Časopis Juli-Avgust 2021

Finansije i konsalting

Časopis Juli-Avgust 2021

Časopis "Računovodstvo i poslovne finansije" Juli-Avgust 2021

28.07.2021 12:34:18 / Izvor: Akta.ba

1. Dr. sc. Dinka Antić

Oporezivanje e-trgovine preko digitalnih platformi

E-trgovina dobrima krajnje potrošnje sa fizičkim osobama danas se obično odvija preko Interneta putem velikih online platformi, koje mogu povezati mnoštvo dobavljača iz različitih zemalja sa ogromnim brojem kupaca širom svijeta. Ekspanzija online trgovine otvara niz pitanja iz sfere oporezivanja, posebno kada se radi o situacijama kada dobavljač i kupac nisu iz iste države. Teritorijalna ograničenost nadležnosti porezne jurisdikcije stvara prostor za porezne prevare. U okviru najrazvijenijih zemalja OECD-a  nekoliko godina se razmatra modalitet oporezivanja prekograničnih online prodaja dobara koji bi bio nediskriminatoran sa aspekta dobavljača i efikasan iz ugla poreznih administracija. Budući da danas većina dobavljača potrošnih dobara svoja dobra nudi preko digitalnih platformi, koje im omogućavaju da dopru do kupaca u svakom kutku  planete, kao najpogodniji koncept oporezivanja online prodaja nametnulo se oporezivanje digitalnih platformi. Prema novom konceptu, kojeg EU namjerava primjenjivati od 1.7.2021., polazi se od fikcije da je dobavljač putem e-trgovine isporučio dobra platformi, a da onda platforma isporučuje dobra krajnjem kupcu. Pri tome se isporuka dobra smatra prodajom na daljinu platforme krajnjem kupcu. Posljedica ove pravne fikcije jeste da je smanjen broj obveznika PDV-a, budući da se radi o manjem broju ogromnih platformi, koje preuzimaju obvezu uplate PDV-a. Sa aspekta poreznih administracija manji broj obveznika je lakše kontrolirati, što u konačnici donosi rast prihoda i smanjenje porezne evazije. Veliku korist od navedenog koncepta oporezivanja imaju dobavljači iz trećih zemalja koji se ne moraju registrirati za PDV u članicama EU i poštivati ostale PDV obveze.

2.Doc. dr. sc. Mirza Čaušević

Uloga arbitražne konvencije za rješavanje sporova o transfernim cijenama u EU

Arbitražna konvencija omogućuje brže rješavanje postupaka međusobnog sporazumijevanja članica EU-a, ako ih ne uspiju riješiti u roku dvije godine. Poslije toga predaje ga se Komisiji u kojoj su kompetentni stručnjaci s iskustvom na području transfernih cijena, a imat će mandat za rješavanje spora i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u razdoblju šest mjeseci nakon osnivanja Komisije. Članice EU-a u praksi često nalaze argumente kako sporovi ne zaslužuju da ih se rješava na temelju Arbitražne konvencije, ili se nastoji primijeniti član 7. stav 4. Konvencije, prema kojem su sredstva nadležnih tijela ograničena radi krize globalne ekonomije, pa bi opravdavanje svakoga troška bilo opterećenjem u postupku na osnovi Konvencije. U svakom se slučaju radi o korisnom dokumentu jer omogućuje nužna povećanja dostupnih načina rješavanja poreznih sporova, a poslovna zajednica, nadležna tijela i međunarodne organizacije moraju istraživati načine da se poboljša arbitražne postupke.

 3.Bernard Iljazović

Nove zakonske izmjene u sustavu javne nabavke

Zakonom o javnim nabavkama uređuje se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki i to na način da se definiraju prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita učesnika u postupku javne nabavke, te nadležnosti Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. Postupak javne nabavke odnosi se na postupke nabavke robe, usluga ili radova koje sprovodi ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata. Nesumnjivo je da će nove izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama polučiti pozitivne učinke i to posebice u pogledu stvaranja zakonskih pretpostavki za provođenje elektronske javne nabavke, povećanja transparentnosti, profesionalnosti, a koja je prijeko potrebna u sustavu javne nabavke. No, negativna strana samog zakonskog prijedloga ogleda se u nedostatku inspekcijskog nadzora, a čija bi svrha između ostaloga bila ojačati ulogu Agencije za javne nabavke u prevenciji nepravilnosti i koruptivnih radnji u sustavu javne nabavke.

4.Prof. dr. sc. Selma Novalija Islambegović   Dr. sc. Nedim Islambegović

Dileme prilikom priznavanja i vrednovanja dugotrajne materijalne imovine

Dugotrajna materijalna imovina, zajedno sa kratkotrajnom imovinom, čini tzv. poslovnu imovinu, pomoću koje izvještajni subjekt ostvaruje svoje unaprijed postavljene poslovne ciljeve. Ona opredjeljuje njegovu poslovnu, ali i proizvodnu moć. Premda je pojam dugotrajne materijalne imovine u računovodstvenoj teoriji poznata od davnina i imanentna je, u većoj ili manjoj mjeri, u ovisnosti od karaktera djelatnosti, skoro svakom subjektu, i danas postoje određene dileme, vezane za njeno priznavanje i mjerenje. Neke nedoumice je moguće relativno lako otkloniti zahvaljujući MRS/MSFI, poput utvrđivanja kriterija, kada troškove posudbe, u vidu kamate kapitalizirati, zatim utvrđivanja troškova nastalih u funkcijama potpore, koji ne čine zavisne troškove nabavke, definisanja šta čini dugotrajnu materijalnu imovinu, utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije i slično. Međutim, dileme koje se javljaju kod naknadnog vrednovanja imovine, pogotovu kada je u pitanju primjena koncepta fer vrijednosti, daleko su složenije prirode.

5. Nedim Čustović

Različiti aspekti uspostave interne revizija i "Tri linije odbrane"

Mnogobrojni ciljevi koji se organiziranjem sistema internih kontrola u organizacijama, institucijama, preduzećima žele postići, mogu se svesti pod zajednički nazivnik: osigurati uspješno odvijanje poslovnih procesa i ostvarivanje planovima utvrđenih ciljeva poslovanja organizacija, institucija, preduzeća. U tom sklopu rukovodstva, menadžmenti organiziraju internu reviziju sa zadatkom nadzora i ocjene funkcioniranja sistema internih kontrola u smislu praćenja ostvarivanja njegovih ciljeva i zadataka. Interna revizija utvrđuje pouzdanost, realnost i integritet finansijskih i operativnih informacija koje dolaze iz različitih organizacijskih dijelova, a na osnovu kojih se donose odgovarajuće poslovne odluke na svim nivoima upravljanja. Poslovno odlučivanje tako postaje sigurnije, budući da se zasniva na prethodno verificiranoj informacijskoj podlozi, i to od stručnih i nezavisnih internih revizora. Interna revizija kritički ispituje planove, programe, politike i procedure radi ocjene planiranja u preduzeću, organizaciji, instituciji. Donošenjem Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“,  broj 15/21 od 24.2.2021 godine), između ostalog, stupile su na snagu i nove i dodatne zakonske obaveze,  koje se odnose na subjekte od javnoga interesa i njihova obaveza da shodno članu 83. Zakona o  računovodstvu i reviziji u FBiH uvedu internu reviziju u svoje subjekte (subjekte od javnoga interesa).Naime u Zakonu o računovodstvu i reviziji, eksplicitno se objašnjava pojam „subjekti od javnoga interesa“ i interna revizija.

6. Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Pranje novca i njegovo suzbijanje

 Svaki ekonomski sistem prate i određene negativne pojave koje se mijenjaju njegovim razvojem i koje, pod određenim uslovima, djeluju izraženije, pa se čak i ispoljavaju i kroz određene oblike kriminaliteta. Jedna od takvih veoma aktuelnih pojava jeste i pranje novca. Pranje novca je prateća pojava savremenih oblika kriminaliteta, koja učiniocima omogućava da novac koji su stekli kriminalnom djelatnošću, kroz određene transakcije, legalizuju i takvog ga koriste u legalnim tokovima u okviru proizvodnje, trgovine, platnog prometa i slično. Pranje novca je stalni pratilac savremenih oblika kriminaliteta, odnosno svih onih krivičnih dijela kojima se može ostvariti znatna protivpravna imovinska korist, odnosno pribaviti znatne vrijednosti novca ili druge imovine, u koju grupu svakako spadaju i krivična djela privrednog kriminaliteta. Interesi Bosne i Hercegovine kao i procesa EU integracija zahtijevaju efikasno sprečavanje pranja novca. Ova štetna pojava je vezana za širok spektar aktivnosti prisutnih u raznim segmentima društva. Stoga, mehanizam sprečavanja mora biti zasnovan na bliskoj saradnji i koordinaciji između agencija za provođenje zakona, pravosudnih organa i drugih nadležnih organa.

7. Hajrudin Hadžimehanović

Primjena Zakona o Fiskalnom vijeću u Bosni i Hercegovini

Operacionalizacija Zakona o fiskalnom vijeću u Bosni i Herecegovini stvara realne pretpostavke za provođenje fiskalne koordinacije u Bosni i Hercegovini. Prije svega Fiskalno vijeće je nadležno za nadzor ciljeva u vezi izvršenja budžeta, planiranje budžeta i usklađenosti sa budžetskim kalendarom.Veoma važno je napomenuti da su u slučaju nepoštivanja fiskalnog okvira predviđene mjere upozorenja i sankcija. U radu fiskalnog vijeća uočavaju se određeni nedostaci koji se prije svega odnose na mogućnost blokade rada fiskalnog vijeća  obzirom da glasanje uključuje i element nacionalnog (ne)uključivanja ostalih niova vlasti BH (kantoni, jedinice lokalne samouprave), a i predviđene sankcije više se oslanjaju na pritisak vlada jednih na druge (prilikom donošenja budžeta), nego na stvarne sankcije koje su propisane zakonom. Zakonom o fiskalnom vijeću Bosne i Hercegovine utvrđeni su opći budžetski principi i pravila koji garantuju efikasan budžetski proces na nivou Bosne i Hercegovine, kao i fiskalne koordinacije   između države, entiteta i Brčko Distrikta, u cilju osiguranja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti, kao i nadležnost i sastav fiskalnog vijeća. Osnivanje i funkcionisanje Fiskalnog Vijeća ima veoma važnu ulogu u Bosni i Hercegovini obzirom da je u prethodnom periodu koordinaciju na pripremi budžeta države, entiteta i Brčko Distrikta vršio Kordinacioni odbor na osnovu makroekonomskih projekcija, Direkcije za ekonomsko planiranje i projekciju indirektnih poreza odjeljenja za makroekonomske analize pri Upravnom odborom Uprave za indirektno oporezivanje.

8. Dr. sci. Jasmina Hurić

Trend zaduženosti Bosne i Hercegovine

Uzroci zaduženosti mogu biti unutarnji (endogeni) i vanjski (egzogeni). Endogeni su oni na koje zemlja može uticati i oni su rezultat makroekonomske politike određene zemlje, dok su egzogeni oni koji dolaze iz međunarodnog okruženja i na koje država ne može djelovati. Kad je u pitanju BiH najvažniji unutarnji faktori su neravnoteža agregatne ponude i agregatne tražnje, politički problemi, loš životni standard stanovništva, nedovoljan rast i razvoj zemlje i mnogi drugi. Endogeni faktori su i: loša platno-bilansna pozicija zemlje, politika štednje i investicija, monetarna politika, inflacija i sl. U vanjske faktore se svrstavaju: politika kamatnih stopa na novčanim tržištima i tržištima kapitala, politika razmjene sa drugim zemljama, ekonomska i politička nestabilnost u okruženju i dr. Zaduženost je veoma često posljedica neravnoteže agregatne potražnje i agregatne ponude, odnosno viška agregatne potražnje nad agregatnom ponudom. U slučaju BiH visok javni dug je prije svega posljedica deficita u državnom proračunu i vanjskoj trgovini zemlje. Zbog političke nestabilnosti i loših ekonomskih trendova, kreditni rejting BiH je već dugi niz godina na veoma niskoj razini i jedan je od faktora koji su imali veoma negativan uticaj na politiku zaduživanja, koja je između ostalog i uz ostale makroekonomske loše pokazatelje izazvala rast dugova na svim nivoima.

9.Dr. sc. Jozo Piljić

 Učinkovito upravljanje državnom imovinom

Administrativne i financijske reforme javnog sektora u nekim su razvijenim zemljama započele ranih 1980-ih godina. Glavni razlog pokretanja reformi (bila) je spoznaja o neučinkovitosti javnog sektora u zadovoljavanju javnih potreba. Uloga javnog menadžmenta počela se sagledavati na osnovu prihvaćanja odgovornosti za organizirano i učinkovito upravljanje javnim resursima i poslovanje države. U sklopu reformi uvele su brojne promjene kojima su modernizirale javni sektor i javni menadžment. Koncept novog javnog menadžmenta najbolje opisuje poticanje učinkovitog i odgovornog upravljanja u javnom sektoru radi postizanja boljih rezultata poslovanja. Da bi se postiglo učinkovito korištenje javnom imovinom radi povećanja javnih prihoda, potrebno je ponajprije jasno utvrditi sve postojeće pojavne oblike imovine u portfelju državne imovine, ali i jasno definirati vlasnička i upravljačka prava nad javnom imovinom. Državna imovina u Bosni i Hercegovini se, evidentira i vrednuje na neodgovarajući način. Zanemarivanje činjenice da državna imovina pripada građanima rezultirala je neispunjenim obećanjima javnih vlasti koja su se odnosila na utvrđivanje i osiguravanje “najproduktivnije” upotrebe pojedinih pojavnih oblika imovine u javnom sektoru. Neki oblici državne imovine nikada nisu ni stavljeni u (produktivnu) upotrebu. Drugi su se pak oblici državne imovine i načini njihove upotrebe često povezivali s obilježjima neperspektivnosti i neučinkovitosti, čak i prije nego li je započeta procjena odnosa koristi i troškova od upotrebe te imovine i propitivanje prikladnosti i isplativosti odabranog modaliteta upotrebe.

10.Mr  Safija Žilić, dipl.oec

 Upravljanje krizom u javnom i privatnom sektoru

Danas se u poslovanju susreću brojne krizne situacije koje stvaraju probleme u poslovanju javnih i privatnih preduzeća. Osnovni problem koji se pritom javlja nije samo činjenica da se većina tih događaja ne može predvidjeti, već i nesnalaženje u novonastaloj situaciji kao posljedica nedostatka znanja o kriznom menadžmentu, odnosno znanja o upravljanju krizama. Zbog pojačane pojave raznih vrsta kriza i katastrofa u savremenom društvu jedini način da se ublaži njihov negativan efekat je uvođenje kriznog menadžmenta. Brojni primjeri iz prakse i istraživanja pokazali su odgovornost menadžmenta za pojavu brojnih kriza u poslovnim organizacijama. One su najčešće posljedica njihovih loših i nerealnih poslovnih odluka. Krizne situacije unose nesigurnost, zahtijevaju brzu reakciju i ozbiljno ugrožavaju poslovne organizacije u svim segmentima poslovanja. Međutim, unutar brojnih preduzeća,  bilo javnih ili privatnih i dalje je jako malo zastupljen krizni menadžment. Javna i privatna preduzeća se jednako suprotstavljaju izazovima na tržištu te se zavisno od vrste poslova susreću sa sličnim krizama. Pred menadžmentom poslovnih organizacija nalazi se odgovornost za efikasno upravljanje krizama u smislu prevencije, pravovremenog prepoznavanja te uspješnog rješavanja različitih vrsta kriza sa kojima se poslovne organizacije suočavaju tokom svog životnog ciklusa. To je ono po čemu se danas razlikuje uspješan menadžment i poslovne organizacije, koje ne samo što preživljavaju krizna stanja, već i prosperiraju, od poslovnih organizacija za koje je čak i mala kriza pogubna bez obzira da li je riječ o velikom ili malom, privatnom ili javnom preduzeću.

11.Emsud Muhadžić

Logičko izražavanje u normativnim aktima

Na jezično izražavanje nadovezuje se logičko. Bez logičkog izražavanja normativni akt ne bi mogao nastati niti se primijeniti. Otuda je logičko izražavanje bitno, onako isto kao što je bitno i jezično izražavanje, upravo obje te bitnosti idu kumulativno. Postavke logike su neophodne za stvaranje i obrađivanje normativnih akata jer se bez toga nijedan normativni akt ne bi mogao ni sastaviti niti pak razumjeti. Stoga se i kaže da je logika srž pravnog izražavanja kao i da se na logici zasniva svaki proces mišljenja pa prema tome i pravni. Inače, postavke logike moraju biti jedinstvene za sve oblasti saznanja jer samo tako postavke logike mogu formirati pravilno mišljenje. Otuda nema i ne može biti neke posebne pravne logike.Primjenom logike dovode se normativni akti u vezu ne samo sa jezikom već i sa etikom. Logika je za normativne akte ne samo korektura već i dopuna jezičnog izražavanja. Dok logika operira analitički, izvodeći smisao pojedinosti iz smisla cjeline, dotle jezik određuje smisao cjeline sintetički, tj. iznalazi ga iz smisla pojedinosti. Zato logika ne može da bude isključivi regulator pravnog poretka pa se pribjegava korekciji strogih logičkih zaključaka u skladu sa etičkim kriterijima. Na taj način logika popunjava i korigira jezik i jezičke izraze, a etički principi ispravljaju krute logičke zaključke.

12.Irma Muhović, MA iur

Starosna penzija

Sticanje uslova za starosnu penziju je osnov za prestanak radnog odnosa, definisan članom  94. stav 1. tač. c) i d) Zakona o radu FBiH. Zakon o radu u navedenoj odredbi propisuje da ugovor o radu prestaje, između ostalih načina, i kada: radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore; ili kad navrši 40 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore. Ako je u interesu poslodavca i radnika nastavak radnog angažmana radnika, poslodavac je dužan donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa zbog sticanja uslova za starosnu penziju i potom sa radnikom zaključiti novi ugovor o radu.  Brisanjem člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH i to zbog odluke Ustavnog suda Federacije broj: 93/19 od 11.12.2019. godine, a posljedica navedenog brisanja dovela je do toga da se korisnicima starosne penzije neće vršiti obustava penzije ukoliko dođe do uspostave statusa osiguranika u obaveznom osiguranju.

13.Mr. oec. Elman Nadžaković

Analiza radnog mjesta – determinanta u dizajniranju radnih mjesta

Oblikovanjem radnog mjesta u okviru različitih disciplina (psihologije, fiziologije, sociologije i medicine rada) nastoji se postići cilj, koji se ogleda u reduciranju pretjeranog i jednostranog fizičkog i psihičkog opterećenja kao i negativnog uticaja okruženja preko klime, zračenja, mehaničkih vibracija, štetnih materija, osvjetljenja, boja i dr., kako bi se obezbijedila što je moguće bolja spremnost i sposobnost saradnika za postizanje rezultata. Od projektiranja (formiranja) radnog mjesta zavisi kako će se i s kakvim uspjehom odvijati proizvodni odnosno poslovni proces, pa zato je on vrlo složen i odgovoran posao. Analiza radnog mjesta treba biti živi dokument koji je dostupan i radnicima i menadžerima na uvid i reviziju, a zbog stalnih promjena u obimu i načinu izvršavanja zadataka na radnom mjestu, mijenjaju se osobine i vještine koje se zahtijevaju od zaposlenika, tako da oni predstavljaju lica koja će najbolje znati šta treba promijeniti u analizi radnog mjesta.

14.Džana Kadribegović

Usvojen  Zakon o mirnom rješavanju radnih   sporova u Federaciji  Bosne i Hercegovine

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova usvojen je u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i na taj  način je nastavljena dalja reforma radnog zakonodavstva. Cilj ovog zakona je, prije svega, da se što je prije moguće postigne dogovor  u vezi sa predmetom spora, odnosno da se  rješavanje  radnog spora  povjeri mirovnom vijeću.  Potrebno je, također, da se  eventualni radni sporovi, rješavaju  u postupku zasnovanom na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i neovisnosti, uz stručnu pomoć miritelja i arbitara. Zakonom je propisana nadležnost mirovnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, kao i mirovnog vijeća za teritoriju kantona. Također, propisan je postupak mirnog rješavanja radnih sporova, kao i obaveze strana u sporu.

15.Safeta Lukačević

Stres i burnout sindrom  – kako ga prepoznati i prevazići

Sindrom burnout ili sindrom izgaranja na poslu označava progresivni gubitak idealizma, energije i smisao vlastitog rada kao posljedice frustracije i stresa na radnom mjestu. Izgaranje na poslu slično je sindromu hroničnog umora, ali pritom se mijenja i stav prema poslu, što za umor nije karakteristično. Stres je ljudska reakcija koja se očituje kada su pritisci i zahtjevi koji se postavljaju na pojedince toliko intenzivni da ih ne mogu podnijeti i nositi se s njima. Osim toga, intenzitet stresa raste sa zabrinutošću da se s njima ne može riješiti. Stres se ne sastoji od samih događaja i situacija, već je stres zapravo naša reakcija na te događaje ili situacije. Svaka osoba je različita i jedinstvena u svom načinu opažanja, razumijevanja i reagiranja na različite događaje, ljude i stvari. Osjetljivost na stres ovisi o temperamentu koji se uglavnom nasljeđuje i karakteru koji se formira u ranom djetinjstvu, kao i iskustvima koja osoba doživi tokom života (roditelji, škola, religija itd.) Stoga isti nivo stresa neće jednako utjecati na sve ljude. Najčešći uzroci stresa mogu biti različiti pritisci i zahtjevi vanjskog ili unutrašnjeg porijekla.

  14. Savjetodavni servis

  15. Saopštenja za primjenu propisa

  16. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 62 700 098 ili na mail prodaja@akta.ba odnosno putem forme Objavi promo ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Finansije i konsalting