APKE: Završno savjetovanje za 2021.

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

APKE: Završno savjetovanje za 2021.

21. OKTOBAR 2021. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" – ILIDŽA SARAJEVO

06.10.2021. 10:16 / Izvor: Akta.ba

ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2021. GODINU

PRIMJENA ZAKONA PIO/MIO FEDERACIJE BiH

PRIMJENA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O RADU FEDERACIJE BiH

PRIMJENA UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U F BiH

(Sužbene novine F  BiH br. 13/19 i 9/21)

21. OKTOBAR 2021. GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" – ILIDŽA SARAJEVO

 

Na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene ZAKONA O PIO-u, AKTUELNOG ZAKONA O RADU FBiH KAO UREDBE, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje iz navedenih propisa uz obrađivanje i ostalih aktuelnih propisa iz koje su upućene u parlamentarnu proceduru (izmjena i dopune zakona PIO/MIO, izmjena i dopune zakona o doprinosima itd).

VRLO BITNO, Federalna vlada je donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH (Sužbene novine F  BiH br. 13/19) kao i izmjene i dopune iste (Sužbene novine F  BiH br. 9/21), kojom je ovaj postupak uređen na jedinstven način, a osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.
Uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Izmjenama člana 5. Uredbe omogućen je prijem u radni odnos na određeno vrijeme sa 120 dana do šest mjeseci odnosno 12 mjeseci. Kada se navedene izmjene Uredbe mogu koristiti i u kojim slučajevima uz primjer zloupotrebe i tome sl.

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

Cilj savjetovanja je da se učesnicima ukaže na bitne norme i novine u novim zakonima kao i aktuleni prijedlog izmjena i dopuna istih, postupak i faze u kojim se isti nalaze, uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika zavoda PIO/MIO, pruže poslodavcima odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove. Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz oblasti radnopravnog statusa.

PREDAVAČI: 

Nermina Vučković, savjetnica direktora - Federalnog zavoda MIO/PIO

Dženana Omeragić, dipl. pravnik - Federani inspektor rada za oblast radnih odnosa

TEME SAVJETOVANJA:

 • Uslovi za odlazak u penziju
 • Staž osiguranja i penzijski staž, staž osiguranja sa efektivnim trajanje, staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, poseban st;
 • Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe;
 • Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
 • Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;
 • Minimalna granica za odlazak u penziju;
 • Prijevremena penzija;
 • Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;
 • Minimalna i zajaena penzija;
 • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje);
 • Prijevremena starosna penzija (uslovi);
 • Invalidska penzija;
 • Porodična penzija;
 • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa;
 • Uloga i značaj primjene zakona o PIO/MIO na policijske službenike;
 • PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA koji se odnosi na boračku populaciju;
 • Naknada štete pričinjene nosiocu osiguranja – značajno pooštravanje odgovornosti
 • Novine kod plaćanja ocjene invalidnosti i revizija II kategorije invalidnosti
 • Stimulacija ostanka u radnom odnosu po zakonu PIO/MIO i „produženje“ radnog odnosa
 • Posljedice rada u nepunom radnom vremenu i obračun staža osiguranja
 • Koju pravnu pomoć FZPIO pruža i koje potvrde izdaje o penzijskom stažu
 • Staž osiguranja ostvaren u periodu 1992.-1995. godine
 • Preračun isplaćenih naknada u staž osiguranja (proširenje obuhvata)
 • Prestanak radnog odnosa radi ispunjenja uslova za penziju (radna knjižica „ne postoji, na osnovu koje „evidencije“ utvrditi ispunjenje uslova?)
 • Prava iz PIO u slučaju neplaćenih doprinosa i mogućnost otkaza ugovora o radu u slučaju neplaćenih doprinosa za PIO
 • Presumpcija da su doprinosi za PIO plaćeni do aprila 1992. godine
 • Izračun visine boda/penzije u slučaju kada nema podataka o visini ostvarenih plaća
 • Status „stečenih“ prava ostvarenih po ranijem Zakonu PIO
 • Obavezna prijava na osiguranje lica osiguranih u određenim okolnostima (akcije spašavanja, praktična nastava, volonterski rad i dr.)
 • Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice

BITNO: POSTAVLJENA PITANJA OD UČESNIKA O KOJIMA ĆE SE RAZGOVARATI NA SAVJETOVANJU

 • Da li uvjerenja po čl. 169 ZUP-u koja su se izdavala kao dokaz o radnom odnosu na osnovu matične
 • evidencije bez podataka o platama, jer su isti uništeni usled ratnih dejstava, važe kao dokaz?
 • Do sada se upisivao radni staž u jednokratnom trajanju kao staž osiguranja u minuli staž, je li obaveza i po  novom Zakonu o PIO?
 • Da li po ugovoru o djelu može raditi lice koje je u penziji, „deficitarno zanimanje” da li se ostvarenje
 • penzije/mirovine zamrzava?
 • Šta se podrazumjeva pod pojmom radni vijek”?
 • Može li radnik raditi i poslije 40 godina staža osiguranja?
 • Uticaj posebnog staža (pripadnost ARBiH) na visinu penzije. Da li isti umanjuje visinu penzije ili ne?
 • Kao dokaz o radnom stažu umjesto radničke knjižice kojim dokumentom se može priznati ukupan radni staž?
 • Koje se sve potvrde mogu tražiti i dobiti od Federalnog zavoda MIO/PIO u cilju regulisanja prava iz PIO/MIO?

-II- ZAKON O RADU FEDERACIJE BIH

 • Primjena povoljnijeg prava za radnika;
 • Procedura prijema u radni odnos u privatnom sektoru;
 • Procedura prijema u radni odnos u javnom sektoru;
 • Dostava prijave na obavezno osiguranje;
 •  Korištenje usluga tzv.Agencija za posredovanje u zapošljavanju” ;
 • Iznajmljivanje” ili Outsourcing” radne snage;
 •  Angažman radnika putem tzv. “Studentskih servisa”;
 • Ugovor o djelu kao način radnog angažmana;
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima;
 • Ugovor o poslovnoj saradnji u kontekstu zadovoljenja potreba poslodavaca za radnom snagom;
 • Ugovor o radu lica na određeno i neodređeno vrijeme zatečenih prije stupanja na snagu izmjena i dop. Zakona;
 • Bitni elementi Ugovora o radu i njihov značaj u praksi;
 • Probni rad;
 • Pripravnici i volonteri;

ULOGA I ZNAČAJ UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FBiH

 • Prijem u radni odnos u javnim ustanovama;
 • Prijem u javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala;
 • Prijem u federalnim zavodima;
 • Prijem u federalnim agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama ;
 • Prijem u pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima;

PRESTANAK RADNOG ODNOSA;

 • Procedura otkazivanja Ugovora o radu uz propisani otkazni rok (član 96. Zakona o radu);
 • Načini prestanka Ugovora o radu;  
 • Razlozi koji opravdavaju otkazivanje Ugovora o radu uz propisani otkazni rok;
 • Sadržaj obrazloženja /osnovanost otkaza/;
 • Priznavanje prava na otpremninu;
 • Otkazni rok;
 • Odjava radnika sa obaveznog osiguranja nakon proteka otkaznog roka;
 • Obaveza poslodavca da omogući radniku ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u situaciji kad od njega ne zahtijeva da radi u otkaznom roku;
 • Priznavanje prava na godišnji odmor u slučaju otkaza uz propisani otkazni rok;
 • Ponovno zapošljavanje na istim ili sličnim poslovima;
 • Obaveze poslodavca prema vijeću zaposlenika ili sindikatu u pogledu namjere otkazivanja Ugovora o radu uz propisani otkazni rok;
 • Procedura otkazivanja Ugovora o radu bez obaveze poštivanja otkaznog roka (član 97. Zakona o radu)
 • Utvrđivanje vrsta prijestupa ili povreda radnih obaveza;
 • Omogućavanje radniku da se izjasni o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret tzv. pravo na odbranu”;
 • Otkaz u slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz Ugovora o radu;
 • Rok za otkaz Ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka;

-III- KOJA POVOLJNIJA PRAVA NAM DONOSE PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA ZAKONA:

 • Aktuelni prijedlog izmjenama i dopunama zakona PIO/MIO, zakona o doprinosima itd
 • Primjena povoljnijeg prava za policijske službenike na osnovu zakona o radu i policijskim službenicima i zakona PIO/MIO;
POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

180,00 KM po jednom učesniku;

165,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike "PRAVNOG KONSALTINGA"

Kotizacija uključuje:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

Napomena:

Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENTE:
apke_plan.doc
prijavnica_apke.docx
PODIJELI:
TAGOVI:

APKE

završno savjetovanje

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave