REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na temu JAVNE NABAVKE

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na temu JAVNE NABAVKE

Seminar je interaktivne prirode sa demonstracijom preko računara i Interneta na portalu Javnih nabavki BiH.

28.02.2019. 09:18 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar na teme:

 

JAVNE NABAVKE

 

E-PONUDE I E-NABAVKE SA DEMONSTRACIJOM NA PORTALU EJN

OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE I PRAVNA ZAŠTITA

PRIMJENA GARANCIJA I DRUGIH SREDSTAVA OBEZBJEĐENJA U POSTUPCIMA JN

 

Mostar, 05. 03. 2019., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 06. 03.2019., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Banja Luka, 12. 03. 2019., Hotel “Bosna”

 

Početak svakog seminara u 9:30

 

U Izvještaju o radu Agencije za javne nabavke za 2018. godinu, u okviru treće faze programa "Jačanja javnih institucija", navodi se da će se raditi u budućnosti na realizaciji Projekta nadogradnje sistema e-nabavki sa ciljem unaprijeđenja sljedećih funkcionalnosti:

-      Objava plana nabavki;

-      Objava poziva za dostavljenje ponuda i objava izvještaja o provedenim postupcima direktnog sporazuma;

-      Objava obavještenja o dodjeli ugovora i obavještenja o poništenju postupaka nabavke za postupke konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda;

-      Elektronsko dostavljanje ponuda od strane ponuđača;

-      Elektronsko otvaranje ponuda;

-      Elektronska evaluacija ponuda;

-      Elektronsko donošenje odluka o okončanju postupaka i njihova objava na Portalu.

Okončanjem ovog procesa završava se informatizacija cijelog procesa javnih nabavki od objave plana nabavki ugovornih organa, provođenja postupka javnih nabavki do dodjele i realizacije ugovora „bez papira“, između ugovornih organa i ponuđača.

Na seminarima su se već ranije postavljala pitanja o elektronskim ponudama i korištenju novih funkcionalnosti portala, te se osjećamo obaveznim da Vas, u izvjesnom smislu, upoznamo sa osnovnim informacijama i statusu istih. Šta nam donosi Pravilnik o korištenju informacionog sistema E-nabavke i kada se može očekivati njegovo usvajanje? Može li elektronski potpis da utiče na elektronske nabavke?  Koje su novine u funkcionalnostima portala, kako će funkcionisati elektronske nabavke i kako se za njih pripremiti? U ovom trenutku Agencija za javne nabavke BiH objavila je PrijedlogPravilnika o korištenju informacionog sistema E-nabavke, ali smo Vam takođe obavezni reći da provođenje E-nabavki možda neće početi tako brzo, jer to ne zavisi samo od Agencije za javne nabavke BiH, već i od brzine usvajanja i implementacije propisa kao pretpostavki koje će omogućiti da E-nabavke profunkcioniraju u cjelosti. Ipak smatramo da je ovaj dio seminara vrlo koristan, jer pruža mogućnost da se svi učesnici sistema javnih nabavki pravovremeno upozanju sa predstojećim aktivnostima, obavezama i smjernicama za jednostvaniju primjenu, posebno jer se radi o fazi u kojoj se još uvijek može uticati na konačne rezultate.

Seminar je interaktivne prirode sa demonstracijom preko računara i Interneta na portalu Javnih nabavki BiH www.ejn.gov.ba.

Pored navedene teme, na seminaru će biti obrađena i temaocjene ponuda, obaveza ugovornih organa i prava i obaveza ponuđača, te upotrebe garancija u postupcima javnih nabavki, čekova, mjenica, kada i kako se isti mogu naplatiti, i kako da se obje ugovorne strane zaštite (ugovorni organi i ponuđači) od zloupotreba instrumenata obezbjeđenja. Ovaj dio seminara smatramo korisnim jer se u ovom dijelu takođe obrađuju aktuelne teme, prezentuju stavovi  nadležnih institucija i daju smjernice za rješavanje brojnih problema iz prakse. 

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Prijedlog Pravilnika o korištenju informacionog sistema E-nabavke

E-Nabavke sa demonstracijom na Portalu www.ejn.gov.ba

 • Uslovi za učešće u e-postupku
 • Kreiranje elektronskog postupka
 • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
 • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke
 • Kreiranje ponude
 • Slanje elektronskih ponuda;
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
 • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
 • Evaluacija ponuda
 • Izmjena rezultata evaluacije
 • Zahtjev za pojašnjenje ponude
 • Otvaranje elektronskih ponuda
 • Zahtjev za ispravku računske greške
 • Preporuka za dodjelu/poništenje
 • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
 • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude
 • Tim ponuđača u E-postupku
 • Generisanje enkripcijskog ključa i slanje E-ponude
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu E-nabavke

Pitanja i odgovori

 

Ocjena ponuda, okonačnje postupaka nabavki i pravna zaštita

 • Kako pripremiti kvalitetnu ponudu
 • Postupak ocjene ponuda
 • Šta je pojašnjenje ponuda, a šta je dopuna ponude (gdje je granica) – važno i za ugovorne organe i za ponuđače
 • Upotreba faksimila u ponudama
 • Kako se tretiraju ponude koje prelaze iznos procijenjene vrijednosti nabavke
 • Uvid u ponude
 • Korisni savjeti za provođenje postupka ocjene i evaluacije ponuda
 • Izjavljivanje žalbe: šta žalba obavezno sadrži?
 • Da li ugovorni organ odmah obustavlja postupak nabavke, ili samo ako žalbu proslijeđuje KRŽ-u
 • Postupanje ugovornog organa kada je žalba izjavljena na TD (kada će izvršiti izmjena obavještenja o nabavci, šta je ispravno) 
 • Naknada advokatskih troškova za sastavljanje žalbe, ko je nadležan za odlučivanje o istim, i kako se računaju?
 • Šta je naknada troškova u postupku nabavke i kada ponuđač ima pravo na istu?
 • Žalbena procedura u postupcima nabavki u kojima je predviđena e-aukcija (koraci)
 • Žalba u postupcima koji su podijeljeni u lotove
 • Praksa KRŽ-a (stavovi  i primjeri iz rješenja KRŽ-a koji će biti od pomoći i ugovornim organima i ponuđačima u tumačenju ZJN, zauzimanju stavova i zaštiti vlastitih prava)
 • Postupak pred Sudom BiH

Pitanja i odgovori

 

Primjena garancije u postupcima javnih nabavki (bankarska garancija, mjenica i ček)

Bankaraska garancija

 • Pojam 
 • Subjekti 
 • Postupak odobravanja garancije  
 • Instrumenti obezbjeđenja 
 • Troškovi 
 • Realizacija i naplata garancije (aktiviranje garancije)
 • Posljedice neosnovanog aktiviranja garancije
 • Zaštita prava ponuđača kod aktiviranja garancije

 

Blanko mjenica

 • Pojam i vrste blanko mjenice
 • Izdavanje blanko mjenice 
 • Izdavanje mjenice „bez pokrića“ 
 • Subjekti kod blanko mjenice
 • Mjenične radnje (akceptiranje, avaliranje, plaćanje)
 • Obavezne radnje povjerioca za očuvanje mjeničnih prava
 • Načini prestanka važenja blanko mjenice
 • Zastarjelost 

Popunjavanje blanko mjenice od strane povjerioca:

 • Datum i mjesto izdavanja
 • Iznos duga
 • Dospjelost 
 • Mjesto plaćanja
 • Ime/naziv remitenta

Naplata potraživanja obezbjeđenog mjenicom

 • Mjenica kao obezbjeđenje pravnog posla
 • Pokušaj naplate putem banke 
 • Protest mjenice
 • Mjenice sa klauzulom „bez protesta“
 • Ostale radnje neophodne za naplatu potraživanja

 

 •  
 • Pojam i vrste
 • Subjekti 
 • Sadržaj
 • Naplata čeka
 • Posebna odgovornost izdavaoca – ček bez pokrića
 • Odredbe Zakona o mjenici koje se primjenjuju na ček
 • Razlike između čeka i mjenice

Novčani instrumenti obezbjeđenja

 • Gotovina
 • Gotovinski ekvivalent
 • Bankovni transfer/doznaka

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI/TRENERI:

 

Mostar

Dario Kihli – ŠefGrupe za informacione tehnologije AJN

Stipo Petričević – trener za JN AJN

Danijela Radonić, dipl.iur.

 

Sarajevo

Dario Kihli – ŠefGrupe za informacione tehnologije AJN

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Danijela Radonić, dipl.iur.

 

Banja Luka

 

Dario Kihli – ŠefGrupe za informacione tehnologije AJN

Mr. Dragana Kovačević – trener za JN AJN

Danijela Radonić, dipl. iur.

 

TRAJANJE SEMINARA

9:30 – 15:30h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,

  Seminarski materijal: Brošura 11 - Kriteriji za dodjelu ugovora

 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA                                                                                       

Pretplata na Portal „RECko“ za 2019. godinu: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 150 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži preko 1.700 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55KM

CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM

Priručnik –Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 56KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30,00KM

Priručnik –Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik –Pravna zaštita u javnim nabavkama – 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Priručnik za poslovanje s mjenicom – 30 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum – 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica– 10 KM

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

CD Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10 KM

Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8:Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10.Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora– 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme– 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora– 10 KM

Brošura 15.Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza – 10 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

1.   Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.baili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

2.  Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - Javne nabavke - Mart 2019

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave