Izvođenje radova na izgradnji šumskog kamionskog puta ČEKRK-21. KILOMETAR, na području ŠG Gorica Šipovo

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-1230/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Borivoj Jović, dipl.inž.šum.
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština/Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu ŠG Gorica Šipovo
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na izgradnji šumskog kamionskog puta "ČEKRK- 21.
KILOMETAR", na području ŠG Gorica Šipovo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
4.798 m dužina
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
321.554,14
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
ŠG Gorica Šipovo, RJ Crni Vrh i Roduša
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.07.2014. godine
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Najpovoljnija ukupno ponuđena cijena, učešće:90,00 %
2. Uslovi i način plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
20.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM + PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: ŠG Gorica Šipovo, Prve šipovačke 1 70270 Šipovo
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Borivoj Jović, dipl.inž.šum.
Adresa: Prve šipovačke br.1
Poštanski broj: 70270
Opština/Grad: Šipovo
Telefon: 050371420
Faks: 050371286
Elektronska po{ta: gorica@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
(A-8268-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: