Postupci u javnim nabavkama i njihovo pojednostavljenje​

26.08.2020. 09:16 / Izvor: Akta.ba
Postupci u javnim nabavkama i njihovo pojednostavljenje​

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na teme:
 

POSTUPCI U JAVNIM NABAVKMA I NJIHOVO POJEDNOSTAVLJENJE

PRIPREMA USPJEŠNE PONUDE, OCJENA PONUDE I OKONČANJE POSTUPKA JN

PRIMJENА PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG OD 01.06.2020. GODINE

Banja Luka, 08. 09.2020., Hotel “BOSNA”

Bihać, 09. 09. 2020., Hotel „PARK“

Mostar, 10. 09.2020., Hotel “MOSTAR”

Sarajevo, 15. 09.2020., Hotel „HOLLYWOOD“

Tuzla, 16. 09. 2020., Tržni centar „DRAMAR“

Početak svakog seminara u 9:30

Javne nabavke su složena i zahtjevna oblast u kojoj se praktičari ugovornih organa i ponuđača susreću sa mnogobrojnim dilemama, a sve se svode na osnovno pitanje: kako postupiti? Posebno u posljednje vrijeme kada su javne nabavke dodatno pod „lupom“ javnosti. Često se postavlja pitanje, na strani ugovornih organa i na strani ponuđača, da li se postupci javnih nabavki mogu pojednostaviti. Upravo ovo će biti tema u prvom dijelu seminara, gdje će se jasno definisati šta sve u uobičajenoj praksi provođenja postupaka javnih nabavki može da se pojednostavi, pa samim tim olakša i ubrza provođenje postupaka i učestvovanje u postupcima nabavki, te da se smanji i broj žalbenih postupaka, a da se ne izađe van okvira odredbi Zakona o javnim nabavkama. Tema će biti razrađena u kontekstu otvorenog postupka, konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma, kao postupaka nabavki koji se najčešće primjenjuju. 

Priprema uspješne ponude, ocjena ponuda i okončanje postupaka nabavke je jedan cjelovit postupak u kojem, u različitim fazama, učestvuju ugovorni organi i ponuđači.  Ponuda u javnim nabavkama je pravno obvezujući dokument ponuđača da je spreman isporučiti robu, izvršiti radove ili obaviti usluge koje traži ugovorni organ, po ponuđenim cijenama i uz uslove određene u tenderskoj dokumentaciji. Tokom kreiranja, predaje i evaluacije ponuda javljaju se mnogostruki problemi vezani, kako za samu tendersku dokumentaciju, tako i za propise i opšta pravila procedura povezanih sa ponudom i pratećom dokumentacijom ponuđača. Iz tih razloga smo uključili ovu temu u sadržaj seminara, kako bi olakšali ponuđačima pristup javnim sredstvima.

Od 01. 06. 2020. godine primjenjuje se nova Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, o kojoj će biti riječiu okviru trećeg dijela seminara. Pored navedenih tema, učesnici seminara će imati mogućnost da, postave i druga pitanja iz oblasti javnih nabavki, iz sfere njihovog interesovanja i potreba. To je dodatna praktična vrijednost seminaru kroz prezentovanje najčešćih i najinteresantnijih pitanja iz javnih nabavki.

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate aktivno učešće na seminaru gdje ćete, uz naše trenere, zajednički doćido jednostavnih objašnjenja i rješenja. 

 

SADRŽAJ SEMINARA:

Postupci u javnim nabavkama i njihovo pojednostavljenje:

·     Ukoliko nabavka nije predviđena planom nabavki, da li se nakon donošenja posebne odluke  o pokretanju postupka nabavke mora izvršiti i izmjena plana nabavki?

·     Posebne odluke o pokretanju postupka nabavke – primjer;

·     Da li se nakon usvajanja posebne odluke o pokretanju postupka nabavke mora donijeti i odluka o pokretanju postupka nabavke?

·     Provođenje direktnog sporazuma, najvažniji aspekti i kako izbjeći komplikacije u postupku?

·     Provođenje konkurentskog zahtjeva i otvorenog postupka– najvažniji aspekti;

·     Kvalifikacioni uslovi i zahtjevi, šta se može pojednostaviti:Lična sposobnost ponuđača – kako se može pojednostaviti dokazivanje u odnosu na uobičajenu praksuSposobnost obavljanja profesionalne djelatnostiEkonomska i finansijska sposobnost ponuđača; Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača

·    Izjave koje se traže od ponuđača

·    Uzorci u ponudama

·    Nacrt ugovora

·    Odredbe tenderske dokumentacije koje najčešće zbunjuju ponuđače i/ili usložnjavaju kasnije faze postupka javne nabavke

·    Šta najčešće ponuđačima predstavlja problem u pripremi ponuda, i na šta od toga mogu uticati u fazi tenderske dokumentacije

·   Pitanja i odgovori dobijeni kroz savjetodavni servis kuće REC, a koji mogu biti od koristi svim ugovornim organima i ponuđačima u provođenju/učestvovanju u postupcima javnih nabavki

Primjeri iz prakse

Pitanja i odgovori

 

Priprema uspješne ponude, ocjena ponuda i okončanje postupaka javne nabavke 

 • Kako ponuđači trebaju postupati da bi pripremili prihvatljivu ponudu?
 • Kako ponuđači trebaju čitati tendersku dokumentaciju i na koje se odredbe tenderske dokumentacije ponuđači trebaju fokusirati?
 • Kada postaviti pitanje u vezi tenderske dokumentacije a kada izjaviti žalbu na tendersku dokumentaciju?
 • Potpisivanje ponude, izjava koje se dostavljaju uz ponudu i ostale dokumentacije (ko ih može potpisati i ko su ovlaštene osobe za potpisivanje istih) ?
 • Upotreba faksimila u ponudama
 • Garancija za ponudu
 • Šta je pojašnjenje ponuda, a šta je dopuna ponude (gdje je granica) – važno i za ugovorne organe i za ponuđače
 • Kako se tretiraju ponude koje prelaze iznos procijenjene vrijednosti nabavke
 • Uvid u ponude – kada i u kojem roku tražiti uvid u ponude
 • Starost izjave iz člana 45. i 52. ZJN
 • Da li kod nabavke roba ugovorni organ može da predvidi da ponuđač u svojoj ponudi upiše proizvođača i tip proizvoda koji nudi?
 • Kako tretirati ponudu u kojoj nije upisan broj Službenog glasnika BiH?
 • Rok važnosti ponuda dok traje žalbeni postupak pred KRŽ-om/URŽ-om
 • Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda – kako se ispravno postupa?
 • Preporuka za donošenje odluke o izboru /poništenju postupka javne nabavke 
 • Okončanje postupka – Odluka o dodjeli ugovora ili Odluka o poništenju postupka nabavke 

Primjeri iz prakse

Pitanja i odgovori

 

Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg

 • Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg
 • Šta ova odluka znači za postupke nabavki koji će se raspisivati od 01.06.2020. godine?
 • Šta ova odluka znači za postupke nabavki koji su započeli ranije, ali odluka o izboru ponuđača će biti donesena nakon 01.06.2020. godine?
 • Primjeri primjene Odluke (kako se računa preferencijal kada su ponuđači iz različitih zemalja: BiH, CEFTA, ostale zemlje)
 • Dostavljanje izjave o preferencijalnom porijeklu 

Primjeri iz prakse

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

 

Banja Luka, Bihać, Sarajevo i Tuzla

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Mostar

Ivana Grgić – trener za JN AJN

Josip Jakovac – trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA:  

U periodu od 9:30 – 15:00 h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

145 KMpo jednom učesniku;

135 KMpo osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

üTroškove sudjelovanja u radu seminara,

üMaterijal za pisanje,

üSeminarski materijal:

ü  Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio(Format A4, meki povez, 425. str)

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

1.   Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba
ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

2.   Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki– 200 KM, godišnja pretplata za 2020. godinu (portal trenutno sadrži oko 2.468pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD - Kako provoditi javne nabavke u uslovima krajnje hitnosti i vanredne situacije sa posebnim osvrtom na nabavke u doba pandemije koronavirusa– 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori I Dio– 35 KM

Knjiga: Praktični aspekti javnih nabavki – Pitanja i odgovori II Dio30 KM

CD Modeli tenderske dokumentacije– 30 KM

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja– 38KM

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD38KM

Interna akta za ugovorne organe(CD)– 15 KM

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II– 20 KM

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama18 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki– 20 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki– 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum–7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica–10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)–7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev–10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa–7 KM

CD Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata–7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga–10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača–20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora–7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme–10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke–10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora–10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B)–10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza–10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - Javne nabavke - Septembar

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave