(HR) Nabavka geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području općine Zemunik Donji za katastarsku općinu Zemunik

Datum objave: 22.09.2016. 09:50 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Geodetske usluge

2016/S 183-328924

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Državna geodetska uprava
84891127540
Gruška 20
Služba(e) za kontakt: Služba za nabavu i opće poslove
Na pažnju (osoba za kontakt): Ana Cigula
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16165432
E-pošta: ana.cigula@dgu.hr
Telefaks: +385 16165484

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0020757

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: geodetski i katastarski poslovi
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području općine Zemunik Donji za katastarsku općinu Zemunik.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Na području Općine Zemunik Donji i kod ponuditelja.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području općine Zemunik Donji za katastarsku općinu Zemunik.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71355000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 521 573 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude – sukladno točki 7.3.1. DZN-a.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza – sukladno točki 7.3.2. DZN-a.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja – Dokaz o nekažnjavanju i Potvrda porezne uprave – sukladno točki 3.1. DZN-a
Ostali razlozi isključenja – sukladno točki 3.2. DZN-a.
Upis u sudski registar – sukladno točki 4.1.1. DZN-a.
Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnog geodetskog posla (djelatnosti) izrade elaborata katastarske izmjere – sukladno točki 4.1.2. DZN-a.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta – sukladno točki 4.2.1. DZN-a.
Izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave za razdoblje do najviše 3 posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna – sukladno točki 4.2.2. DZN-a.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis značajnih izvršenih ugovora – sukladno točki 4.3.1. DZN-a.
Navod o tehničkim stručnjacima – sukladno točki 4.3.2. DZN-a.
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge – sukladno točki 4.3.3. DZN-a.
Opis tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete pružatelja usluge – sukladno točki 4.3.4. DZN-a.
Izjava o prosječnom godišnjem broju radnika pružatelja usluga i broju voditeljskog osoblja u posljednje 3 godine – sukladno točki 4.3.5. DZN-a.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
31/16 Ev-V
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
2.11.2016 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
Drugo: Ponude se moraju izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Ako je bilo koji dokument ponuditelja izdan na stranom jeziku, ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
do: 31.12.2016
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.11.2016 - 9:00

Mjesto:

Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
19.9.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: