Interaktivni seminar: Primjena zakona o zaštiti na radu i inspekcijski nadzor​

02.11.2021. 08:43 / Izvor: Akta.ba
zaštita na radu

REC d.o.o. organizuje interaktivni seminar i webinar.

REC d.o.o. organizuje INTERAKTIVNI S E M I N A R   i   W E B I N A R na temu:

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

I INSPEKCIJSKI NADZOR

Sarajevo – 18. 11. 2021. – Hotel „Hollywood“ – 09:30

 

Webinar (snimak seminara) – 22. 11. 2021. – 10:00

Krajem prošle godine u FBiH je (07.11.2020. godine), „stupio na snagu Zakon o zaštiti na radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 79/20), kojim su, između ostalog, uređena prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu. S obzirom da su navedenim zakonom propisani određeni instituti koji nisu bili predviđeni prethodno važećim Zakonom o zaštiti na radu (“Službeni list SRBiH”, broj: 22/90), to su se u praksi pojavile određene nedoumice u vezi sa primjenom pojedinih instituta, odnosno u vezi sa postupanjem inspekcijskih organa u pogledu određenih obaveza poslodavaca kada je u pitanju oblast zaštite na radu. Imajući u vidu navedeno, ukazala se potreba da se radi pravilne i jedinstvene primjene navedenog zakona, daju preporuke za postupanje u odnosu na određene institute.“ (iz saopćenja Ministarstva za rad i socijalnu politiku Vlade FBiH). Imajući u vidu činjenicu da je ostao kratak rok do 08. 11. 2021. godine važno je „da se radi pravilne i jedinstvene primjene navedenog zakona“ daju jasne preporuke i postupanje, „s obzirom da je rok od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu utvrđen samo u odnosu na obavezu usklađivanja općih akata, te da se navedeni rok ne primjenjuje kada je u pitanju provođenje postupka procjene rizika, smatramo da bi poslodavci koji imaju opće akte donesene u skladu sa prethodno važećim Zakonom o zaštiti na radu, mogli izvršiti obavezu iz člana 87. navedenog zakona, na način da će isti uskladiti sa institutima koji ne podrazumijevaju prethodno provođenje procjene rizika, odnosno donošenje odgovarajućih podzakonskih akata.“

 

Primjena Zakona o zaštiti na radu i izgradnja institucionalne „infrastrukture“ i kapaciteta osoblja koje će se profesionalno baviti zaštitom na radu je dug i zahtijevan proces za koji će trebati vremena i jednakog postupanja od strane svih poslovnih subjekata, institucija i organizacija na koje se on odnosi. Nedavno su objavljena dva nova Pravilnika koja se odnose na radnike za zaštitu na radu i uslove koje moraju zadovoljavati da bi se profesionalno bavili ovim poslom. Slijedeći potrebu da se jasno razgraniče obaveze poslodavaca do 08. 11. 2021. godine i novih Pravilnika organizirali smo ovaj seminar. Iskoristite priliku i pitajte kompetentne osobe iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Inspekcije rada za oblast zaštite na radu jer su to, u ovom prelaznom vremenu, najkompetentnije osobe koje će govoriti o problemima koji su sadržaj ovog seminara.

 

U slučaju zaoštravanja epidemioloških mjera organizator zadržava pravo da prijavljenim učesnicima za seminar ponudi opciju webinara o čemu ćemo Vas blagovremeno informisati!

Poželjno je da se u seminar / webinar uključi radnik zaštite na radu i 

povjerenik zaštite na radu.

 

 

 

SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA:

 

Primjena Zakona o zaštiti na radu

 • Usklađivanje općih akata poslodavca sa odredbama Zakona o zaštiti na radu i donošenje internog akta o zaštiti na radu
 • Imenovanje radnika za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom
 • Izbor i imenovanje povjerenika za zaštitu na radu
 • Ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu

 

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

 • Sadržaj pravilnika
 • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici zaštite na radu
  • Radnik zaštite na radu
  • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na adu
 • Stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu
  • Polaganje stručnog ispita
  • Prijava za polaganje stručnog ispita
  • Rješenje o polaganju stručnog ispita
  • Zahtjevi za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita
  • Rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita

 

Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

 • Sadržaj Pravilnika
 • Prijava za polaganje stručnog ispita
  • Polaganje stručnog ispita
  • Prijava za polaganje stručnog ispita
  • Rješenje o polaganju stručnog ispita
 • Sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita
  • Program stručnog ispita
  • Konačan uspjeh na stručnom ispitu
  • Komisija za polaganje stručnog ispita
  • Ponovno polaganje stručnog ispita
  • Troškovi polaganja stručnog ispita
  • Izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • Vođenje evidencije
  • Prijelazne i završne odredbe
  • Rok za polaganje stručnog ispita
 • Program polaganja stručnog ispita
  • Opći dio
  • Poseban dio

Pitanja i odgovori

 

Inspekcijski nadzor kod primjene Zakona o zaštiti na radu

Šta će inspekcija poduzeti kod primjene konkretnih instituta kod zaštite na radu?

Ček lista pitanja kod inspekcijskog nadzora zaštite na radu sa komentarima i posebnim osvrtom na:

 • Zapošljavanje radnika za zaštitu na radu
 • Povjerenik zaštite na radu
 • Izrada akta o procjeni rizika
 • Izmjene i dopune internog akta o zaštiti na radu ili izrada novog
 • Uspostavljanje propisanih evidencija
 • Ugovoriti prethodne i periodične ljekarske preglede radnika
 • Ugovaranje posebnih zdravstvenog osiguranja radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom
 • Zaštitna oprema i edukacija radnika
 • Ugovaranje pregleda za ispitivanje radne sredine i sredstava rada
 • Provođenje mjere zaštite od požara i prve pomoći
 • Uspostavljanje znakova upozorenja na opasnost i znakovi općih obavještenja.

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo rada i socijalne politike

Ševal Smajić – Federalni inspektor zaštite na radu

 

TRAJANJE SEMINARA

09:30 – 14:30

 

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN

·    inžinjerima/radnicima zaštite na radu

·    povjerenicima za zaštitu na radu

·    direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,

·    radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,

·    advokatima i pravnicima

·    samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Webinar (snimak seminara):

145 KM po jednom učesniku;

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje

ü Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara

ü Materijal za pisanje (za učesnike seminara)

ü Materijal sa seminara / webinara: prezentacije predavača

ü Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)

 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru / webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

 

PORTALI RECko

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.154 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

 

PRIRUČNICI

 

Priručnici iz radnih odnosa i zaštite na radu

Komentar Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 10 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 10 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 10 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH – 25 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – 27 KM

CD – Model pravilnika o zaštiti na radu FBiH (NOVO) – 30 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - Zaštita na radu FBiH - Novembar 2021

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave