Štampa

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Privredna štampa: Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Privredna štampa najavljuje nove edukacije za računovođe i revizore.

17.06.2019. 10:19 / Izvor: Akta.ba

KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA

 

S E M I N A R

 

POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA I-VI 2019.

POREZ PO ODBITKU U FEDERACIJI BiH

NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE – PRAVNI I POREZNI OKVIR

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA, INTERNA KONTROLA I REVIZIJA U JAVNOM SEKTORU

 

 

SARAJEVO, 24. 6. 2019., Hotel „HOLIDAY“ (Inn), Zmaja od Bosne 4, Sarajevo

TUZLA, 25. 6. 2019., Hotel „TUZLA“, ZAVNOBiH-a 13, Tuzla

ZENICA, 26. 6. 2019., Hotel „ZENICA“, Kamberovića čikma bb, Zenica

Svi seminari počinju u 10:00 sati

 

PREDAVAČI:

 

Fatima OBHOĐAŠ – Federalno ministartvo finansija, pomoćnik ministra

Fuad BALTA, dipl. ecc.

Dr. sc. Jozo PILJIĆ – Uprava za indirektno oporezivanje

 

TEME:

 

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PERIOD I - VI 2019. GODINE

 

- Obveznici podnošenja polugodišnjih financijskih izvještaja  

- Obrasci polugodišnjeg obračuna

- Bilans uspjeha za privredna društva

- Dobit ili gubitak neprekinutog poslovanja

- Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja

- Bilans stanja za privredna društva

- Stalna sredstva i dugoročni plasmani

- Tekuća sredstva

- Kapital

- Rezerve

- Neraspoređena dobit

- Dugoročna rezerviranja

- Dugoročne obveze

- Kratkoročne obveze

- Izvještaj o gotovinskim tokovima

- Izvještaj o promjenama na kapitalu

- Bilješke uz financijske izvještaje

- Zahtjevi MRS/MSFI za objavljivanje određenih informacija

 

1.1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

1.2. POLUGODIŠNJI OBRAČUN UDRUŽENJA I DRUGIH NEPROFITNIH SUBJEKATA

 

2. AKTUALNOSTI I NEKE SPECIFIČNOSTI PRIMJENE PDV-a

 

- Najnovije procedure Uprave za indirektno oporezivanje BiH za povrat PDV-a

- Ostvarivanje prava na povrat PDV-a
- Odobravanje poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za PDV-e
- Pokretanje postupka povrata (ispitni postupak, potpuna i djelimična kontrola poreznog obveznika i ostale specifičnosti iz Uputstva o postupku povrata...

- PDV tretman usluga s primjerima
       - Usluge direktno vezane za nepokretnu imovinu
       - Usluge prijevoza
       - Usluge prema mjestu gdje su stvarno izvršene
       - Usluge prema mjestu sjedišta/prebivališta

- Prodaja ispod cijene koštanja

- Prefakturisanje

- Obračun PDV-a kod besplatnog pružanja usluga

- PDV tretman prodaje stalnih sredstava

- PDV tretman dobara obveznika PDV-a u postupku  prestanka registracije

- Ostale aktualnosti primjene PDV-a

 

3. POREZ PO ODBITKU U FEDERACIJI BiH


- Vrste poreza koji se moraju obustaviti ili naplatiti od drugog lica i platiti na odgovarajuće račune

- Prijava poreza po odbitku prema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH

- Obaveza isplatilaca i/ili poreznih obveznika kod podnošenja poreznih prijava za poreze po odbitku

- Podnošenje prijava poreza po odbitku u skladu sa Pravilnikom o podnošenju poreznih prijava

- Porez  na dohodak od ulaganja kapitala, na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću, na prihode koje ostvaruju nerezidenti povremenim obavljanjem samostalnih djelatnosti na teritoriji Federacije

- Dostavljanje podataka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu na prihod od imovine i imovinskih prava PU FBiH

- Porez po odbitku kao konačna obaveza prema Zakonu o porezu na dohodak

- Posebna pojašnjenja i specifičnosti u vezi sa podnošenjem obrazaca PDN-1033 i PIP 1034

- Prijavljivanje poreza po odbitku u skladu sa propisima o oporezivanju dobiti
- Porez po odbitku po osnovu isplata: dividendi, odnosno raspodjela iz dobiti, kamate po finansijskim instrumentima i aranžmanima, naknada za: autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva, naknada za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge (uključujući naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja, revizorske usluge i konzalting usluge), naknada za zakup po osnovu iznajmljivanja pokretne i nepokretne imovine, naknada za zabavne i sportske događaje, premija osiguranja za osiguranje ili reosiguranje od rizika u - Federaciji, naknada za telekomunikacijske usluge, kao i ostalih naknade za usluge
- Poseban tretman isplata za nerezidente iz država sa kojima Bosne i Hercegovina nema potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

- Ko i kada predaje obrasce: POD-815, POD-816, POD-817, POD-818, POD-819, te OP-820

- Korelacija između oslobađanja poreza po odbitku i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je potpisala/ratificirala BiH

- Oslobađanja od plaćanja poreza po odbitku


4. NAKNADE KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆE – PRAVNI I POREZNI OKVIR


- Normativni okvir (zakoni, uredbe, kolektivni ugovori, interni akti)

- Važnosti razlikovanja osnova isplate od osnova ne/oporezovanja

- Prestanak važenja pojedinih kolektivnih ugovora – isplate pojedinih naknada na osnovu interne regulative

- Specifičnosti isplata u pojedinim kantonima

- Mogućnosti isplate drugog dohotka radniku (po drugom osnovu) – ugovor o djelu i ugovor o autorskom honoraru

 

5. FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, INTERNA REVIZIJA I KONTROLA


- Razvoj PIFC-a (Javnih internih finansijskih kontrola)
- Zakonska regulativa i uspostava interne revizije (uloga i trenutni status)
- Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli (stepen uspostave FUK-a, izazovi i očekivanja u razvoju sistema internih kontrola)

 

6. AKTUELNA MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

 

OBEZBIJEĐENI SU:

  • Materijal u pisanom formatu – Priručnik
  • Prezentacije u elektronskom formatu
  • Pribor za pisanje
  • Kafa za vrijeme pauze

 

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

Seminaru mogu prisustvovati:

  • Svi pretplatnici na ZIPSpro paket usluga / korisnici godišnje edukacije
  • Pretplatnici na časopis ZIPS (sa materijalom) 90,00 KM
  • Ostali učesnici (sa materijalom) 110,00 KM, (bez materijala) 90,00 KM

 

 

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749

INTESA SANPAOLO                  1540011100299682

SPARKASSE BANK                    1990490005090704

ZIRAATBANK BH                      1861210310050424

ili u gotovini na dan održavanja seminara!

 

Online prijava - http://privrednastampa.ba/online-prijavaii/

Prijavni obrazac - http://privrednastampa.ba/wp-content/uploads/2019/06/SEMINAR-JUNI-2019-str2.pdf

Web prezentacija seminara- http://privrednastampa.ba/seminar-polugodisnji-obracun-za-i-vi-2019-porez-po-dobitku-u-federaciji-bih-naknade-koje-nemaju-karekter-place-finansijsko-upravljanje/

 

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700

e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz 

Dodatne informacije:

Telefon: 033/542-700

web: www.privrednastampa.biz

 

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave