Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada

28.07.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada

Uredba o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovima za dodjelu poticajnih sredstava

 

Službene novine Federacije BiH broj 59/21, 28.07.2021

 

Na osnovu člana 18a. stav (5) Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), a na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 275. sjednici, održanoj 22.07.2021. godine, donosi

 

UREDBU

O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I USLOVIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA


 

Član 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom utvrđuje se način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uslovi za dodjelu sredstava za ponovnu upotrebu, preradu i povrat komponenti iz otpada (reciklažu) i to za:

1. gume,

2. akumulatore i baterije,

3. ulja i

4. vozila.

 

Član 2.
(Raspodjela naknada)

 

(1) Naknade iz člana 1. ove uredbe uplaćuju se Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond).

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana prikupljena sa područja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH) u Fondu biće raspoređena između Federacije BiH i kantona u odnosu 30% spram 70%, gdje se Fondu označava 30% i Fondu za zaštitu okoliša kantona 70%, a ukoliko nisu uspostavljeni fondovi za zaštitu okoliša kantona sredstva će se raspoređivati budžetima kantona.

(3) Osnova za obračun sredstava koja će se raspoređivati u skladu sa stavom (2) ovog člana, su ukupno prikupljena sredstva iz svakog kantona posebno.

(4) Fond doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz stava (2) ovog člana raspodjeljuje u sljedećem omjeru:

a. 5% za rad informacionog sistema upravljanja otpadom

b. 20% za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u Federaciji BiH

c. 75% za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada.

(5) Fond za zaštitu okoliša kantona doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz stava (2) i (3) ovog člana raspodjeljuje u sljedećem omjeru:

a. 20% za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom

b. 80% za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada.

(6) Kantoni u kojima nije uspostavljen Fond za zaštitu okoliša, doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz stava (2) i (3) ovog člana raspodjeljuje putem kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš u sljedećem omjeru:

a. 20% za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom

b. 80% za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada iz člana (1) ove uredbe.

 

Član 3.
(Sredstva za informacioni sistem)

 

Sredstva za rad informacionog sistema upravljanja otpadom će se koristiti unutar Fonda za administriranje informacionog sistema upravljanja otpadom, odnosno pokrivanje troškova koji nastaju radi uspostavljanja, održavanja, vođenja i kontrole informacionog sistema upravljanja otpadom, kao i obrade podataka za potrebe izrade izvještaja.
 

Član 4.
(Ulaganje u infrastrukturu upravljanja otpadom)

 

(1) Sredstva za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u Federaciji BiH se dodjeljuju na području Federacije BiH i kantona, a u svrhu jačanja i unaprijeđenja infrastrukture upravljanja otpadom.

(2) Na osnovu okvirnog prijedloga prioritetnih oblasti Federalnog ministarstva okoliša i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo), Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš utvrđuju prioritetne oblasti i projekte za svaku poslovnu godinu iz svoje nadležnosti.

(3) Sredstva za projekte se dodjeljuju putem javnog konkursa Fonda, Fonda za zaštitu okoliša kantona i kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš.

 

Član 5.
(Poticajna sredstva za sakupljanje i reciklažu otpada)

 

(1) Poticajna sredstva za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada se dodjeljuju za aktivnosti sakupljanja otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila prema količini predatoj na dalju obradu operatoru postrojenja.

(2) Poticajna sredstva, iz stava (1) ovog člana se dodjeljuju za reciklažu i to prema obrađenoj količini otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila.

(3) Za ostvarivanje prava na poticajna sredstva mogu se javiti ovlašteni i registrovani sakupljači i recikleri koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom i to otpadnim gumama, akumulatorima i baterijama, uljima i vozilima.

(4) Za ostvarivanje prava na poticajna sredstva mogu se javiti i operatori koji se bave preradom i/ili povratom komponenti iz otpada (reciklažom), kao i pripremom goriva iz otpada za energetsko korištenje, a koji posjeduju dozvolu za predmetne aktivnosti.

 

Član 6.
(Način dodjele poticajnih sredstava)

 

(1) Poticajna sredstva dodjeljuje Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš, na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje jednom godišnje.

(2) Javni konkursi za poticaje se raspisuju za sakupljače i obrađivače, i to sa posebnim lotom i budžetom za svaku od kategorija otpada: gume, akumulatore i baterije, ulja i vozila, a za količine koje podnosilac prijave dokaže da je sakupio i predao obrađivaču ili da je obradio/reciklirao u prethodnoj godini.

(3) Na javni konkurs mogu se prijaviti samo sakupljači koji posjeduju dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog ministarstva, te koji su registrovani i redovno izvještavaju Fond, tj. unose podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom.

(4) Na javni konkurs mogu se prijaviti samo operatori postrojenja-obrađivači koji se bave preradom i/ili povratom komponenti iz otpada (reciklažom), kao i pripremom goriva iz otpada za energetsko korištenje, a koji imaju dozvolu za upravljanje otpadom i/ili okolinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17) i Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), te koji su registrovani i redovno izvještavaju Fond, tj. unose podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom.

 

Član 7.
(Uvjeti dodjele poticaja)

 

(1) Poticajna sredstva dodjeljuju se sakupljaču za količine otpadnih guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila koje su predate obrađivaču, a koje su dokazane i dokumentovane kao sakupljene i predate za prethodnu godinu.

(2) Poticajna sredstva dodjeljuju se operatoru-obrađivaču otpada, za količine, prerađenog, recikliranog ili pripremljenog za energetsko korištenje, otpada od guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila, za prethodnu godinu.

(3) Uz prijavu za dodjelu poticajnih sredstava podnosilac prijave, pored ostalog, obavezno prilaže:

a. godišnji izvještaj o upravljanju otpadom za prethodnu godinu sa iskazanim količinama sakupljenog i predatog otpada od guma, akumulatora i baterija, ulja i vozila obrađivaču, odnosno recikliranog ili prerađenog otpada za energetsko korištenje,

b. dokaze o provedenim aktivnostima i količinama (dokaznice dobavljača o predaji otpada kao sirovine, prateći listovi, vagarski listovi, fakture, računi itd.).

Forma pratećeg lista koju mora popuniti sakupljač i/ili operator postrojenja će biti propisana i objavljena od strane Fonda na web sranici.

Forma dokaza o provedenim aktivnostima za korisnike poticajnih sredstava iz člana 7. stav (1) i stav (2) ove uredbe, bit će propisana i objavljena od strane Fonda na web stranici.

 

Član 8.
(Način dodjele)

 

(1) Nakon provedene procedure pregleda prijava od strane Fonda, fonda za zaštitu okoliša kantona i kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš i formirane liste prijava koje zadovoljavaju uslove konkursa, vrši se raspodjela poticaja.

(2) Raspodjela se vrši u vidu finansijske pomoći iz raspoloživog budžeta za svaki lot i to srazmjerno količinama koje je svaki prihvatljiv podnosilac prijave dokazao kao sakupljene i predate obrađivaču ili kao obrađene, reciklirane ili prerađene za energetsko korištenje.

(3) Maksimalni iznos poticaja za svaku vrstu otpada i provedenu aktivnost određuje Fond, fond za zaštitu okoliša kantona i kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš i objavljuje u tekstu javnog konkursa.

(4) Maksimalni iznos poticaja definiran javnim konkursom ne smije biti prekoračen.

(5) Maksimalni iznos poticaja definiran javnim konkursom ne mora biti dodijeljen ukoliko budžet lota to ne dopušta.

 

Član 9.
(Ugovor sa korisnikom sredstava)

 

(1) Po provedenom javnom konkursu poticajna sredstva iz člana 6. ove uredbe dodjeljuju se ugovorom zaključenim između Fonda, fonda za zaštitu okoliša kantona i kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš i korisnika sredstava.

(2) U ugovoru iz stava (1) ovog člana će biti navedena odredba da će se od korisnika poticaja tražiti povrat sredstava u slučaju dostavljanja krivih podataka i nenamjenskog utroška dodijeljenih sredstava.

(3) Korisnik poticaja je dužan nastaviti redovno izvještavati Fond o aktivnostima koje provodi u smislu obrade i reciklaže otpada, kao i unositi podatke u informacioni sistem upravljanja otpadom.

 

Član 10.
(Verifikacija podataka)

 

(1) Verifikaciju podataka sakupljača i/ili operatora postrojenja vrši nadležni kantonalni okolišni inspektorat u slučaju sakupljača i/ili operatora za koje je isti nadležan prema izdatoj dozvoli.

(2) Verifikaciju podataka sakupljača i/ili operatora postrojenja vrši nadležni federalni okolišni inspektorat ako se radi o sakupljaču i/ili operatoru za koje je isti nadležan prema izdatoj dozvoli.

 

Član 11.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.
 

V. broj 1207/2021
22. jula 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.