Izvođenje radova na izgradnji sistema za kontrolu pristupa, evidenciju i administraciju radnog vremena uposlenih, nabavka aparata za kopiranje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 237-1-3-1-492/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Željko Perić
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Državna razina
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Druge instalacije u zgradama
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka po LOT 1 i LOT 2
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
LOT 1 (Aparat za kopiranje skener A4 i Aparat za kopiranje A3) i
LOT 2 Izgradnja sistema za kontrolu pristupa i evidenciju i
administraciju radnog vremena uposlenih u MO BiH
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Buđet BiH
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kaouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kaouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kaouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 16.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:23.6.2014 Vrijeme:10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.6.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Prije podizanja potrebno je napraviti punomoć na osobu za
podizanje TD i fax na br: 033-286-697
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka po LOT 1 (Aparat za kopiranje skener A4 i Aparat za
kopiranje A3)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
3
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.094,01 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 god
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
MO BiH
V. Dodatne informacije
Svim zainteresiram ponuđačima
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja sistema za kontrolu pristupa i evidenciju i
administracijuradnog vremena uposlenih u MO BiH
II. Ukupna količina ili obim ugovora
po projektu
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
85.470,08 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 god.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
MO BiH
V. Dodatne informacije
Svim zainteresiranim ponuđačima
(A-7864-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: