područja Bosne i Hercegovine, od bilo kojeg lica i na bilo koji način, nezavisno u koje će carinski odobreno postupanje ili upotrebu biti stavljena pri iznošenju,

g)  „lice“ je:

1) fizičko lice, uključujući i fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost,

2) pravno lice,

3) drugo lice - udruženje lica ili druga organizacija, koji nemaju zakonski status pravnog lica, ali im je prema važećim propisima priznata sposobnost preduzimanja određenih pravnih radnji.

 

Član 3.

(Upotreba muškog ili ženskog roda)

Izrazi koji su u ovom Zakonu dati radi preglednosti u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

 

GLAVA II - PREKRŠAJI I KAZNE ZBOG KRŠENJA ODREDBI ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 4.

(Zabranjena roba i roba opasna po život)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 200.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, preko carinske linije, unese ili iznese robu čiji je uvoz ili izvoz zabranjen, ograničen ili zahtijeva posjedovanje dozvole prema važećim propisima (član 48., član 202. ZCP BiH);

b) ako, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, preko carinske linije, unese ili iznese predmet ili supstancu opasnu po zdravlje i život ili koja predstavlja ozbiljnu opasnost po javnu bezbjednost (član 48., član 202. ZCP BiH);

c) ako podnese nadležnom carinskom organu ispravu, informaciju, uvjerenje ili bilo koji drugi dokument koji je netačan, lažan ili krivotvoren u namjeri da izbjegne bilo kakvu zabranu ili ograničenje navedeno u stavu (1) tačka a) i b) ovog člana.

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.

 

Član 5.

(Opojna droga, oružje, municija ili eksploziv)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 200.000,00 KM kazniće se za prekršaj  pravno lice ili drugo lice:

a) ako ne prijavi carinskom organu opojnu drogu ili sirovinu u smislu propisa o opojnim drogama, koju unosi ili iznosi, za koju posjeduje urednu dozvolu za uvoz ili izvoz (član 48., član 202. ZCP BiH);

b) ako ne prijavi carinskom organu oružje, municiju ili eksploziv koje unosi ili iznosi preko carinske linije, za koje je pribavio dozvolu nadležnog organa za posjedovanje i prenošenje (član 48., član 202. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM  do 20.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu  od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.

 

Član 6.

(Unos ili iznos robe izvan graničnog prelaza)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 100.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako izvan graničnog prelaza unese ili iznese robu preko carinske linije (član 48., član 202., u vezi sa članom 3. stav (3) ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM  do 10.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 10.000,00 KM.

 

Član 7.

(Skrivena roba)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 70.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako preko graničnog prelaza unese ili iznese skrivenu robu (član 48., član 202., u vezi sa članom 3. stav (3) ZCP BiH). 

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 7.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 7.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 5.000,00 KM.

               

Član 8.

(Neprijavljivanje robe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako carinskim organima ne prijavi robu koju unosi ili iznosi preko carinske linije (član 48., član 52., član 202. ZCP BiH);

b) ako bez prijave graničnom carinskom organu uveze drumsko motorno vozilo na koje su utisnuti brojevi šasije pod kojim je ono registrovano kod nadleženih organa u Bosni i Hercegovini ili na koje su stavljene domaće registarske oznake ili na osnovu saobraćajne dozvole u kojoj su izvršene ispravke oznake vozila (član 48. ZCP BiH);

c) ako u carinskom graničnom pojasu na moru, međunarodnim graničnim rijekama ili graničnim jezerima, sa plovnog objekta koji saobraća sa inostranstvom, bez odobrenja carinskih organa primi ili preda robu (član 48. ZCP BiH);

d)  ako tokom leta bez opravdanog razloga izbaci teret iz vazduhoplova i o tome ne obavijesti nadležni carinski organ (član 48. ZCP BiH);

e) ako ne prijavi poštanske pošiljke koje podliježu obavezi prijavljivanja radi obavljanja carinskog postupka (član 49. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu  od 200,00 KM do 5.000,00 KM.

 

Član 9.

(Zabranjena roba)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 40.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako lažnim prikazivanjem činjenica ostvari uvoz ili izvoz robe, čiji je uvoz ili izvoz zabranjen, ili je ograničen posebnim propisima (član 48., član 202. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 800,00 KM do 4.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 800,00 KM do 4.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

 

Član 10.

(Nepodnošenje carinske deklaracije i deklaracija za privremeni smještaj)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako ne podnese ili ne preda carinsku deklaraciju za robu, ili je ne podnese ili je ne preda za svu robu koja je bila predmet jednog od carinskih postupaka iz član 4. tačka aa) ZCP BiH osim za postupak izvoza (član 71. ZCP BiH);

b) ako ne podnese ili blagovremeno ne podnese deklaraciju za privremeni smještaj (član 54. ZCP BiH);

c) ako nadležnoj carinskoj kancelariji ne podnese dopunsku carinsku deklaraciju ili je ne podnese u odobrenom roku (član 88. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu  od 100,00 KM do 500,00 KM.

 

Član 11.

(Netačni podaci o robi u priloženim dokumentima pri uvozu i izvozu)

1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 60.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako carinskom organu posredno ili neposredno priloži dokumente u vezi sa provođenjem carinskih postupaka u kojima su navedeni netačni podaci o robi, ako bi to prouzrokovalo ili bi moglo prouzrokovati neplaćanje uvoznih dažbina ili njihovo plaćanje u manjem iznosu (član 74. stav (2) ZCP BiH);

b) ako u ispravama koje se pri izvozu podnose uz deklaraciju, označi drugi kvalitet, vrstu, količinu, vrijednost ili porijeklo robe pri čemu takvim činjenjem ostvari ili može ostvariti neko pravo koje mu po zakonu ne pripada (član 74., član 202. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 6.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 6.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu  od 200,00 KM do 6.000,00 KM.

 

Član 12.

(Davanje netačnih podataka i činjenica o robi pri uvozu i izvozu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 50.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako u carinskoj deklaraciji neistinito, netačno ili nepotpuno navede podatke o količini, kvaliteti, vrsti, tarifnoj oznaci, vrijednosti ili porijeklu robe ili drugi podatak za obračun dažbina ili za pravilno razvrstavanje u nomenklaturi Carinske tarife ili druge tarife, ako to prouzrokuje ili bi moglo prouzrokovati plaćanje uvoznih dažbina u manjem iznosu (član 74. stav (1) ZCP BiH);

b) ako lažnim ili netačnim prikazivanjem činjenica ostvari oslobađanje od plaćanja uvoznih  dažbina (član 207., član 212. ZCP BiH);

c) ako prilikom ponovnog uvoza robe po članu 209. ZCP BiH lažno ili netačno prikaže drugo stanje robe (član 210. ZCP BiH);

d) ako izlazna carinska kancelarija prilikom provjere da li predočena roba odgovara onoj koja je izvozno ocarinjena kod izvozne carinske kancelarije utvrdi da postoji veća ili manja količina robe u odnosu na prijavljenu, ili da je pokazana druga vrsta ili u drugačijem stanju roba u odnosu na prijavljenu, ili viša vrijednost, ili drugačije porijeklo robe, ili drugačija tarifna oznaka (član 180. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu  od 200,00 KM do 5.000,00 KM.

 

Član 13.

(Nepredaja robe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 20.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako ne prijavi odnosno ne preda svu ili dio robe i pripadajuće isprave carinskoj kancelariji koju su odredili carinski organi ili na drugi način onemogući prijavljivanje odnosno predaju robe ili takvu robu preda u izmijenjenom stanju (član 49., član 51., član 106., član 110. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

(4)Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Član 14.

(Nepravilno korištenje uvezene robe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 40.000,00 KM kazniće se za prekršaj    pravno lice ili drugo lice:

a) ako robu uvezenu uz smanjenje ili oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ili uz primjenu tarifnih mjera propisanih drugim propisima BiH ili robu uvezenu uz povoljno tarifno postupanje koristi suprotno propisanim uslovima (član 25., član 26., član 96. ZCP BiH);

b) ako robu uvezenu na osnovu carinske povlastice otuđi prije isteka propisanog ograničenja u pogledu raspolaganja sa robom ili je preda drugom na upotrebu ili je upotrijebi u druge svrhe, a ne u svrhe zbog kojih je ta roba oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina (član 207., član 208. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu  od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

 

Član 15.

(Izbjegavanje mjera carinskog nadzora)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako robu za koju je carinskoj kancelariji podnesena carinska deklaracija preda drugom, takvu robu primi ili njome raspolaže prije obavljenog pregleda (član 80., član 81., član 82. ZCP BiH);

b) ako robu za koju je prihvaćena carinska deklaracija preda drugom, takvu robu primi ili njome raspolaže na bilo koji drugi način, prije izmirenja carinskog duga ili polaganja osiguranja za njegovo plaćanje (član  85., član 86. ZCP BiH);

c) ako domaću robu prijavljenu za izvoz, provoz, spoljnu obradu ili carinsko skladištenje izuzme ispod carinskog nadzora prije sprovedenog carinskog postupka (član 71. stav (2) ZCP BiH);

d) ako povrijedi carinska obilježja u namjeri da izbjegne mjere carinskog nadzora (član 84. ZCP BiH);

e) ako robu smještenu u carinsko skladište izuzme ispod carinskog nadzora (član 118., član 126. ZCP BiH);

f) ako izvši istovar, pretovar ili robu izuzme s mjesta na kojem se nalazi bez odobrenja carinskih organa (član 57., član 58. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Član 16.

(Prekršaji u putničkom prometu)

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice:

a) ako carinskom organu lažno prikaže da unosi robu koju je kao putnik privremeno iznio (član 51., član 52. ZCP BiH);

b) ako izlaznoj carinskoj kancelariji prijavi da iznosi robu koju ne nosi sa sobom ili se ne nalazi na prevoznom sredstvu (član 202. ZCP BiH);

c) ako carinskom organu prijavi stvari koje sa sobom nosi, ali onemogući sprovođenje carinskog postupka (član 48., član 202. ZCP BiH).

 

Član 17.

(Nepravilno postupanje sa robom u slobodnoj zoni)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 50.000,00 KM kazniće se prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako sa stranom robom, smještenom u slobodnoj zoni, raspolaže na način suprotan članu 191. ZCP BiH;

b) ako u slobodnoj zoni obavlja bilo kakvu privrednu djelatnost suprotno uslovima koji su propisani ZCP BiH i drugim važećim propisima (član 190. stav (1) ZCP BiH);

c) ako ne vodi evidenciju o robi pri obavljanju djelatnosti skladištenja, obrade, prerade, prodaje ili kupovine robe u slobodnoj zoni ili je ne vodi ispravno ili blagovremeno ili ako na propisan način ne vodi evidenciju o zalihama robe koja se nalazi u slobodnoj zoni (član 190., član 194. ZCP BiH);

d) ako nastavlja obavljati privrednu djelatnost u slobodnoj zoni, poslije izrečene zabrane obavljanja te djelatnosti od strane carinskih organa (član 190. ZCP BiH);

e) ako carinskom organu na njegov zahtjev ne preda kopiju prevoznog dokumenta koji prati robu ili onemogući provjeru robe, lica i prevoznih sredstava koji ulaze, napuštaju ili ostaju u slobodnoj zoni, ili ako pri unosu u slobodnu zonu ne predoči robu iz člana 188. stav (2) ZCP BiH (član 185. ZCP BiH);

f) ako ne prijavi robu koju iz slobodne zone unosi u ostali dio carinskog područja BiH (član 195. ZCP BiH);

g) ako podnese lažnu dokumentaciju za robu koju unosi, iznosi ili ostaje u slobodnoj zoni (član 185. stav (4) i (5) ZCP BiH);

h) ako unese ili iznese robu iz slobodne zone van mjesta ulaska i izlaska (član 184. ZCP BiH);

i) ako ne obavijesti carinski organ o izgradnji objekta u slobodnoj zoni (član 184. stav (2) ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

 

Član 18.

(Neispunjavanje obaveza)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 7.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako ne ispunjava obaveze držaoca carinskog skladišta (član 118., član 126. ZCP BiH);

b) ako ne ispunjava obaveze korisnika carinskog skladišta (član 119. ZCP BiH);

c) ako ne vodi ili neuredno ili nepravilno vodi evidenciju o robi koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, kao i o domaćoj robi smještenoj u carinsko skladište a koja nije u postupku carinskog skladištenja, onemogući kontrolu knjige evidencije, inventuru jednog dijela ili cjelokupne robe smještene u carinsko skladište (član 122., član 123. ZCP BiH);

d) ako postupa sa robom u bescarinskoj prodavnici u suprotnosti sa članom 115. stav (3) ZCP BiH;

e) ako ne obavijesti nadležni carinski organ o svim činjenicama koje nastanu nakon davanja odobrenja za carinski postupak s ekonomskim dejstvom (član 101. ZCP BiH);

f) ako izvrši privremeni smještaj robe van mjesta ili protivno uslovima koje odredi nadležni carinski organ (član 62. ZCP BiH);

g) ako sa robom u privremenom smještaju postupa tako da mijenja njen izgled ili tehničke karakteristike (član 63. ZCP BiH);

h) ako za potrebe obavljanja pregleda robe i prevoznih sredstava kojima se ona prevozi, ne istovari ili ne raspakuje robu nakon što je to od njega zatražio carinski organ (član 57. stav (3) ZCP BiH);

i) ako dokumente koji se odnose na sprovedeni carinski postupak ne čuva u propisanom roku (član 21. ZCP BiH);

j) ako za prevoz robe ne koristi putne pravce određene od strane carinskih organa (član 49. ZCP BiH);

k) ako ne obavijesti carinski organ o ponovnom izvozu ili uništenju robe (član 201. stav (3) ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM.

 

Član 19.

(Podnošenje netačnih dokumenata)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako podnese nadležnom carinskom organu ispravu, informaciju, uvjerenje ili bilo koji drugi dokumenat koji je netačan, lažan ili krivotvoren, a koji nije imao za posljedicu izbjegavanje plaćanja dažbina odnosno njihovo plaćanje u manjem iznosu.

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(3)  Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(4)  Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM.

 

Član 20.

(Onemogućavanje pregleda robe, dokumenata ili uzimanja uzoraka)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako nakon prijave robe carinskom organu ne omogući pregled robe, uzimanje uzoraka ili na drugi način onemogući određivanje carinskog postupka ili namjene (član 80. ZCP BiH);

b) ako nakon stavljanja robe u slobodan promet ne dopusti naknadni pregled dokumenata ili pregled robe carinskom organu (član 92. ZCP BiH);

c) ako ne stavi na raspolaganje dokumente ili podatke ili ne da pojašnjenja koja su potrebna carinskom organu za sprovođenje carinskih i drugih propisa, odnosno ne obezbjedi druge potrebne pomoći za sprovođenje carinskih i drugih propisa (član 19., član 74. stav (2), član 80., član 194. stav (2) ZCP BiH);

d) ako onemogući pregled robe koja napušta carinsko područje BiH (član 202. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

 

Član 21.

(Nepridržavanje propisanih uslova i rokova)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako ne podnese zahtjev za određivanje nekog od carinski dozvoljenih postupanja ili upotrebe robe ili propusti da obavi takve formalnosti u propisanom roku (član 59., član 60. ZCP BiH);

b) ako se ne pridržava propisanih uslova ili rokova u postupku unutrašnje obrade, spoljne obrade, obrade pod carinskom kontrolom, privremenog uvoza i privremenog izvoza (član 131., član 132., član 135., član 136., član 141., član 142., članovi 150.-158., član 167., član 175. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

 

Član 22.

(Povreda carinskih obilježja i prekoračenje roka predaje)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako povrijedi carinska obilježja ili propusti da zaštiti carinska obilježja na robi ili prevoznom sredstvu od uništenja ili oštećenja (član 84. stav (2) ZCP BiH);

b) ako prekorači rok za predaju robe određenoj carinskoj kancelariji (član 49., član 106., član 110. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

 

Član 23.

(Nepravilno postupanje u slučaju nepredviđene okolnosti, više sile ili opasnosti)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako bez odgađanja ne obavijesti carinski organ da usljed nepredviđenih okolnosti ili više sile ne može ispoštovati obavezu predviđenu članom 49. stav (1) ZCP BiH (član 50. ZCP BiH);

b) ako ne obavijesti nadležni carinski organ o teretu izbačenom iz vazduhoplova ili plovnog objekta u slučaju nepredviđene okolnosti ili više sile i mjestu gdje je teret izbačen (član 49., član 50. ZCP BiH);

c) ako bez odgađanja ne obavijesti carinski organ o istovaru robe izvršenom usljed neposredne  opasnosti (član 57. stav (2) ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 800,00 KM.   

 

Član 24.

(Neprijavljivanje robe namijenjene za lične potrebe)

Novčanom kaznom od 200,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako carinskom organu ne prijavi robu čiji uvoz nije zabranjen koju prenosi preko carinske linije, a koja je namijenjena za ličnu upotrebu ili za zadovoljavanje potreba članova njegovog domaćinstva (član 48. ZCP BiH).                                                 

 

Član 25.

(Primanje, držanje i prometovanje robe kojom je učinjen carinski prekršaj)

Pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost, fizičko lice i drugo lice koje robu kupi, proda, primi na poklon, prikrije, primi na čuvanje, upotrijebi ili primi na držanje po ma kom osnovu, za koju zna ili je moglo znati da je njome izvršen prekršaj iz člana 4., 5., 6., 7., 8., 9., člana 11. stav (1) tačka a), člana 13., 14. i člana 15. stav (1) tačka a) i b) ovog zakona kazniće se za prekršaj istom kaznom propisanom za učinioce tih prekršaja.

 

Član 26.

(Nepravilno ostvarivanje povrata ili otpusta dažbina)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako neistinitim prikazivanjem činjenica ostvari povrat ili otpust dažbina (članovi 262.-265. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

 

 

Član 27.

(Neiznošenje iz carinskog područja BiH robe čiji je uvoz zabranjen)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako robu čiji je uvoz zabranjen ne iznese iz carinskog područja BiH u roku koji je odredio carinski organ (član 87. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

 

Član 28.

(Domaća roba koja podliježe mjerama poljoprivredne politike)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako ne zahtijeva jedno od carinski dozvoljenih postupanja ili upotrebe za robu koja podliježe mjerama poljoprivredne politike i koja je zbog unosa u slobodnu zonu ispunila uslove za primjenu mjera koje se primjenjuju prilikom izvoza takve robe (član 197. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

 

Član 29.

(Netačni podaci o porijeklu robe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako sastavi ili omogući da se sastavi dokument sa netačno navedenim podacima o porijeklu robe (član 27., član 33. ZCP BiH);

b) ako sastavi ili omogući da se sastavi dokument koji sadrži netačne podatke, na osnovu kojih se za proizvode, na koje se dokument odnosi, nezakonito dobije porijeklo (član 27., član 33. ZCP BiH);

c) ako pripremi ili naloži pripremu lažne evidencije o porijeklu robe, pripremi ili naloži pripremu dokumenta koji sadrži netačne podatke kako bi dovelo do nepropisnog odobrenja za postupak sa ekonomskim dejstvom i utvrđivanja preferencijalnog porijekla robe koja je obuhvaćena tim dokumentom (član 27., član 33. ZCP BiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

 

 

GLAVA III - PREKRŠAJI I KAZNE ZA KRŠENJE ODREDBI ODLUKE O SPROVOĐENJU ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 30.

(Nepravilno postupanje u pojednostavljenim postupcima)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 50.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako se nakon dobijanja odobrenja za ovlaštenog privrednog subjekta (u daljem tekstu: AEO) ili za korištenje pojednostavljenog postupka utvrdi da je u cilju dobijanja odobrenja dao lažnu izjavu ili bilo koji drugi lažni dokument ili podatak (članovi 28.-32. Odluke);

b) ako AEO ne obavijesti carinski organ koji je izdao odobrenje o svim okolnostima koje nastanu nakon izdavanja odobrenja koje bi mogle uticati na dalje važenje ili sadržaj odobrenja (član 41. Odluke);

c) ako imalac odobrenja ne obavijesti carinski organ koji je izdao odobrenje o svim okolnostima koje nastanu nakon izdavanja odobrenja koje bi mogle uticati na dalje važenje ili sadržaj odobrenja (član 184. Odluke);

d) ako ne podnese pravilne ulazne ili izlazne sažete deklaracije ili ih ne podnese u propisanim rokovima (član 106., član 112., član 448., član 449., član 452., članovi 492.-494. Odluke);

e) ako ne obavijesti carinski organ o prispjeću robe za koju ima odobrenje za deklarisanje na osnovu postupka kućnog carinjenja ili tu robu ne upiše u svoje evidencije ili je ne upiše blagovremeno odnosno pravilno (član 203. Odluke);

f) ako ne obavijesti nadzorni carinski organ o prispjeću robe za koju ima odobrenje za stavljanje u postupak carinskog skladištenja na osnovu postupka kućnog carinjenja ili tu robu ne upiše u svoje evidencije ili je ne upiše blagovremeno odnosno pravilno ili nadzornom carinskom organu ne stavi na raspolaganje sve dokumente u vezi sa puštanjem robe u postupak carinskog skladištenja (član 210. Odluke);

g) ako ne podnese pojednostavljenu izvoznu deklaraciju i na taj način ne obavijesti izvoznu carinsku kancelariju o puštanju robe iz odobrenog prostora u postupak izvoza ili carinskim organima ne stavi na raspolaganje sva dokumenta potrebna za izvoz robe (član 222. Odluke); 

h) ako prije otpreme robe odobreni izvoznik ne ispuni formalnosti iz člana 222. Odluke i na primjerku 3. jedinstvene carinske isprave (JCI) ne navede kada je roba bila upisana u evidenciju (član 225. Odluke);

i) ako događaje iz člana 279. Odluke ne upiše u prateći provozni dokument i njega zajedno sa pošiljkom ne predoči carinskom organu nadležnom prema mjestu gdje se nalazi prevozno sredstvo (član 279. stav (1) Odluke);

j) ako odredišnom carinskom organu ne predoči prateći provozni dokument i robu (član 277., član 280. Odluke);

k) ako po prijemu robe u svojim prostorima ovlašteni primalac ne ispuni obaveze iz člana 316. Odluke;

l) ako u postupcima kućnog carinjenja bez odobrenja carinskog organa izuzme robu ispod carinskog nadzora iz odobrenog prostora prije završetka tih postupaka (član 203. Odluke).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

 

Član 31.

(Nepravilno korištenje privremeno uvezenog prevoznog sredstva)

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniće se fizičko lice ako u carinskom području BiH, u kojem ima prebivalište, u privatne svrhe povremeno koristi privremeno uvezeno prevozno sredstvo prema uputstvu imaoca registracije, a u trenutku upotrebe lice na čije ime je registrovano prevozno sredstvo se ne nalazi u carinskom području BiH (član 413. Odluke).

 

Član 32.

(Ostali prekršaji po provedbenom propisu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 50.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ili drugo lice:

a) ako carinskom organu predoči prevozno sredstvo zbog stavljanja carinskih plombi iako prevozno sredstvo za to nije pogodno opremljeno odnosno izrađeno (član 272. Odluke);

b) ako imalac odobrenja nadzornom carinskom organu ne podnese pravilno sastavljen razdužni list ili ga ne podnese u propisanom roku (član 374. Odluke);

c) ako ne upotrebljava privremeno uvezenu robu u skladu sa namjenom za koju je bilo odobreno potpuno ili djelimično oslobađanje od plaćanja carine (član 410., član 411., član 414., članovi 417.- 431. Odluke);

d) ako ne obavijesti izvoznu carinsku kancelariju da roba koja je puštena za izvoz nije napustila carinsko područje (član 462. Odluke).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

 

GLAVA IV - ZAŠTITNE MJERE

Član 33.

(Zabrana obavljanja registrovane djelatnosti spoljnotrgovinskog prometa)

(1) Za prekršaj iz člana 4. i 5. ovog zakona, pravnom ili drugom licu može se izreći zaštitna mjera zabrana obavljanja spoljnotrgovinskog prometa u trajanju do šest mjeseci.

(2) Zaštitna mjera zabrane obavljanja spoljnotrgovinskog prometa može se izreći i odgovornom licu u pravnom licu u trajanju od tri mjeseca do šest mjeseci.    

                

Član 34.

(Oduzimanje robe)

(1) Roba koja je predmet prekršaja iz člana 4., 5., 6., 7., 8., 9., člana 11. stav (1) tačka a), člana 16. stav (1) tačka a), člana 17. stav (1) tačka f), i roba koja je predmet prekršaja iz člana 25. ovog zakona, ako je učinilac prekršaja izvršio neku od radnji predviđenih u članu 4., 5., 6., 7., 8., 9., člana 11. stav (1) tačka a), člana 16. stav (1) tačka a) i člana 17. stav (1) tačka f), oduzeće se.

(2) Roba koja je predmet prekršaja iz člana 4., 5., 6., 7., 8., 9., člana 11. stav (1) tačka a), člana 16. stav (1) tačka a), člana 17. stav (1) tačka f) i roba koja je predmet prekršaja iz člana 25. ovog zakona, ako je učinilac prekršaja izvršio neku od radnji predviđenih u članu 4., 5., 6., 7., 8., 9., člana 11. stav (1) tačka a), člana 16. stav (1) tačka a) i člana 17. stav (1) tačka f), može se oduzeti i kada nije vlasništvo učinioca prekršaja.

(3) Ako se roba ne pronađe, od učinioca prekršaja naplatiće se njena protivvrijednost koja, prema odredbama ZCP BiH, predstavlja carinsku vrijednost i sprovest će se postupak naplate uvoznih i izvoznih dažbina u smislu tog zakona.

(4) Smatraće se da roba nije pronađena ako se iz bilo kojih razloga ne može oduzeti.

(5) Za vrijednost nepronađene robe učinioci prekršaja odgovaraju solidarno.

(6) Roba koja je predmet carinskog prekršaja za koju je propisana zaštitna mjera oduzimanja robe, kao i roba za koju nije sproveden carinski postupak, može se staviti pod carinski nadzor do okončanja prekršajnog postupka.

(7) Ako se roba iz stava (6) ovog člana ne stavi pod carinski nadzor učinilac prekršaja dužan je položiti garanciju u visini protivvrijednosti robe i dažbina koje se za tu robu zakonski potražuju ako se radi o robi za koju je propisana zaštitna mjera oduzimanja robe, odnosno u visini iznosa dažbina koje se za tu robu zakonski potražuju ako se radi o robi za koju nije proveden carinski postupak, a za koju nije propisano izricanje zaštitne mjere.

 

Član 35.

(Oduzimanje prevoznog sredstva)

(1) Prevozno, odnosno prenosno sredstvo izgrađeno, prilagođeno, izmijenjeno ili podešeno na bilo koji način u svrhu skrivanja robe koja je predmet prekršaja iz člana 4., 5., 6., 7. i člana 8. stav (1) tačka a) ovog zakona, a za čiji je prevoz odnosno prenos iskorišteno, oduzeće se.

(2) Prevozno, odnosno prenosno sredstvo koje je isključivo upotrebljeno za prevoz odnosno prenos robe koja je predmet prekršaja iz člana 4., 5., 6., 7. i člana 8. stav (1) tačka a), može se oduzeti.

(3) Oduzimanje prevoznog sredstva po osnovu stava (1) i (2) ovog člana ne utiče na prava trećeg lica da od učinioca prekršaja zahtijeva naknadu štete.

 

Član 36.

(Posebni slučajevi oduzimanja robe i prevoznog sredstva)

(1) Roba ili prevozno, odnosno prenosno sredstvo, kojim je izvršen prekršaj, a za koje je odredbama ovog zakona propisana zaštitna mjera oduzimanja, može se oduzeti i kad se postupak protiv učinioca prekršaja obustavi zbog toga što je u vrijeme izvršenja prekršaja bio maloljetan.

(2) Roba ili prevozno, odnosno prenosno sredstvo kojim je izvršen prekršaj, a za koji je odredbama ovog zakona propisana zaštitna mjera oduzimanja, može se oduzeti, odnosno naplatiti njihova protivvrijednost i kad se protiv učinioca ne može voditi prekršajni postupak zbog toga što je nepoznat ili nedostupan nadležnim organima, ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, osim u slučaju nastupanja apsolutne zastarjelosti.

 

GLAVA V - NAPLATA UVOZNIH I IZVOZNIH DAŽBINA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I OTKUP ROBE

Član 37.

(Naplata dažbina)                     

(1) Ako se rješenjem o prekršaju roba ne oduzima, odnosno ako je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odbačen ili je prekršajni postupak obustavljen ili je okrivljeni oslobođen odgovornosti ili se prekršajni postupak ne može voditi zbog toga što je učinilac nepoznat ili nedostupan nadležnim organima ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, carinski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak naplate uvoznih i izvoznih dažbina.

(2) Ako se iznos dažbina ne može naplatiti od učinioca prekršaja, naplatiće se od držaoca robe.

 

Član 38.

(Otkup robe)

(1) Licu koje je izvršilo prekršaj za koji je izrečena zaštitna mjera oduzimanja robe, kao i vlasniku robe ako je roba oduzeta od nevlasnika, carinski organ može u opravdanim slučajevima dozvoliti otkup robe, pod uslovom da plati vrijednost robe koja je bila predmet prekršaja i uvozne ili izvozne dažbine kojima roba podliježe.

(2) Prilikom ocjene opravdanosti otkupa robe u smislu stava (1) ovog člana, cijeni se:

a) karakter i specifičnost robe,

b) namjena robe,

c) rok trajanja robe i dr.

(3) Carinska vrijednost robe i dažbine utvrđuju se u skladu sa propisima koji važe na dan donošenja rješenja o otkupu.

          

GLAVA VI - ZASTARJELOST 

Član 39.

(Zastarjelost za pokretanje prekršajnog postupka)

Prekršajni postupak po carinskim prekršajima ne može se pokrenuti ako je proteklo više od tri godine od dana izvršenja prekršaja.

 

Član 40.

(Prekid zastarjelosti)

(1) Zastarjelost se prekida svakom radnjom nadležnog carinskog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja.

(2) Svakim prekidom, rok zastarjelosti počinje ponovo teći, ali bez obzira na prekide, zastarjelost  u svakom slučaju nastupa kada protekne šest godina od dana kada je prekršaj izvršen.

 

GLAVA VII -  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

(Prestanak važenja ranijeg zakona)

Danom početka primjene ovoga zakona prestaje da važi Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 88/05).

 

Član 42.

(Stupanje na snagu i početak primjene)

(1) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, a primjenjuje se od dana početka primjene Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15).

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, odredba člana 30. stav (1) tačka d) ovog zakona, primjenjuje se od dana navedenog u članu 279. stav (2) tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.     

 

Broj:

Datum,

 

Predsjedavajući                                                                                                 Predsjedavajući

Predstavničkog doma                                                                                          Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH                                                                 Parlamentarne skupštine BiH

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

I - USTAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine proizilazi iz člana III 1.c) i člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, kojima je određeno da je u nadležnosti institucija BiH carinska politika, te da je Parlamentarna skupština BiH nadležna za donošenje zakona koji su potrebni za provođenje odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine ili za vršenje funkcija Parlamenta po ovom Ustavu.

 

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I OBJAŠNJENJE ODREDBI

Osnovni cilj donošenja ovog Zakona je usklađivanje oblasti carinskih prekršaja sa odredbama novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15), koji još uvijek nije u primjeni, te sa odredbama nove Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 13/19). 

Takođe, Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 88/05), koji je sada u primjeni, donijet je prije stupanja na snagu novog prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, odnosno prije stupanja na snagu procesnih zakona o prekršajima Bosne i Heregovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH. Ovim zakonima, u odnosu na procesne zakone koji su bili u primjeni u vrijeme kada je donijet sada važeći Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine,  uspostavljena su znatno drugačija pravila koja se odnose ne samo na pokretanje i vođenje prekršajnog postupka već i na organe nadležne za procesuiranje učinioca svih prekršaja, pa tako i učinioca carinskih prekršaja.

Imajući u vidu navedeno Prednacrt Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Prednacrt) ne sadrži odredbe o nadležnosti komisija za prekršaje pri regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanja za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu i donošenje rješenja, jer je stvarna i mjesna nadležnost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka propisana procesnim zakonima tj. Zakonima o prekršajima na nivou entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i Zakonom o prekršajima na nivou BiH. Za prekršaje iz oblasti carina i poreza mjesna nadležnost sudova propisana je Zakonima o sudovima entiteta.

Prednacrtom nisu predviđeni prekršaji učinjeni u pokušaju, kao ni naplata kazne na licu mjesta koja je sada važećim Zakonom o carinskim prekršajima BiH propisana za prekršaj iz člana 16. stav (2). Ovo iz razloga što je Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik BiH“, broj 41/07, 18/12, 36/14 i 81/15) predviđeno da pokušaj izvršenja prekršaja nije kažnjiv, a naplata kazne na licu mjesta, kao pravni osnov za njezino propisivanje posebnim zakonom, nije predviđena istim zakonom, već je, u slučaju kada je za prekršaj propisana fiksna novčana kazna, predviđena mogućnost izdavanja prekršajnog naloga. 

Takođe, prilikom izrade Prednacrta Radna grupa je imala u vidu činjenicu da se prema novom Zakonu o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15), određene carinske procedure mogu provoditi bez pregleda robe i robne dokumentacije, što ostavlja veliku mogućnost da se roba u carinskoj prijavi netačno prijavljuje ili da robu prate lažni i netačni robni dokumenti. Stoga je Prednacrtom, kao i u zemljama u okruženju, sankcionisano svako netačno prijavljivanje robe ili prilaganje netačnih robnih dokumenata, za koje protivpravno postupanje je predviđen različit iznos novčane kazne, zavisno od činjenice da li je netačno prijavljivanje robe imalo za posljedicu neplaćanje ili manje plaćanje dažbina, koje se plaćaju prilikom uvoza ili nije.

 

Prednacrtom su propisani duži rokovi zastarjelosti za pokretanje prekršajnog postupaka za prekršaje iz oblasti carina iz razloga što je u pogledu činjenica relevantnih za utvrđivanje postojanja prekršaja potrebno izvršiti određene provjere u skladu sa materijalnim propisima koji regulišu carinski postupak, a predviđeni rokovi su u skladu sa odredbama člana 22. stav (2) Zakona o prekršajima BiH.

U glavi I Prednacrta članovima 1. i 2. propisan je predmet zakona i date su definicije pojmova koji su korišteni u daljem tekstu, a koje su preuzete iz odredbe člana 4. novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15).

U glavi II Prednacrta članovima od 4. do 29. propisane su radnje koje čine bitna obilježja prekršaja u smislu odgovarajućih odredaba novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, određena su lica koja ih mogu počiniti, te propisane kazne.

Imajući u vidu da su, za razliku od trenutno važećeg Zakona o carinskoj politici u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11), novim Zakonom o carinskoj politici regulisana nova postupanja, to se prilikom normiranja prekršaja koji se nalaze u ovoj glavi vodilo računa da se kao prekršaji normiraju određene radnje koje do sada nisu bile predviđene kao prekršaj. Tako je npr. članom 10. stav (1) tačka b) propisan prekršaj za nepodnošenje deklaracije za privremeni smještaj, dok je tačkom c) propisan prekršaj za nepodnošenje dopunske carinske deklaracije ili njeno nepodnošenje u odobrenom roku. Nadalje, članom 12. stav (1) tačka a) propisan je prekršaj ukoliko se u carinskoj deklaraciji neistinito, netačno ili nepotpuno navedu podaci o količini, kvaliteti, vrsti, tarifnoj oznaci, vrijednosti i porijeklu ili drugi podatak za obračun dažbina ako bi to prouzrokovalo ili moglo prouzrokovati plaćanje uvoznih i drugih dažbina koja se plaćaju prilikom uvoza u manjem iznosu. Ovaj prekršaj propisan je iz razloga što je intencija da se, u budućnosti, analizom rizika, procentualno mali broj deklaracija, usmjerava na dokumentarni, odnosno fizički pregled robe. Članom 18. stav (1) tačka h) propisan je kao prekršaj, ako se za potrebe obavljanja pregleda robe i prevoznih sredstava kojima se ona prevozi, ne istovari ili ne raspakuje roba nakon što je to zatražio carinski organ. Članom 20. kao prekršaj propisane su radnje onemogućavanja pregleda robe, dokumenata ili uzimanja uzoraka.

U glavi III Prednacrta članovima od 30. do 32. sankcionisana su određena ponašanja koja se u praksi vrlo često pojavljuju, a radi se o kršenju pravila i uslova kod pojednostavljenih postupaka, te zloupotrebi vozila koja se nalaze u postupku privremenog uvoza, u smislu odgovarajućih odredaba Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, određena su lica koja ih mogu počiniti, te propisane kazne.

U glavi IV Prednacrta članovima od 33. do 36. propisane su zaštitne mjere zabrane obavljanja registrovane djelatnosti spoljnotrgovinskog prometa, oduzimanja robe i prevoznog sredstava.

U glavi V Prednacrta članovima 37. i 38. propisana je naplata uvoznih i izvoznih dažbina po službenoj dužnosti, kao i otkup robe.

U glavi VI Prednacrta članovima 39. i 40. propisan je rok zastarjelosti za pokretanje prekršajnog postupka, prekid roka zastarjelosti, te apsolutni rok zastarjelosti. Sada važećim Zakonom o carinskim prekršajima rokovi zastarjelosti za pokretanje i vođenje carinskog prekršajnog postupka nisu bili propisani, već su u tom dijelu primijenjivani rokovi propisani procesnim zakonima o prekršajima u BiH.

U glavi VII Prednacrta članovima 41. i 42. propisan je prestanak važenja ranijeg zakona, te stupanje na snagu i početak primjene novog.       

 

III - PRINCIPI NA KOJIMA JE ZASNOVAN PROPIS

Osnovni principi na kojima se zasniva ovaj propis su: zakonitost i pravna sigurnost, transparentnost, ravnopravnost i zaštita javnog interesa.

Carinski prekršaji i sankcije za iste propisuju se ovim zakonom. Nikome ne može biti izrečena prekršajna sankcija ako nije odgovoran za počinjeni carinski prekršaj, te ako prije počinjenja prekršaja nisu zakonom bila određena obilježja carinskog prekršaja i propisane sankcije. Ovaj zakon objavljuje se u Službenom glasniku BiH tako da su sva fizička i pravna lica u mogućnosti upoznati se sa sadržajem njegovih odredbi. Učinioci carinskih prekršaja su ravnopravni i podliježu prekršajnoj odgovornosti nezavisno od nacionalne, rasne ili vjerske pripadnosti, jezika, vjerskog ili političkog uvjerenja, boje kože, pola ili seksualne orijentacije, zdravstvenog statusa ili rodnog identiteta, porijekla, političkog ili društvenog položaja ili bilo koje druge okolnosti.

 

IV - USKLAĐENOST PROPISA SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

Predmetni Prednacrt zakona je predloženim rješenjima usklađen sa evropskim standardima. Radna grupa je prilikom izrade Prednacrta imala u vidu Prijedlog direktive evropskog Parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije COM/2013/0884 (2013/0432 COD), kao i zakone kojima su propisani carinski prekršaji u zemljama iz okruženja.

Na nivou Evropske unije nema jedinstvenog zakona kojim je regulisana materija carinskih prekršaja, već je svakoj zemlji članici ostavljena mogućnost da sama može uvoditi sankcije za kršenje određenih obaveza koje proizilaze iz carinskog zakonodavstva EU.

 

V - MEHANIZMI I NAČIN OSIGURAVANJA POŠTOVANJA PROPISA

Za prekršaje propisane ovim zakonom postupak se pokreće i vodi u skladu s odredbama procesnih zakona BiH, entiteta i Brčko Distrikta, shodno kojima su za postupanje po prekršajima propisanim zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine stvarno nadležni sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, uključujući i situaciju kada, nakon izdavanja prekršajnog naloga od strane Uprave za indirektno oporezivanje kao ovlaštenog organa, okrivljeni zatraži sudsku zaštitu, na koji način je osigurano poštovanje odredaba ovog zakona.

 

VI - FINANSIJSKA SREDSTVA

Provođenje ovog zakona ne zahtijeva izdvajanje dodatnih finansijskih sredstava.

 

VII - OBRAZLOŽENJE MOGUĆIH EKONOMSKIH, SOCIJALNIH I OKOLIŠNIH UTICAJA PROPISA

Na osnovu prethodne procjene uticaja propisa utvrđeno je da ne postoji potreba provođenja sveobuhvatne procjene uticaja propisa, jer uvođenje i primjena ovog propisa nema značajnih ekonomskih, socijalnih ili okolišnih uticaja.

 

VIII - OPIS KONSULTACIJA VOĐENIH U PROCESU IZRADE ZAKONA

U skladu sa članom 75. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 11/05, 58/14, 60/14, 50/17 i 70/17) ovaj Prednacrt biće podvrgnut minimalnim obavezama u provođenju konsultacija propisanim članom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“ broj 5/17) koji podrazumijeva, između ostalog, objavu prednacrta propisa na internet stranici UIO i web aplikaciji e-Konsultacije sa pozivom zainteresovanoj javnosti da u naznačenom roku dostave prijedloge i primjedbe na prednacrt propisa. 

 

PODIJELI:

TAGOVI:

carinski prekršaji

carina

zakon

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa