Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 12:40

(aukcija) Nabavka usluga uspostave web GIS programskog rješenja za prikaz vlasništva u koridoru magistralnih cesta kojima upravlja JP Ceste Federacije BIH i uplanjenje mreže magistralnih cesta u FBiH

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

260-1-2-128-3-119/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Irena Obrdalj-Ćehović, dipl.pravnik Telefon: +387(0)33 563 515 e-mail:
oirena@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Uspostava webGIS programskog rješenja za prikaz vlasništva u koridoru magistralnih cesta kojima upravlja JP Ceste
Federacije BIH i uplanjenje mreže magistralnih cesta u FBiH

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Uspostava webGIS programskog rješenja za prikaz vlasništva u koridoru magistralnih cesta kojima upravlja JP Ceste
Federacije BIH i uplanjenje mreže magistralnih cesta u FBiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72310000-1 Usluge obrade podataka 2 / 6

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

magistralne ceste kojima upravlja JP Ceste Federacije BIH

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.8.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.8.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP Ceste FBiH, Terezije 54, Sarajevo
Datum i vrijeme 15.8.2022. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ zadržava pravo da eventualnu nabavku dodatnih usluga provede u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP Ceste Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo, Terzije 54, Bosna i Hercegovina
UIN 4200339240004
Contact person Irena Obrdalj-Ćehović, dipl.pravnik Telefon:+387(0)33 563 515 e-mail:
oirena@jpcfbih.ba
Address Terezija 54
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 250-370
Fax number (033) 250-400
Email address bmujezinovic@jpcfbih.ba
Website address www.jpcfbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Computer and related services

II 1.a. Title of the object of the contract

The establishment of a web GIS software solution for the display of ownership in the corridor of main roads managed by JP
Ceste Federacije BIH and alignment of the main road network in FBiH

II 1.b. Description of the object of the contract

The establishment of a web GIS software solution for the display of ownership in the corridor of main roads managed by JP
Ceste Federacije BIH and alignment of the main road network in FBiH


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 72310000-1 Data-processing services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
In accordance with the scope of services given in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

15.8.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 15.8.2022. 12:00:00
Address and place JP Ceste FBiH, Terzije 54, 71000 Sarajevo , Bosna i Hercegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The contracting authority reserves the right to conduct the eventual procurement of additional services in accordance with
the Law on Public Procurement

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: