(HR) Nabavka šatora

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.04.2014.

Hrvatska-Zagreb: Šatori

2014/S 068-116233

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Državna uprava za zaštitu i spašavanje
66912450056
Nehajska 5
Služba(e) za kontakt: Služba za nabavu i materijalne poslove
Na pažnju (osoba za kontakt): Jasna Jugec, dipl. ing. stroj.
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 13650042
E-pošta: jasna.jugec@duzs.hr
Telefaks: +385 13650070

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0017683

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava šatora.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Skladište DUZS-a, Kruge 52a, Zagreb.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 400 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava šatora – pneumatskih, za potrebe zaštite i spašavanja. Oznaka iz CPV: 39522530-1. Naziv oznake iz CPV: Šatori.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39522530

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Predviđena količina predmeta nabave je maksimalno 20 kompleta – minimalno 12 kompleta. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih ugovora sklopljenih temeljem predmetnog okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. Javni naručitelj može nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 400 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva, ako su tražena:
a) jamstvo za ozbiljnost ponude: kao jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti bjanko zadužnicu na svotu od 100 000 HRK. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo ukoliko ponuditelj:
— odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti i/ili
— dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona i/ili
— ne dostavi izvornik ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. Zakona i/ili
— odbije potpisati okvirni sporazum, odnosno ne dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo za ozbiljnost ponude umeće se u prozirni uložni fascikl (plastična folija) s otvorom na gornjoj užoj strani (format A4, perforacija za ulaganje u registrator s lijeve strane). Fascikl se na gornjoj strani mora zatvoriti naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuditelja. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i slično), jer probušeno ili oštećeno jamstvo se ne može naplatiti te je to razlog za isključenje ponude. Na prednjoj vanjskoj strani fascikla označava se stranica ponude (u skladu s točkom 5.1.III.f ove dokumentacije). Redni broj stranice ne smije se pisati na jamstvu. Radi provjere ispravnosti jamstva za ozbiljnost ponude i vraćanja jamstva ponuditelju, ovlašteni predstavnici naručitelja imaju pravo raskinuti naljepnicu na gornjoj strani fascikla;
b) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza: ponuditelj se obvezuje dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora podnosi se u obliku bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora. Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, na „prvi poziv” i „bez prigovora” u visini od 10 % od cijene ponude bez PDV-a. Bankarska garancija će se naplatiti u slučaju da ponuditelj ne izvrši sve obveze preuzete ugovorom do isteka roka važenja ugovora odnosno u slučaju povrede preuzetih ugovornih obveza. Trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora ne smije biti kraće od roka valjanosti ugovora, odnosno mora biti valjana 30 dana od dana isporuke robe. Bankarska garancija se vraća po izvršenoj isporuci i provjeri ispravnosti robe;
c) jamstvo za otklanjanje nedostataka u produljenom jamstvenom roku i naknadu štete: naručitelj zadržava pravo traženja jamstva za otklanjanje nedostataka u produljenom jamstvenom roku i naknadu štete, na svotu 10 % vrijednosti isporučene opreme s rokom valjanosti od 60 mjeseci. Vrsta jamstva (ovjerena mjenica ili bjanko zadužnica) i rok dostave bit će određeni naknadno u ugovoru. Jamstvo će se naplatiti u slučaju da ponuditelj/prodavatelj u produženom jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Predujam isključen kao i davanje sredstava osiguranja plaćanja. Plaćanje će se vršiti po ispostavljenim i ovjerenim računima prodavatelja. Naručitelj se obvezuje platiti svaki ispostavljeni i ovjereni račun u vremenu od 30 dana od primitka računa.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz ovog postupka javne nabave:
I. – ako je gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanjem utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog dijela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 294 b.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanja (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
1. Za potrebe utvrđivanja naprijed navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave (Izjava, Ponudbeni list PL-3);
II. – ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe utvrđivanja naprijed navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave. Potvrda ili jednakovrijedan dokument ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda ili jednako vrijedni dokument isti mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave;
III. – ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata traženih u točkama 3. i 4. ove dokumentacije za nadmetanje odnosno dostavi dokumenata koje naručitelj zahtijeva sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi.
Napomena: u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata iz točke 3.1. ove dokumentacije naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. U slučaju zajednice ponuditelja svaki član zajednice ponuditelja pojedinačno dostavlja predmetne dokaze.
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:
Pravnu i poslovnu sposobnost ponuditelji dokazuju:
I. – izvodom o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obavezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 4.1.I.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj ne traži.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Naručitelj ne traži.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
25-14 VV
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
14.5.2014 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 14.5.2014 - 10:00

Mjesto:

Zagreb, Nehajska 5.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
3.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: