Poziv na seminar i webinar: Radni odnosi FBiH - mart 2022.

17.03.2022. 09:07 / Izvor: Akta.ba
REC

Rec organizuje seminar i webinar na temu Radni odnosi FBiH - mart 2022.

REC d.o.o. organizuje SEMINAR i WEBINAR na teme:

OTKAZ UGOVORA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PIO/MIO

AKTUELNOSTI IZ RADNIH ODNOSA

Mostar – 29. 03. 2022. – Hotel Mostar – 09:30

Sarajevo30. 03. 2022. – Hotel Hollywood – 09:30

webinar (pregled snimka seminara) 06. 04. 2022. – 10:00

U prvom djelu seminara / webinara učesnici će se baviti pitanjima i problemima vezanim za otkaz ugovora o radu sa sudskom praksom. Kada i kako dolazi do otkaza ugovora o radu u FBiH i najčešći problemi sa kojima se poslodavci i radnici suočavaju, konfrontiraju i međusobno suprotstavljaju. Razmotrit će se različiti pravni instituti otkaza ugovora o radu, postupak otkaza i pravni lijekovi povezani sa žalbenim postupkom i sudskom zaštitom. Veliki broj sudskih postupaka poslodavci najčešće izgube zbog procesnih radnji prilikom otkazivanja ugovora o radu. Na ovom seminaru ćete saznati uvjete za otkaz ugovora o radu te na koji način je najbolje za poslodavca da ispuni zakonske norme prilikom otkazivanja ugovora o radu.

Drugi dio seminar bit će posvećen iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u FBiH i najnovijem Zakonu o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na vanrednoj sjednici 25.2.2022. usvojio je izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), čime je omogućio da zakon stupi na snagu nakon što ga je ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Novi zakon je omogućio izvjesno i značajno povećanje penzija kroz redovno i vanredno usklađivanje, a koje su omogućile izmjene i dopune Zakona o PIO. Također, po prvi put pravo na porodičnu penziju imat će i vanbračni supružnici dok je do sada pravo na porodičnu penziju mogao ostvariti samo bračni supružnik.

Također na seminaru ćete imati priliku saznati sve novosti novog Zakona o PIO ali i rješenja za problema koji poslodavci imaju u praksi. Najčešći problemi su vezani za neuplaćeno penziono osiguranje radnika pa je važno na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika? Šta je poseban (ratni) staž i ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž? Koji su uvjeti za penzionisanje po sili zakona itd.? Sama primjena zakona izaziva različite dileme i nedoumice u vezi pojedinih odredbi, čija neadekvatna primjena može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice kako za osiguranike, tako i za poslodavce. Predavač će težište svog izlaganja fokusirati na sadržaj koji je dat u okviru teme.

U trećem dijelu seminara, učesnicima će biti prezentirani slučajevi iz prakse a koji su u posljednje vrijeme bili aktuelni. Napominjemo da poslije svakog bloka predavanja, učesnici seminara imaju mogućnost postavljanja pitanja iz prakse.

Riješite svoja konkretna pitanja iz oblasti radnog prava sa kojima se suočavate u praksi!

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA:

Postupak otkaza ugovora o radu sa sudskom praksom

 • Ko može otkazati ugovor o radu
 • Izričita volja radnika
 • Obrazloženje otkaza od strane poslodavca
 • Neopravdani razlozi za otkaz
 • Postupak prije otkazivanja
 • Redovni i vanredni otkaz
 • Otkaz ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
 • Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga najmanje petorici radnika
 • Otkaz ugovora o radu kada radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Otkaz ugovora o radu zbog prekida probnog rada
 • Otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavajućeg probnog rada
 • Otkaz ugovora o radu maloljetniku zbog zabrane rada na određenim poslovima
 • Otkaz ugovora o radu radniku koji ne može raditi noću
 • Otkaz ugovora o radu radniku nakon šest mjeseci privremene spriječenosti za rad
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnošću
 • Otkaz ugovora o radu zbog težeg prestupa ili teže povrede radnih obaveza od strane radnika
 • Otkaz ugovora o radu zbog ponovljene lakše povrede radnih obaveza ili lakšeg prestupa
 • Otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku
 • Otkazni rok
 • Oblik i obrazloženje otkaza
 • Otpremnina
 • Uloga vijeća zaposlenika i sindikata u postupku otkazivanja ugovora o radu
 • Pravni lijek i uloga mirovnog vijeća

Pitanja i odgovori

Izmjene zakona o PIO/MIO:

 • Šta nam donose izmjene zakona o PIO/MIO?
 • Mogućnost za penzionisanje i način izračuna penzija policijskih službenika na državnom nivou (službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, itd.)
 • Povećanje vrijednosti boda za osiguranike koji imaju ostvaren poseban penzijski staž
 • Ukidanje „penala“ za raniji odlazak u penziju u slučaju korištenja posebnog penzijskog staža
  • na koga se primjenjuje,
  • sta sa licima koja već ostvaruju prava iz PIO temeljem posebnog staža,
  • nemogućnost preklapanja posebnog i staža osiguranja
 • „Izjednačavanje“ povrede na radu, u smislu prava iz PIO, sa povredom zadobijenom u pripremama za odbranu, odnosno u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine;
 • Mogućnost uvođenja u prava iz PIO vanbračnog partnera (uslovi postupak)
 • Omogućavanje značajnijeg povećanja penzija u 2022. godini (redovnog i vanrednog)
 • Omogućavanje zaštite u vidu najniže penzije osiguranicima koji ostvaruju tzv. srazmjernu penziju između entiteta (osobe koje imaju ostvaren staž u oba BiH entiteta);
 • Novo/staro rješenje po pitanju istovremenog korištenja penzije i plaće (zasnivanje radnog odnosa):
  • Ko i pod kojim uslovima može koristiti ovu mogućnost?
  • Da li osoba koja ima naslijeđenu penziju može zasnovati radni odnos?
 • Aktualna pitanja i primjeri iz prakse:
  • Dokazivanje staža osiguranja,
  • Da li postoji obaveza uplate doprinosa za poseban (ratni) staž,
  • Kada se poseban staž računa u staž osiguranja;
  • Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;

Pitanja i odgovori

Aktuelnosti iz radnih odnosa

 • Naknada za topli obrok
 • Naknada troškova prijevoza
 • Naknada u slučaju smrti ili teške bolesti radnika ili člana njegove uže porodice
 • Naknada u slučaju teške invalidnosti radnika
 • Isplata regresa
 • Obustava plate
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih/tradicijskih potreba

Pitanja i odgovori

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN:

 • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
 • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
 • članovima uprava privrednih društava
 • advokatima
 • računovođama i radnicima u odjelima finansija
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl.iur.

Mr.sc. Kenan Spahić

Jusuf Brkić, dipl. iur.

KOTIZACIJA ZA (sa PDV-om)

SEMINAR

165 KM po jednom učesniku

155 KM za dva i više učesnika

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

WEBINAR

145 KM po jednom učesniku

135 KM za dva i više učesnika

120 KM po učesniku za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara / webinara)
 • Zajedničko osvježenje u pauzi i ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR / WEBINAR:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru / webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.092 pitanja i odgovorai redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu

PRIRUČNICI

Komentar Zakona o radu FBiH25 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH 8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika10 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu 10 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom10 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu 16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min. rada i socijalne politike iz oblasti rada 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu 27 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH 25 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

 

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNI OBRZAC za seminar i webinar - Radni odnosi FBiH - Mart 2022. godine
TAGOVI:

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave