(HR) Nabavka usluga stručnog nadzora nad građenjem, održavanjem i upravljanjem podsustavima odlagališta otpada Jakuševec

Datum objave: 18.10.2016. 09:40 / Izvor: Official Journal of the European Union, 18.10.2016.

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2016/S 201-364179

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Služba(e) za kontakt: Središnje tijelo za javnu nabavu
10020 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0022913

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Ured za javnu nabavu
Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105
Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Zagrebački holding d. o. o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB: 85584865987
.
Hrvatska

 

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Stručni nadzor nad građenjem, održavanjem i upravljanjem podsustavima odlagališta otpada Jakuševec.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršenja predmeta nabave je grad Zagreb, Odlagalište otpada Jakuševec.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je: Stručni nadzor nad građenjem, održavanjem i upravljanjem podsustavima odlagališta otpada Jakuševec.
Odlagalište otpada Jakuševec je građevina koja se gradi u skladu sa Zakonom o gradnji.
Kako bi se građevina gradila u skladu sa Zakonom, potrebno je osigurati stručni nadzor nad radovima građenja odlagališta otpada Jakuševec, za razdoblje od 3 godine od dana uvođenja u posao te 2 godine nakon isteka Ugovora za izvođenje radova za usluge kontrolnih pregleda kao i konzultantske usluge.
S obzirom da se na Odlagalištu nastavljaju izvoditi radovi građenja, održavanja i upravljanja svih podsustava i postrojenja, potrebno je osigurati stručan nadzor nad izvođenjem radova za koje će istovremeno biti pokrenut postupak javne nabave.
Predmet usluge je nastavak obavljanja usluge stalnog Nadzora nad radovima izgradnje te Nadzor nad održavanjem i upravljanjem izgrađenih postrojenja i podsustava Odlagališta otpada Jakuševec.
Sukladno točki 4. Dokumentacije za nadmetanje.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71247000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 500 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Sukladno točki 13. Jamstva u Dokumentaciji za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Obračun usluge iz stavke troškovnika građenje – po postotku izvedenosti (stvarno izvršenoj usluzi realizacije radova) u skladu s napredovanjem radova trećih s kojima je Naručitelj zaključio posebni ugovor, a do maksimalnog postotka investicije sukladno cjeniku Komore, osim stavaka troškovnika za grupe radova: A1 (nadzor nad radovima prihvata i ugradnje otpada) i A2 (nadzor nad radovima privremenog prekrivanja). Izvršitelj će ponuditi cijenu na osnovu procijenjene vrijednosti radova koji je izradio Projektant tehničkog dijela dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova. Za obavljenu uslugu, Izvršitelj može istu obračunati po dostavi mjesečnog izvještaja na osnovu kojeg će ispostaviti račun.
Cijena usluge za nadzor nad radovima upravljanja postrojenjima i održavanje izgrađenih sustava obračunavati će se mjesečno, za izvršene usluge, po dostavi mjesečnog izvještaja na osnovu kojeg će ispostaviti račun.
Obračun usluge nadzora za stavku A.10 troškovnika (Ploha za prihvat azbestnog otpada) može se obaviti tek kada se za isto stvore uvjeti, odnosno u slučaju da na istu započnu radovi prihvata i ugradnje azbestnog otpada. Izvršitelj ne može započeti svoju uslugu nadzora bez posebnog odobrenja / suglasnosti Naručitelja.
Cijena konzultantskih usluga iz točke 3 Troškovnika (konzultantske usluge) obračunavati će se mjesečno, za izvršene usluge, po dostavi mjesečnog izvještaja o obavljenoj usluzi na osnovu kojeg može ispostaviti račun.
Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane naručitelja, a sve prema stvarno izvršenim količinama usluga..
Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Ponuditelju/članu zajednice ponuditelja u roku 60 dana od dana primitka računa.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti Podizvoditelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 dana od dana primitka računa.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Obvezni i ostali razlozi isključenja, kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, navedeni su u točkama 14. i 15.1. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Uvjeti financijske sposobnosti navedeni su u točki 15.2. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti navedeni su u točki 15.3. Dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
2016-2723
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
29.11.2016 - 09:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 29.11.2016 - 9:00

Mjesto:

Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 101.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
14.10.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: