Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.08.2022. 13:41

(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji dionice Šički Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo, trasi i objektima za poddionicu, km 5+400 do km 11+250, L=5,85 km

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.08.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

260-1-3-147-3-152/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elvedin Delalić, dipl.ing.građ Telefon:(033) 25 03 97 Faks: (033) 25 03 87 e-mail:
elvedin.delalic@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja dionice Šički Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo, Izvođenje radova na trasi i objektima za poddionicu 2
(LOT 2), km 5+400 do km 11+250, L=5,85 km

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi: Izgradnja dionice Šički Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo, Izvođenje radova na trasi i objektima za
poddionicu 2 (LOT 2), km 5+400 do km 11+250, L=5,85 km

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233124-4 Građevinski radovi na magistralnoj cesti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova datom u tenderskoj dokumentciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Živinice i grad Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 mjeseci od početka radova ili od dana uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.09.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.09.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo
Datum i vrijeme 13.09.2022. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP CEste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo , Terezije 54, Bosnia and Herzegovina
UIN 4200339240004
Contact person Elvedin Delalić, dipl.ing.građ., tel 033 250 397, fax: 033 250 378
Address Terezija 54
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 250-370
Fax number (033) 250-400
Email address bmujezinovic@jpcfbih.ba
Website address www.jpcfbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and
sport facilities

II 1.a. Title of the object of the contract

Construction of the section Šički Brod - Đurđevik on the route of the road Tuzla-Sarajevo, Execution of works on the route
and facilities for subsection 2 (LOT 2), km 5 + 400 to km 11 + 250, L = 5.85 km II 1.b. Description of the object of the contract
5 /

II 1.b. Description of the object of the contract


Construction of the section Šički Brod - Đurđevik on the route of the road Tuzla-Sarajevo, Execution of works on the route
and facilities for subsection 2 (LOT 2), km 5 + 400 to km 11 + 250, L = 5.85 km II 1.b. Description of the object of the contract
5 /

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 45233124-4 Trunk road construction work

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to the bill of quantities given in the tender documentation route

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

12.09.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 13.09.2022. 12:00
Address and place JP Ceste FBiH, Sarajevo , Terzije 54, Bosna i Hercegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The contracting authority reserves the right to carry out any procurement of additional works in accordance with the Law
on the Public procurement

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: