Poziv na savjetovanje: Donošenje novog Zakona o zaštiti na radu

29.10.2020. 10:36 / Izvor: Akta.ba
Poziv na savjetovanje: Donošenje novog Zakona o zaštiti na radu

Dom naroda Parlamenta FBiH od 01. 10. 2020. godine usvojio je Zakon o zaštiti na radu.

POZIV NA SAVJETOVANJE 

OBAVEZE POSLODAVCA U CILJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA RADNIKA TEMELJEM

DONOŠENJA NOVOG ZAKONA ZAŠTITE NA RADU

(obaveza poslodavaca da usklade svoje interne akte o zaštiti na radu Zakonom o zaštiti na radu,  izvrše procjenu rizika na svakom radnom mjestu, i donesu interni akt o zaštiti na radu)

 

20. NOVEMBAR 2020. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" – SARAJEVO

 

Sigurnost i zaštita zdravlja radnika na radu kod svakog poslodavca je složen sistem mjera kojima se zaposleni na radu i druge osobe štite od štetnog utjecaja rada, a ostvaruje se obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu i uputa poslodavca. Svrha zaštite zdravlja radnika na radu je sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti nastalih u uskoj vezi s radom, te cjelokupno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu. Nepoduzimanje preventivnih mjera i neprovođenje adekvatne zaštite na radu bez sumnje će dovesti do neželjenih posljedica prvenstveno u vidu narušavanja kako zdravstvenog stuba kompanije, tako i finansijske stabilnosti na sam opstanak svake kompanije, posebno manjih kompanija jer troškovi koji mogu nastati radi ozljeda i povreda na radu, i inspekcijskih kazni nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i sigurnost na radu.

Dom naroda Parlamenta FBiH od 01. 10. 2020. godine usvojio je Zakon o zaštiti na radu. Zakon o zaštiti na radu predstavlja jedinstven normativni okvir kroz provođenje podzakonskih propisa kojima se pobliže utvrđuju određeni zahtjevi sigurnosti koji proizlaze iz odgovarajućih direktiva Europske unije.

Neovisno o veličini i djelatnosti koju poslodavac obavlja, Zakonom o zaštiti na radu ujedno je i nosilac uloge za izradu procjene rizika uz maksimalno osposobljavanje radnika za sigurno obavljanje poslova zaštite na radu. Dakle, temeljna obaveza poslodavca je da prilikom organizovanja rada u toku radnog procesa osigura preventivne mjere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i potrebna materijalna sredstva za njihovu primjenu. Ono što je neophodno napomenuti jeste da poslodavci ne mogu dati finansijsku ili drugu naknadu radnicima u zamjenu za ispunjavanje zahtjeva standarda sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Obzirom da već sada svakodnevno pristižu upiti povodom gore navedene problematike, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo odlučila je da  na osnovu istih poduzme sve neophodne korake za koji obuhvataju obavezu i sadržinu internog akta poslodavca o zaštiti na radu, provođenje zaštite radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radu, a ujedno i probudi svijest pred nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine da čim prije donesu nove propise usklađene sa nastalim promjenama u ovoj oblasti.

Svrha i cilj ovog savjetovanja je ukazati polaznicima  na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasniva predloženi zakon,  ( princip procjene rizika), čime se vrši evidentiranje i procjenjivanje svih faktora u procesu rada  koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja, ili bilo koje drugo oštečenje zdravlja, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja ovog rizika.

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,  i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija.

 

PREDAVAČI:  

 

 • Mag.iur. Mirela Gljiva, dipl.pravnik - interni trener i saradnik Agencije za pravni konsalting i edukaciju iz oblasti radnog zakonodavstva;

Vanjski  pravni ekspert angažovan na izradi Zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa;

 

TEME SAVJETOVANJA:

 

 • PRIMJENA ZAKONA O RADU SA ASPEKTA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA I ZAŠTITE NA RADU - PRIMJENA ZAKONA O RADU SA ASPEKTA OBAVEZA RADNIKA I POSLODAVCA;
 • SVRHA I ZNAČAJ DONOŠENJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU;
 • PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA PRI ORGANIZACIJI PROVOĐENJA SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU;
 • NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM I DRUGIH RADNIKA;

 

 • PRAVA I OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU I DRUGIH RADNIKA;
 • UPOTREBA I PRIMJENA PRAVILNIKA DO DONOŠENJA NOVIH FEDERALNIH PROPISA;

PRIMJENA ZAKONA O RADU SA ASPEKTA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA I ZAŠTITE  NA RADU

 • Osvrt na primjenu Pravilnika do donošenja novih federalnih propisa;
 • Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18);
 • Sigurnost i zdravlje na radu;
 • Obaveze radnika i poslodavca;
 • Zašto je važna sigurnost na radnom mjestu;
 • Lica koja imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu;
 • Opći zahtjevi za sigurne i zdrave uvjete rada;
 • Opća pravila i mjere zaštite na radu;
 • Obaveza primjene propisanih mjera zaštite na radu;
 • Zakonske obaveze poslodavaca na polju Zaštite na radu u BiH;  
 • Snaga i značaj neophodne dokumentacije za provođenje zakonski propisanih mjera zaštite na radu;
 • Kako  do odgovarajućih upotrebnih dozvola i sredstva na radu;
 • Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije - Zakonska obveza poslodavca za obuku i osposobljavanje radnika za Zaštitu na radu – obaveza polaganja stručnog ispita za zaštitu na radu;
 • Osposobljavanje prilikom promjene i uvođenja nove tehnologije;
 • Provjera osposobljenosti za siguran i zdrav rad;

 

SVRHA I ZNAČAJ DONOŠENJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 

 • Cilj i svrha pozivanja na Direktivu Vijeća 89/391/EEZ;
 • Bitnost načela procjene rizika regulisan Direktivom;
 • Rok i obaveze poslodavca da od dana stupanja na snagu Zakona usklade svoje interne akte o zaštiti na radu;
 • Osnovni pojmovi – radnik, mjesto rada, radna okolina;

 

PRAVA I OBAVEZE POSLODAVACA PRI ORGANIZACIJI PROVOĐENJA SIGURNOSTI ZAŠTITE NA RADU

 

 • Obaveze i odgovornost poslodavaca u uvjetima prijeteće zaraze korona virusom;
 • Organizacija provođenja sigurnosti zaštite na radu kod poslodavca;
 • Procjena rizika na mjestima rada;
 • Organizacija provođenja sigurnosti i zaštite zdravlja; 
 • Pravila prevencije i zaštite;
 • Poslovi sa povećanim rizikom;
 • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena;
 • Način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, i drugih radnika;
 • Sredstva i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku;
 • Prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti; 
 • Interni akt o zaštiti na radu;

 

NAČIN UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENOG STANJA RADNIKA KOJI RADE NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM 

 

 • Radnik za zaštitu na radu;
 • Prevencija zaštite na radu;
 • Poslovi sa povećanim rizikom;
 • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena;
 • Značaj ovlaštenih zdravstvenih organizacija za zaštitu na radu;

 

PRAVA I OBAVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU I DRUGIH RADNIKA

·       Prava i obaveze radnika;

·       učešće u izradi akta o procjeni rizika;

·       izrada prijedloga internog akta o zaštiti na radu;

·        izrada plana i programa mjera zaštite na radu;

·       unutrašnji nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu; 

·       stručna pomoć poslodavcu u provođenju i unaprjeđenju sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

·       izrada uputstava za siguran rad;

·       praćenje i organizovanje periodičnih pregleda sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite;

·       praćenje i organizovanje periodičnih pregleda hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnoj okolini;

·       priprema i organizovanje osposobljavanja radnika za siguran rad;

·       praćenje stanja i izvještavanje poslodavca o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;

·       analiziranje uzroka povreda na radu i profesionalnih oboljenja u saradnji sa ovlaštenim doktorom specijalistom medicine rada i predlaganje mjere za unaprjeđenje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

·       praćenje i organizovanje periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, te analiza izvještaja o obavljenim periodičnim ljekarskim pregledima;

·       savjetovanje poslodavca u pogledu izbora i nabavke opreme i tehnološkog procesa rada; 

·       saradnja sa poslodavcem prilikom planiranja izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad; 

·       saradnja sa nadležnom inspekcijom rada i drugim ustanovama koje se bave sigurnošću i zaštitom na radu;

·       saradnja sa sindikatomvijećem zaposlenika i povjerenikom za zaštitu na radu, u skladu sa ovim zakonom;

·       Ostale dužnosti radnika shodno utvrđenim pravilima zaštite i sigurnosti;

 

UPOTREBA I PRIMJENA PRAVILNIKA DO DONOŠENJA NOVIH FEDERALNIH PROPISA

·       Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu („Službeni list FNRJ“, br. 16/47, 18/47 i 36/50);

·       Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91);

·       Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 2/91);

·       Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede i oboljenja radnika na radu („Službeni list SR BiH“, broj: 38/86).

 

POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

170,00 KM po jednom učesniku;

145,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

 

Kotizacija uključuje:

Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju.

Napomena:

Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. 

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara - molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

Program savjetovanja i obrazac za "online" prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.baPRIJAVA, ili upitima na e-mailinfo@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave