(HR) (izmjena) Nabavka usluga čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša po grupama (G1-G4), za potrebe DZPGŽ, OS na 4 god

Datum objave: 02.04.2021. 10:22 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.04.2021.

Hrvatska-Rijeka: Usluge čišćenja i sanitacije

2021/S 065-168315

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 046-115842)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
Nacionalni registracijski broj: 20043484292
Poštanska adresa: Krešimirova 52A
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel javne nabave, Tatjana Črnac Radulović, dipl. oec.
E-pošta: javna.nabava@domzdravlja-pgz.hr
Telefon: +385 51666021
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.domzdravlja-pgz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša po grupama (G1-G4), za potrebe DZPGŽ, OS na 4 god.

 

Referentni broj: VV-21-21(OS-4G)
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90900000 Usluge čišćenja i sanitacije
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Usluge čišćenja zdravstvenih prostora i pripadajućih ureda i okoliša po grupama (G1 - G4), OS na 4 god.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 046-115842

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 14/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 14/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: