(HR) Nabavka podzemnih spremnika za prikupljanje otpada

Datum objave: 07.04.2021. 09:42 / Izvor: Official Journal of the European Union, 07.04.2021.

Hrvatska-Rijeka: Spremnici i koševi za otpad i smeće

2021/S 067-172938

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 06531901714
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefon: +385 51564442/+385 51564404/+385 51564427
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.cistocarijeka.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0013044

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Podzemni spremnici za prikupljanje otpada

Referentni broj: E-vv 003/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34928480 Spremnici i koševi za otpad i smeće

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Podzemni spremnici za prikupljanje otpada - 8 kompleta podzemnih spremnika za prikupljanje preostalog miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 800 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34928480 Spremnici i koševi za otpad i smeće

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Osječka 55, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Podzemni spremnici za prikupljanje otpada - 8 kompleta podzemnih spremnika za prikupljanje preostalog miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10 bodova

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka na isporučene spremnike / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 80 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 800 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 60

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Svaki gospodarski subjekt mora u ovom postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Javni naručitelj je u ovoj Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 4.1.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak ? (alfa) Opći navod za sve kriterije za odabir)

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 04/05/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 04/05/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Poslovni sustavi d.o.o. Milutina Barača 19, HR-51000 Rijeka, u prostoriji Odjela javne nabave, I. kat.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

02/04/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: