ZELENE JAVNE NABAVKE

Seminar: Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama

09.05.2023. 08:55 / Izvor: Akta.ba
SEMINAR

Primjena dobre prakse.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR

 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

PRIMJENA DOBRE PRAKSE

 

ZELENE JAVNE NABAVKE

PRAKTIČNA PRIMJENA KRITERIJUMA

 

STRES MENADŽMENT

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

 

Zlatibor 07. - 09.06.2023.

 

UVOD U TEME

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama je počeo sa potpunom primjenom od 10.12.2022. godine. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN) nastojalo se osigurati otklanjanje problema uočenih u primjeni zakona, ispravka tehničkih grešaka samog teksta zakona, uvođenje modernih instituta i rješenja iz oblasti javnih nabavki, profesionalizacija poslova javnih nabavki te daljnje usklađivanje zakonodavstva BiH sa standardima savremenog evropskog zakonodavstva iz oblasti javnih nabavki i pravnom stečevinom EU (EU acquis) što predstavlja i jedan od 14 prioriteta za BiH za dobijanje kandidatskog statusa za pristup EU.

Međutim, od stupanja na snagu do danas, ZIDZJN je izazvao veliki broj nedoumica kako kod ugovornih organa tako i kod ponuđača, a što stvara probleme za uvođenje dobre prakse u implementaciji odredbi ZIDZJN. Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na 3. sjednici, održanoj 23.02.2023. godine usvojio Izvještaj o praćenju postupaka javnih nabavki za 2021. godinu. Prema podacima iz Izvještaja, u 2021. godini, Agencija je podnijela 717 zahtjeva za praćenje postupaka javnih nabavki, te je u skladu sa članom 116. Zakona, podnijela 51 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

U skladu sa izvještajem u periodu 2019. - 2021. godine, Agencija je pokrenula 113 prekršajnih postupaka. Agencija će nastavljati sa ovim aktivnostima vezanim za praćenje postupaka javnih nabavki i podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Za ugovorne organe je neophodno da se upoznaju sa postupkom praćenja javnih nabavki i prekršajnim postupkom pred nadležnim sudom.

Nadalje, Komunikacija (COM (2008) 400) “Javna nabavka za bolju životnu sredinu” je definisala zelenu javnu nabavku kao “postupak u kojem ugovorni organi nastoje nabavljati robu, usluge i radove sa smanjenim uticajem na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa u poređenju sa robom, uslugama i radovima s istom osnovnom funkcijom koji bi inače bili nabavljeni“.

Bosna i Hercegovina je potpisnica UN Programa održivog razvoja 2030 (Agenda 2030) i Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i obavezala se za njihovo provođenje. Zelena agenda za Zapadni Balkan je sastavni dio Zelenog plana Evropske unije (“The European Green Deal”) koji ima za cilj da učini Evropu klimatski neutralnom zemljom, ali bez ugrožavanja održivog privrednog rasta. Takođe, jedan od ključnih pravaca nove Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini (2023-27) jeste i uvođenje prakse zelenih javnih nabavki u postupcima ugovornih organa u BiH.

Dakle, primjena zelenih javnih nabavki je uz socijalne i elektronske nabavke ključni pravac strateškog razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini u budućnosti. Savjesni ugovorni organi već sada bi trebali da pokažu svoje zeleno opredjeljenje, a ponuđači spremnost za takmičenje u novim uslovima javnih nabavki.

Iz svih navedenih razloga za vas smo pripremili specijalistički seminar na navedene teme kako biste spremno dočekali nove pravce razvoja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

SEMINAR NAMIJENJEN

Rukovodiocima ugovornih organa koji nastoje da od samog početka razviju dobru praksu primjene ZIDZJN, sistemski unaprijede pristup javnim nabavkama i pokažu zeleno opredjeljenje svojih institucija, službenicima za javne nabavke ugovornih organa (čiji je zadatak planiranje javnih nabavki, izrada tenderske dokumentacije, provođenje postupaka i realizacija ugovora), kao i svim zainteresovanim predstavnicima privrednih subjekata koji žele da budu konkurentni u postupcima javnih nabavki u skladu sa ZIDZJN i u postupcima sa uključenim zelenim kriterijumima.

CILJEVI I SVRHA

 • Usvajanje znanja i pravilno postupanje sa odredbama ZIDZJN
 • Definisanje i upoznavanje sa novim institutima uvedenim ZIDZJN
 • Detaljno upoznavanje sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 • Upoznavanje sa odredbama Uputstva o načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na Portalu javnih nabavki
 • Usvajanje znanja o novim pravima i obavezama ugovornih organa i ponuđača
 • Upoznavanje sa najznačajnijim mišljenjima Agencije za javne nabavke u pogledu primjene ZIDZJN
 • Prevencija primjene loše prakse u primjeni ZIDZJN
 • Upoznavanje sa pravilima praćenja postupaka javnih nabavki
 • Upoznavanje sa prekršajnim postupkom
 • Razvijanje prakse zelenih javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
 • Detaljno upoznavanje sa pojmom zelenih javnih nabavki i zelenim kriterijumima u skladu sa Direktivama i praksom EU i praksom zelenih javnih nabavki zemalja u okruženju
 • Upoznavanje sa mogućnošću provođenja postupaka javnih nabavki primjenom zelenih kriterijuma u skladu sa domaćim zakonodavstvom iz oblasti javnih nabavki
 • Sticanje praktičnih znanja i vještina za pripremu tenderske dokumentacije i provođenje postupaka primjenom zelenih kriterijuma u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa pravima i obavezama ponuđača u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima
 • Prevencija primjene loše prakse u oblasti zelenih javnih nabavki

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

ZIDZJN je počeo sa primjenom u punom kapacitetu od 10.12.2022. godine te je neophodno da ugovorni organi i službenici za javne nabavke blagovremeno uvedu dobru praksu primjene odredbi ZIDZJN, uz odgovarajuće znanje o istom i pravilno tumačenje novih odredbi i instituta. Primjena loše prakse često dovodi, ne samo do poništenja postupka javne nabavke, nego i do prekršajne odgovornosti kako za ugovorne organe, tako i za odgovorno lice ugovornog organa, te je neophodno upoznavanje sa pravilima postupka praćenja i prekršajnog postupka. Privredni subjekti će se upoznati sa novim pravima i obavezama koje mogu očekivati predviđenim izmjenama i dopunama, te će kroz obuku svojih zaposlenih nastaviti pripremati kvalitetne i prije svega konkurentne ponude, po pravilima i postupcima koje donose odredbe ZIDZJN.

Kada je u pitanju uvod u zelene javne nabavke, kroz ovaj seminar će ugovorni organi kroz obuku svojih zaposlenika steći potrebno znanje i informacije u pogledu značaja zelenih javnih nabavki, uštedama i drugim benefitima koje mogu postići kako za životnu sredinu tako i za samu instituciju, dok će privredni subjekti steći neophodne informacije u pogledu budućih očekivanja od privrede kako bi spremno dočekali masovniju primjenu zelenih javnih nabavki, te ostali konkurentni na domaćem i međunarodnom tržištu. Službenici za javne nabavke će pored teoretskih steći i praktična znanja u vezi pripreme tenderske dokumentacije i provođenja postupaka nabavki primjenom zelenih kriterijuma uz upoznavanje sa primjerima dobre prakse. Predstavnici privrednih subjekata će dobiti priliku da bolje razumiju osnovne zahtjeve kriterijuma zelenih javnih nabavki kako bi pripremili kvalitetne i prije svega konkurentne ponude.

SADRŽAJ

ODREDBE, POJEDINAČNA RJEŠENJA I NOVI INSTITUTI ZIDZJN

 1. Nove definicije i pojmovi
 2. Najznačajnija mišljenja Agencije za javne nabavke u pogledu primjene ZIDZJN
 3. Međudržavne nabavke
 4. Usluge iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 5. Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama
 6. Službenik za javne nabavke i njegovo učešće u postupku javne nabavke
 7. Planiranje javnih nabavki, provjera tržišta i drugi uslovi za početak postupka javne nabavke
 8. Novi zahtjevi transparentnosti postupka javne nabavke
 9. Rokovi
 10. Isključenje ponuđača iz postupka javnih nabavki
 11. Diskvalifikacija ponuđača po osnovu sukoba interesa i korupcije
 12. Izmjena cijene ugovora
 13. Noviteti u provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda i postupka direktnog sporazuma
 14. Provođenje postupka za dodjelu ugovora o uslugama iz Aneksa II ZJN

Praktična radionica: Izrada klizne skale u ugovoru o javnoj nabavci

Praktična radionica: Prethodna provjera tržišta

IZMJENE POSTUPKA PRAVNE ZAŠTITE

 1. Aktivna legitimacija za izjavljivanje žalbe
 2. Sadržaj žalbe
 3. Rokovi za izjavljivanje žalbe
 4. Postupanje ugovornog organa po žalbi
 5. Apsolutno bitne povrede Zakona
 6. Naknada za pokretanje žalbenog postupka
 7. Suspenzivno djelovanje žalbe i zahtjev ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke
 8. Troškovi žalbenog postupka

PRAĆENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

 1. Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki
 2. Izvori praćenja
 3. Postupak praćenja
 4. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
 5. Prekršajni postupak pred nadležnim sudom
 6. Primjeri iz prakse

ZELENE JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI I REGIONU

 1. Pojam i definicija zelenih javnih nabavki
 2. Strategija razvoja zelenih javnih nabavki
 3. Cirkularna ekonomija i održivi razvoj kao budućnost javnih nabavki
 4. UN Agenda 2030
 5. The European Green Deal
 6. Praksa zelenih javnih nabavki u regionu
 7. Alati troškova životnog ciklusa
 8. Primjena zelenih kriterijuma EU u praksi

PRIMJENA ZELENIH JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI

 1. Strateški, zakonodavni i institucionalni okvir zelenih javnih nabavki u BiH
 2. Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki prema postojećem zakonodavstvu
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i percepcija zelenih javnih nabavki
 4. Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki
 5. Primjena oznaka i certifikata
 6. Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora

Studija slučaja: Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki ugovornog organa u BiH

NABAVKA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE RAČUNARSKE OPREME

 1. Istraživanje i ispitivanje tržišta
 2. Izbor postupka javne nabavke
 3. Odluka o pokretanju postupka
 4. Priprema tenderske dokumentacije uz primjenu kriterijuma zelene javne nabavke
 5. Obavještenje o nabavci
 6. Pregled i ocjena ponuda
 7. Dodjela ugovora
 8. Praćenje realizacije ugovora

Praktična radionica: Priprema tenderske dokumentacije za nabavku ekološki prihvatljive IT opreme

PREDAVAČ

Dražen Vidaković, advokat

Ovlašteni predavač javnih nabavki l UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Advokat, dugogodišnje radno iskustvo u Agenciji za javne nabavke gdje je bio zaposlen na poziciji šefa Grupe za normativno-pravne poslove, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki. UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki u projektu “Zelene javne nabavke - pilot u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine”. Vođa tima Agencije za javne nabavke BiH u implementaciji IPA II “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH” Projekta. Autor brojnih članaka u stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti javnih nabavki.

MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE

Pravovremenim prepoznavanjem nezdravih emocija i njihovom adekvatnom kontrolom i kanalisanjem, zaposlenik uspijeva jasnije da sagleda sopstveni nivo emocionalne inteligencije i da razvije strategije za efikasno upravljanje emocijama u radu pomoću kojih postiže veće zadovoljstvo poslom. Zahvaljujući usvojenom znanju zaposlenici postaju svjesniji sebe i otkrivaju svoje potencijale za uspješan rad u današnjem vremenu, sa ciljem stvaranja vjerodostojnog, stručnog i profesionalnog imidža organizacije. Kroz razvoj emocionalne inteligencije zaposlenika, stvaraju se bolji međuljudski odnosi, unapređuje organizacijska kultura i produktivnost rada. Ključni cilj implementacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje službenika za javne nabavke predstavlja unapređenje radne efikasnosti kroz primjenu savremenih tehnika zaštite mentalnog zdravlja i efikasnog upravljanja stresom.

 • STRES MENADŽMENT - ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

PREDAVAČ

Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima

RASPORED RADA

07.06.2023. Srijeda 09:30 - 16:00

08.06.2023. Četvrtak 09:30 - 16:00

09.06.2023. Petak 09:00 - 11:00

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan sa fokusom na rješavanju nedoumica oko tumačenja pojedinačnih odredbi, instituta i rješenja predviđenih ZIDZJN, upoznavanjem učesnika sa načinom provođenja postupaka sa uključenim zelenim kriterijumima i benefitima koje takve nabavke donose za ugovorne organe, ponuđače i životnu sredinu i to kroz praktične primjere, primjere dobre prakse, vježbe, razmjene iskustava i slično.

Seminar se sastoji od dvije komponente:

 1. Teorijski dio - podrazumijeva prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima sa iznošenjem problematike učesnika, diskusije i prijedloga konkretnih rješenja za konkretne situacije
 2. Praktični dio - podrazumijeva grupne vježbe i radionice, te studija slučaja uz aktivno učešće svih učesnika

 

PrilOdobravaju se popusti za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do

26.05.2023.

26.05.2023.

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku PDF PROSPEKT

 

Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru,

a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE

LINK

 

 

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 01.06.2022.

 

KVENTUM  d.o.o.   
Poslovno-edukativni centar

T: +387 33 621 268
M: +387 61 307 131
F:  +387 33 621 273
E:  info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3 I 71 000 Sarajevo I BiH

www.kventum.ba         

www.facebook.com/kventum.ba      

                 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave