Izvođenje radova na Nastavku izgradnje mreže daljinskog grijanja u MZ Kakanj II

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

OPĆINA KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 194-1-3-1-97/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA KAKANJ
Kontakt osoba: Meliha Neimarlija
Adresa: Alije Izetbegovića br. 123
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218305690007
Telefon: 032771812
Faks: 032771812
Elektronska po{ta: opcinaka@bih.net.ba
Internet adresa:www.kakanj.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: KAKANJ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Polaganje cijevi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
izvođenje radova na "Nastavku izgradnje mreže daljinskog grijanja
u MZ Kakanj II"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
izvođenje radova na nastavku izgradnje mreže daljinskog grijanja u
MZ Kakanj II.
Po Programu utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline
Općine Kakanj za 2014. godinu.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema predmjerima uz tendersku dokumentaciju
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
854.700,85
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Kakanj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao od
strane nadzornog organa
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeni u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Općina Kakanj, A. Izetbegovića 123, mala sala, sprat I
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju može se uplatiti na
račun Općine Kakanj broj 13402 00000370849 IKB d.d. Zenica,
vrsta prihoda 722 449, šifra Općine 043, ili na šalteru prijemne
kancelarije Općine Kakanj.
(A-6254-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: