Časopis 'Računovodstvo i poslovne finansije' broj 05/21

Finansije i konsalting

Časopis "Računovodstvo i poslovne finansije" broj 05/21

Svrha izrade studije o transfernim cijenama je izrada dokumentacije o transfernim cijenama za transakcije između povezanih društava.

18.05.2021 09:49:46 / Izvor: Akta.ba

1. Doc. dr. sc. Edin Glogić

Ekonomska analiza kao osnov u procesu izrade studije o transfernim cijenama

Svrha izrade studije o transfernim cijenama je izrada dokumentacije o transfernim cijenama za transakcije između povezanih društava, a u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit Federacije Bosne i Hercegovine  i Pravilnika o transfernim cijenama Federacije Bosne i Hercegovine kao i preporukama iz OECD Smjernica o transfernim cijenama za multinacionalne kompanije i porezne uprave. U procesu provođenja ekonomske analize prilikom izrade studije o transfernim cijenama, izbor najprikladnije metode utvrđivanja tržišne naknade bi se trebao bazirati na zaključcima funkcionalne analize te karakteristikama transakcije u pitanju. U skladu sa načelom nezavisnosti, cijene između povezanih osoba moraju se određivati kao da je riječ o nepovezanim osobama, tj. takve cijene moraju biti istovjetne onima koje bi u istim ili sličnim uslovima ugovorile nepovezane osobe.      Za sam proces izrade studije o transfernim cijenama potrebno je provesti ekonomsku analizu poslovnih parametara za posmatrani vremenski period. Ekonomska analiza za svoju  osnovu vrši izbor najprikladnije metode utvrđivanja tržišne naknade i taj izbor bi se trebao bazirati na zaključcima funkcionalne analize te karakteristikama transakcije u pitanju. U skladu sa načelom nezavisnosti, cijene između povezanih osoba moraju se određivati kao da je riječ o nepovezanim osobama, tj. takve cijene moraju biti istovjetne onima koje bi u istim ili sličnim uslovima ugovorile nepovezane osobe. Ekonomska analiza je važan dio studije o transfernim cijenama jer upravno u ovom dijelu studije se i postavljaju „mjerila – granice“ na osnovu kojih se komparacijom poslovnih podataka obveznika identifikuje da li je potrebno vršiti uvećanje porezne osnovice ili nije.

2.Jasmin Omeragić

Računovodstvena profesija u svijetlu novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

Dana 24.2.2021. godine u „Službenim novinama FBiH“, broj 15/21 objavljen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. Novim Zakonom još preciznije se  uređuje organizacija i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, priprema i prezentiranje kao i revizija financijskih izvještaja, kao i sistem rada i organizacije Revizorske komore Federacije BiH, te nadzor društava za reviziju i ovlaštenih revizora, kao i oblast javnog nadzora, otkrivanja i prijavljivanja slučajeva pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Da bi novi Zakon o računovodstvu i reviziji u  Federaciji BiH uzakonio i profil istinskog pripadnika računovodstvene profesije, već stečene radne vještine svakog ozbiljnog računovođe moraju se stalno unapređivati. Osim onoga što se zakonski nalaže pripadnicima računovodstvene profesije, realni poslovni ambijent dobrim dijelom kreira ulogu računovodstvene profesije prilagođavajući je rastućim potrebama poslodavaca da osim računovodstvenih informacija od računovođe očekuju i informacije koje olakšavaju donošenje važnih poslovnih odluka, bitnih kako za upravljanje, strateško planiranje razvoja firme, tako i za svakodnevnu tržišnu analizu.

3.Mr. oec Elman Nadžaković

Revizijski rizik – drugi veliki koncept revizije

Za provedbu revizije izuzetno je značajna i procjena revizijskih rizika, naime, revizor mora procijeniti inherentni i kontrolni rizik koji postoje bez obzira na to da li se provodi revizija finansijskih izvještaja i u skladu s tom procjenom revizor mora odrediti prihvatljivost rizika neotkrivanja koji je neposredno povezan s procesom revizije finansijskih izvještaja. Na primjer, ukoliko su inherentni i kontrolni rizici procijenjeni na visokom nivou, revizor može prihvatiti nizak nivo rizika neotkrivanja, tj. mora provesti znatno više revizijskih postupaka da bi mogao doći do zadovoljavajućeg izvještaja. Pored značajnosti, drugi veliki koncept revizije predstavlja revizijski rizik. Revizijski se rizik definiše kao rizik da revizor nesvjesno neće uspjeti na odgovarajući način oblikovati mišljenje o finansijskim izvještajima koji sadrže značajnu pogrešku. Revizija ne garantuje niti pruža potpunu sigurnost da će se otkriti sve pogreške. Revizor provjerava stepen revizijskog rizika učinkovitošću i opsegom obavljenog posla, pa prema tome, što je posao revizije učinkovitiji i opsežniji, to je manji rizik da će pogreške ostati neotkrivene i da će revizor izdati pogrešan izvještaj.

4.Dr.sc Jozo Piljić

Planiranje interne revizije

Interna revizija ispituje organizaciju i funkcioniranje računovodstvenog sustava i pripadajućih internih kontrola, vjerodostojnost financijskih i operativnih informacija, ocjenjuje ekonomičnost, efikasnost i efektivnost poslovnih operacija i kontrola, primjenu politika, planova i procedura te provodi posebne provjere. U uvjetima sve složenijeg poslovanja poduzeća intenzivira se potreba za planiranjem interne revizije. Ono obuhvaća više aktivnosti koje treba korektno obaviti ako se želi osigurati učinkovitost cjelokupnog procesa interne revizije. Osim toga, zbog uobičajeno ograničenih resursa za obavljanje interne revizije (vremenskih, financijskih, ljudskih) pažnja internog revizora se mora selektivno usmjeravati na kritična područja poslovanja, što je potrebno definirati planom revizije. Ova faza obavljanja interne revizije uključuje utvrđivanje ciljeva i djelokruga rada interne revizije, prikupljanje informacija o aktivnostima koje se ispituju, utvrđivanje i raspoređivanje potrebnih resursa za obavljanje revizije, razvijanje programa revizije. Jedna od bitnih značajki planova interne revizije je njihova fleksibilnost, odnosno mogućnost njihovog brzog i efikasnog ažuriranja i prilagođavanja potrebama i zahtjevima interesno-utjecajnim skupinama. Planovi interne revizije moraju biti elastično postavljani i omogućiti da se raspoloživi resursi na zadovoljavajući način preusmjeravaju u rizična područja poslovanja poduzeća.

5.Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Sistem interne kontrole i provođenje interne kontrole

Kako bi se poboljšala kvaliteta financijskog izvještavanja neophodno je osigurati adekvatan sistem interne kontrole. Objavljena finansijska izvješća predstavljaju informacije na osnovu kojih interesne skupine treba da donesu poslovne odluke. Samim tim značaj kontrole i njena upravljačka uloga ogleda se u tome što je kontrola prisutna u svim aktivnostima, ona djeluje u toku planiranja, organizovanja i vođenja poslovnih aktivnosti. One organizacije koje nemaju efikasan sistem kontrole, snose veći rizik nastanka nepravilnosti, greški i zloupotreba. Pod sistemom interne kontrole podrazumijevaju se politike, postupci i organizacija koje su utvrdili nadležni organi organizacije svojim aktima, a koji imaju za cilj da obezbijede efikasno i stabilno poslovanje organizacije, zaštitu njenog kapitala, sredstava njenih poslovnih partnera i drugih povjerilaca, sprječavanje i otkrivanje grešaka i nesavjesnih i kriminalnih radnji u radu, tačnost i potpunost računovodstvenih evidencija i blagovremeno sastavljanje pouzdanih financijskih informacija od značaja za upravljanje organizacijom.Zato se efikasna interna kontrola smatra odgovarajućim rješenjem za nastale ili potencijalne teškoće u poslovanju. Takođe, značaj i svrha interne kontrole ogleda se u potrebi da se u organizaciji postigne planirano ili održi postojeće, uspješno poslovanje i optimalno stanje. Dakle, uočava se direktna povezanost interne kontrole sa postizanjem ciljeva, smanjenjem ili eliminisanjem rizika, provođenjem planiranih aktivnosti, zadataka i programa, kao i ostvarivanjem uspješnog poslovanja u organizaciji.

6.Bernard Iljazović

Pravno-porezni status privremenih i povremenih poslova u FBiH

Unatoč postavljenom zakonskom okviru za obavljanje privremenih i povremenih poslova, u praksi često dolazi do zloupotrebe tako sklopljenih ugovora. S obzirom da se definirano vremensko razdoblje odnosi na obavljanje konkretnih poslova, a ne na nositelja tih poslova, poslodavci se često služe različitim metodama za zaobilaženje pravila kako bi osobe koje su angažirane  na privremenim i povremenim poslovima, nastavile raditi u takvom obliku rada i kroz duže vremensko razdoblje. (npr. kroz mijenjanje opisa posla…). Stoga je za preventiranje takve loše poslovne prakse nužno pojačati i inspekcijske kontrole nad poslovanjem poslodavaca, kako bi se nadasve zaštitili radnici. Ujedno i radnici trebaju više računa voditi o svojim pravima i obvezama, te pri sklapanju takvih ugovora dobro se informirati o svim radnim uvjetima koje im pružaju poslodavci. Poslodavci često zaboravljaju da će jedino zadovoljan zaposlenik biti produktivan i doprinijeti daljnjem razvoju poslovanja, a što će imati pozitivne učinke za obje ugovorne strane.

7.Dr. sc. Dinka Antić

Oporezivanje e-trgovine: Opća pravila i posebne sheme

Koncept mini sheme “sve na jednom mjestu” uveden je posljednjom fazom reforme oporezivanja usluga u EU 2015.godine. Koncept se pokazao jako uspješnim sa stajališta efikasnosti primjene, naplate prihoda i manjih troškova administriranja PDV-om za korisnike sheme. U sklopu reforme oporezivanja e-trgovine EU je odlučila da proširi opseg sheme. Shema za kompanije izvan EU (“non-Union scheme”), koja se od 2015. koristi za digitalne usluge od strane obveznika koji nemaju sjedište u EU, se proširuje na sve vrste usluga koje se pružaju krajnjim kupcima u EU. Navedena shema je interesantna za obveznike iz BiH koji pružaju digitalne i druge usluge krajnjim kupcima u EU. S druge strane, shema za kompanije iz EU (“Union scheme”) za prekogranično pružanje digitalnih usluga  između članica se proširuje na sve usluge prema krajnjim kupcima B2C, kao i na e-trgovinu dobrima između članica preko elektronskih interfejsa. Ujedno se ukida sadašnji prag za trgovinu na daljinu u skladu sa načelom odredišta.

8.Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Mehanizam obrnutog oporezivanja u EU

Jedan od načina borbe protiv prevara u svezi s PDV-om u EU je primjena mehanizma obrnutog oporezivanja što je odstupanje od osnovnog pravila u sistemu PDV-a, prema kojemu svaki obveznik koji u nacionalnom prometu obavlja oporezivu isporuku robe ili usluga, mora obračunati i platiti porez. Primjena ovoga mehanizma nije obavezna, ali je države mogu ugraditi u nacionalna zakonodavstva sukladno vlastitim potrebama, i to za isporuke utvrđene u Direktivi o PDV-u. Stoga se primjena mehanizma znatno razlikuje u pogledu isporuka na koje se odnosi u državama članicama EU-a. S obzirom na njegova obilježja, odnosno odstupanja od osnovnih postavki sistema PDV-a, mehanizam obrnutog oporezivanja postavlja dodatne zahtjeve pred obveznike koji ga moraju primjenjivati. Obveznici, naime, moraju unijeti određene promjene u vlastite sisteme obračuna i plaćanja PDV-a.

9.Dr. sc. Jasmina Hurić

Razvojna funkcija poreznih administracija u Bosni i Hercegovini

Porezne administracije su ključne institucije za razvoj svake zemlje i one moraju biti usmjerene isključivo u tom pravcu. One su u svakoj zemlji glavni nosioci postizanja i očuvanja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti. Kada je u pitanju porezni sistem, pored ukupnog značaja porezne politike posebnu ulogu imaju porezne administracije kao ključni nosioci poreznog sistema jedne zemlje. Od njih se očekuje najveći efekat, iako oni nisu jedini akteri kreiranja poreznog sistema, nego u tome velika odgovornost pripada svoj zakonodavnoj vlasti. Ovo je poseban problem za porezne administracije koje su nesamostalne u svom radu i u sastavu su organa koji ne mogu na pravi način sagledati probleme sa kojima se suočava privreda, a ne dozvoljavaju poreznim upravama da imaju aktivniju ulogu u kreiranju poreznih propisa i jačanju svojih kapaciteta. Veliki je broj zemalja u regionu koje nemaju samostalne porezne uprave. Ovaj problem je inače više karakterističan za zemlje u razvoju i tranzicijske zemlje. Moderne razvijene zemlje koje karakteriziraju najsavremeniji porezni sistemi imaju proaktivnu politiku prema poreznim administracijama kojima posvećuju ogroman značaj, daju velika finansijska sredstava za njihov razvoj i edukacije, što se sve kroz njihovu efikasnost i efektivnost pozitivno reflektuje na ekonomski rast, prihvatljive okvire sive ekonomije, visok porezni moral, razvijenu poreznu svijest i disciplinu. I pored niza reformi u poreznom sistemu BiH nije postignut značajan pozitivan efekat na investicije i BDP, niti na bolju konkurentsku poziciju zemlje.

10.Mr. sci. Emir Durić

Ekonomija Bosne i Hercegovine  poslije pandemije  koronavirusa  (COVID-19)

Najviši nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini, a to su Vijeće ministara i Predsjedništvo, trebaju da donesu mjere, koje će pomoći svim privrednim subjektima u prevazilaženju krize izazvane pandemijom. Niži nivoi vlasti, moraju dati svoj doprinos i iznaći dodatna sredstva, kako bi olakšali poslovanje privrednim subjektima koji egzistiraju na njihovim općinama. Pristup fondovima Evropske unije, teže će moći koristiti Bosna i Hercegovina, jer nije njena članica, ali sve mogućnosti za pomoć u finansijskim sredstvima iz Evropske unije, maksimalno iskoristiti. Omogućiti i osposobiti naše privrednike, da apliciraju na ta sredstva.Bosna i Hercegovina mora iznaći sredstva i iz drugih izvora, većinom će to biti sredstva kreditnog zaduživanja od Finansijskih institucija, kako bi stabilizovala budžet i dodatno uložila finansijska sredstva u privredu. Stimulisati zapošljavanje radne snage, preko svih državnih fondova i nivoa vlasti, da se osnaže penzioni fondovi i vrati sigurnost građana u finansijsku stabilnost države. Bankama pomoći da reprogramiraju kredite, kako privredi, tako i stanovništvu.

11.Mr. oec Medina Mešanović

Finansijska pismenost stanovnika Bosne i Hercegovine

Projekti finansijske pismenosti i finansijskog obrazovanja na međunarodnoj sceni razvijaju se posljednih desetak godina. Finansijska pismenost odnosi se na znanje, stavove i ponašanja stanovništva prema novcu odnosno ličnim i poslovnim finansijama. Finansijska pismenost neizostavni je dio života svakog pojedinca. Ona predstavlja kombinaciju svijesti, znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih finansijskih odluka i postizanje individualnog finansijskog blagostanja. S obzirom na to da se finansijske odluke pojedinaca direktno odražavaju na razvoj gospodarstva i tržište rada, finansijska pismenost je osnovna vještina, neophodna za normalno funkcioniranje društva. U poređenju sa ostalim državama, Bosna i Hercegovina nema zavidne rezultate finansijske pismenosti. Potrebno je provesti sustavno finansijsko obrazovanje u obrazovnim institucijama, kao i osmisliti  program obrazovanja za odrasle, kako bi se u budućnosti mogao riješiti ovaj problem.

12.Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Exchange Traded Funds (ETF-ovi) – Investicijski fondovi kojim se trguje na berzama

 ETF-ovi su fondovi koji se osnivaju kao obični investicijski fondovi, a ulažu novac u određenu investicijsku korpu. Tako postoje indeksni ETF-ovi koji ulažu u korpu dionica koje čine neki dionički indeks, obveznički ETF-ovi bazirani na obveznicama i njihovim prinosima, dionički ETF-ovi vezani uz određenu grupu dionica, te robni ETF-ovi koji ulažu u burzovne robe (nafta, plemeniti metali i sl.). ETF-ovi izdaju vlasničke certifikate (udjele) kojima se trguje na uređenim tržištima isto kao i dionicama kompanija. Za održavanje njihove likvidnosti zaduženi su market majkeri. Ulaganje u ETF-ove omogućava veću diverzifikaciju u različitim sektorima i tržištima.   ETF možemo klasificirati kao jedan od najsigurnijih vrijednosnih papira. Namijenjeni su širokoj javnosti te se njima trguje na berzama, što znači da podliježu najvišim kontrolama i regulacijama. ETF spadaju pod regulatorni okvir UCITS, što je usklađeni europski režim koji reguliše uslove upravljanja i prodaje uzajamnih fondova. UCITS direktiva ujedinjuje regulaciju fondova unutar Evrope, uvodi nužne standarde za fondove i jedinstvene uslove zaštite kupaca.

13.Emsud Muhadžić

Međunarodno privredno sudstvo i privredne arbitraže

Centralno mjesto za proučavanje Međunarodnog suda pravde je svakako oblast međunarodnog javnog prava koja se tim pitanjem bavi. To je glavni sudski organ Ujedinjenih nacija. Sud se sastoji od skupa nezavisnih sudija, koji su izabrani bez obzira na njihovo državljanstvo između ličnosti visokih moralnih osobina i priznate stručnosti. Sud se sastoji od 15 članova koji se biraju za period od devet godina i mogu biti ponovo birani. Članove suda biraju Generalna skupština i Savjet bezbjednosti sa liste ličnosti koje su predložene od strane nacionalnih grupa Stalnog arbitražnog suda, a oni članovi Ujedinjenih nacija koji nisu zastupljeni u Stalnom arbitražnom sudu predlažu kandidate na način i pod uslovima koji su propisani za članove Stalnog arbitražnog suda. Parnične stranke pred sudom mogu biti samo države. U prvom redu to su države koje su učesnice u donošenju statuta Međunarodnog suda pravde, ali to mogu biti i druge države pod uslovima koje utvrđuje Savjet bezbjednosti. Sud ima dvije osnovne funkcije: donosi odluke i daje mišljenja. U prvom redu sud je nadležan za sve sporove koje stranke iznesu pred njega, kao i za sve slučajeve naročito predviđene Poveljom Ujedinjenih nacija ili ugovorima ili konvencijama na snazi.

14.Irma Muhović, mr. iur.

Obaveze poslodavaca iz oblasti zaštite na radu

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječili zastoji u odvijanju tehnoloških i proizvodnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika. Ovo važno polje zaštite regulirano je Zakonom o zaštiti na radu koji propisuje niz odredbi usmjerenih na sprječavanje povreda nastalih pri radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad. Poslodavcima je izuzetno zahtjevno ispoštovati sve ono što Zakon traži. Međutim, olakšavajuća okolnost na strani poslodavaca je činjenica da za izvršavanje navedenih zahtjeva može povjeriti ovlaštenoj organizaciji koja ima odobrenje za rad od strane nadležnog ministarstva. Za poslodavca ostaje obaveza da imenuje radnika za zaštitu na radu te vodi propisane evidencije, kao i da uredno dostavlja Godišnji izvještaj nadležnoj inspekciji rada  i Izvještaj o povredama ukoliko dođe do povrede na radu i profesionalnog oboljenja. Radi ispunjavanja svih ostalih zahtjeva koje postavlja Zakon i pravilnici može, a u propisanim uslovima mora, ugovorom ovlastiti ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu.

15.Džana Kadribegović

Odmori i odsustva prema Zakona o radu

Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), kao temeljnim propisom iz oblasti radnog zakonodavstva, naročito su značajne odredbe koje su u funkciji zaštite života i zdravlja radnika u što spada i  pravo na odmore i odsustva. S tim u vezi, treba imati u vidu da je  Bosna i Hercegovina ratificirala, između ostalog, Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) koje se odnose na odmore i odsustva. Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine utvrđeno da međunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, te opšta pravila međunarodnog prava čine dio zakonodavstva Federacije BiH, a u slučaju nesaglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva (u konkretnom slučaju konvencija), preovladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum. S obzirom na navedene ustavne principe, pravo radnika na odmore i odsustva ne bi se moglo uskratiti, čak i da isti nisu uređeni Zakonom o radu.

16.Safeta Lukačević

Šta je psihološki kapital i kako je povezan s uspjehom u poslu

Pojam psihološki kapital se odnosi na unutrašnje kapacitete samog pojedinca koji su usmjereni na ispoljavanje određenih svojstava njegove/njene ličnosti koji utiču na sam odnos prema    poslu i          djelotvornost, tj.        produktivnost. Za sada ono što se sa sigurnošću može zaključiti jeste da psihološki kapital u poslovnom smislu može da bude ono po čemu se jedna firma razlikuje od druge i što joj daje prednost u odnosu na konkurenciju i na specifičan način doprinosi njenom uspjehu. Na jačanju psihološkog kapitala može da se radi i na organizacijskom i na individualnom nivou. Najvažniji korak u daljem razvoju koncepta psihološkog kapitala jeste pronalaženje različitih strategija i gotovih načina na koje resursi i dimenzije psihološkog kapitala mogu da se povećaju. Očigledno je da je psihološki kapital važan i za osjećaj ličnog zadovoljstva i blagostanja kao i za produktivnost. U poslovnom smislu, psihološki kapital može biti dio onoga što određenoj organizaciji daje prednost nad konkurencijom, onoga što je čini jedinstvenom i na specifičan način doprinosi njenom uspjehu. Tehnologija se može nabaviti, ljudi se mogu dodatno edukovati, ali način na koji oni vide sebe kao pojedince i kao zaposlenike, te način na koji se nose s izazovima i promjenama, svakako može značajno uticati na organizacijsku klimu i uspješnost.

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa

19. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 62 700 098 ili na mail prodaja@akta.ba odnosno putem forme Objavi promo ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Finansije i konsalting