(HR) Nabavka usluga projektiranja županijske ceste Ž5166

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.05.2014.

Hrvatska-Zadar: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2014/S 097-169764

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Županijska uprava za ceste Zadarske županije
40243311947
Zrinsko-Frankopanska 10/2
Služba(e) za kontakt: Županijska uprava za ceste Zadarske županije
Na pažnju (osoba za kontakt): Mile Fabijan
23000 Zadar
HRVATSKA
Telefon: +385 23250509
E-pošta: uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr
Telefaks: +385 23254467

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0024952

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: građenje rekonstrukcija i održavanje županijskih i lokalnih cesta
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Usluga projektiranja županijske ceste Ž5166.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Od Sv. Roka preko Malog Alana do Obrovca duljine 38 km.

NUTS kod HR033

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Projektiranje geodetski i geotehnički istražni radovi županijske ceste Ž5166.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71242000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
38 km.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 000 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 270 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Oblik jamstva: bankarska garancija poslovne banke registrirane u Republici Hrvatskoj
Jamstvom ponude se neopozivo obvezuje izdavatelj jamstva da će na prvi pisani zahtjev županijske uprave za ceste Zadarske županije bez prava prigovora platiti cjelokupni iznos, a što je potrebno navesti na jamstvu ponude. Uvjeti jamstva: visina jamstva u iznosu od 100 000 HRK bez PDV-a. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude: sukladno roku valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu, a potrebno ga je uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena, te označiti rednim brojem stranice kao i ostale stranice ponude. U ponudi se mora dostaviti dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude i nedostatak takva dokaza je neotklonjiv nedostatak ponude. Naručitelj je ovlašten naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj: odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi, ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Novčani polog
Naručitelj prihvaća uplatu gotovinskog pologa u iznosu od 100 000 HRK i to na žiro-račun naručitelja br. HR6223300031100040764 poziv na broj 02, vaš OIB, uz naznaku svrhe: jamstvo za ozbiljnost ponude – predmet nabave. Jamstvo kao gotovinski polog vrijedi isključivo uz izjavu ponuditeja koja mora biti sastavni dio ponude, a koja treba glasiti: suglasni smo da naručitelj jamstvo kao gotovinski polog u iznosu od 100 000 HRK zadrži u slučaju našeg odustajanja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka sukladno članku 67. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi odbijanju potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili ako odbije dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Uz izjavu s navedenim tekstom treba priložiti kopiju uplate jamstva. Ukoliko s odabranim ponuditeljem ne dođe do zaključivanja ugovora krivnjom ponuditelja, naručitelj zadržava pravo naplate jamčevine po jamstvu za ozbiljnost ponude.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Radi dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelj je dužan priložiti dokumenat izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2/SOL-2) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta te nepostojanje naloga za čije pokriće gospodarski subjekt nema sredstava.
Ako iz opravdanih razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti traženi dokument o financijskoj sposobnosti može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom iz kojeg su razvidni traženi pokazatelji.
Obrazloženje: Naručitelj postavlja navedeni uvjet uvažavajući činjenicu da gospodarski subjekt koji ne dokaže traženu financijsku sposobnost u navedenom razdoblju neće biti u mogućnosti izvesti traženu uslugu koja je predmet nabave, uredno, kvalitetno i u roku.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja iz kojeg je vidljivo da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave, što dokazuje:
— izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
4.1.2. Ponuditelj, temeljem članka 70. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi, mora dostaviti:
— suglasnost Državne geodetske uprave temeljem članka 10. stavka 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08 i 61/11). Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave. Navedena suglasnost je potrebna jer predmet nabave obuhvaća i geodetske poslove. (U slučaju zajednice ponuditelja dostavlja samo onaj član zajednice koji će biti zadužen za izvršenje dijela ugovora koji se odnosi na geodetske poslove.)
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Radi dokazivanja financijske sposobnosti ponuditelj je dužan priložiti dokumenat izdan od bankarskih ili drugih fiancijskih institutcija (BON-2/SOL-2) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta te nepostojanje naloga za čije pokriće gospodarski subjekt nema sredstava. Ako iz opravdanih razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti traženi dokument o financijskoj sposobnosti može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom iz kojeg su razvidni traženi pokazatelji. Obrazloženje: Naručitelj postavlja navedeni uvjet uvažavajući činjenicu da gospodarski subjekt koji ne dokaže traženu financijsku sposobnost u navedenom razdoblju neće biti u mogućnosti izvesti traženu uslugu koja je predmet nabave, uredno, kvalitetno i u roku.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
3.1. Popis ugovora o izvršenim uslugama u posljednje 3 godine. Popis ugovora o izvršenim uslugama u 2014. g. i tijekom 3 godine koje prethode 2014. godini s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne stane, naručitelja u smislu ovoga Zakona ili privatnog subjekta, sukladno članku 72. stavku 5. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11). Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Popis značajnih ugovora o uslugama izvršenih u posljednje 3 godine s iznosom i datumom pružene usluge, te nazivom druge ugovorne strane, iz kojeg je vidljivo da je ukupnim zbrojem ugovora za projektiranje ponuditelj izradio sljedeću projektnu dokumentaciju: min. 20 km javnih cesta na razini obrade glavnog ili izvedbenog projekta, minimalno jedno raskrižje na javnim cestama. Popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana i potpisana od naručitelja. Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima, a koji su ugovori navedeni u Popisu ponuditelja mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, naznaka da li se radi o idejnom ili glavnom projektu s definiranim obuhvatom u zahtijevanim jedinicama mjere, navod o uredno ispunjenim ugovorima, koji mora biti ovjeren pravovaljanim potpisom i pečatom druge ugovorne strane iz ugovora za koji se Potvrda daje. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
3.2. Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima
Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete (članak 72. stavak 5. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)). Popis s podacima o stručnom kadru kojim ponuditelj raspolaže i koji će sudjelovati u realizaciji projekta koji mora najmanje sadržavati sljedeće uvjete: I. za najmanje 5 osoba koje ispunjavaju sljedeće uvjete: dipl. ing. građ., s ovlaštenjem Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG); II. za najmanje 2 osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: dipl. ing. prom., s ovlaštenjem Hrvatske komore inženjera transporta i tehnologije prometa (HKIP); III. za najmanje 1 osobu koja ispunjava sljedeće uvjete: dipl. ing. elek., s ovlaštenjem Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE); IV. za najmanje 1 osobu koja ispunjava sljedeće uvjete: dipl. ing. geod., s ovlaštenjem Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) ili odgovarajuće stručne spreme sa ovlaštenjem Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije; V. za najmanje 1 osobu koje ispunjavaju sljedeće uvjete: dipl. ing. arh., s ovlaštenjem Hrvatske komore inženjera arhitekture (HKA). Dokazi sposobnosti iz ove točke su javne isprave iz nadležne komore koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
4/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
10.6.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 10.6.2014 - 12:00

Mjesto:

Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
19.5.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: