Izvođenje radova na redovnom održavanju-Zimska služba

Datum objave: 03.10.2016. 15:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1291-1-3-32-3-26/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BIHAĆ
IDB/JIB 4263201430009
Kontakt osoba Amir Delić
Adresa 502 Viteške bigade 7
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 226-405
Faks (037) 226-407
Elektronska pošta javne.nabavke@juzzpu.com.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bihać

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Redovno održavanje "Zimska služba"


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Redovno održavanje "Zimska služba"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predračunu/predmjeru radova

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

384615,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na području grada Bihaća

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja ugovora do 15.03.2017.god.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.11.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.11.2016. 09:30:00
Adresa i mjesto Sjedište JU Zavod za prostorno uređenje Bihać, ul. 502 Viteške brigade 7, 77000
Bihać


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać
UIN 4263201430009
Contact person Amir Delić
Address 502 Viteške bigade 7
Postal code 77000 Bihać (bhp sa)
Municipality/City Bihać
Telephone (037) 226-405
Fax number (037) 226-407
Email address javne.nabavke@juzzpu.com.ba
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Municipality level (FBiH),Bihać

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Other construction works involving special
trades

II 1.a. Title of the object of the contract

Regular maintenance "Winter service"

II 1.b. Description of the object of the contract

Regular maintenance "Winter service"II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 90620000-9 Snow-clearing services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

In accordance with the Bill of Quantities

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

2.11.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 13.11.2016. 09:00:00
Address and place JU "Zavod za prostorno uređenje" Bihać, 502. viteške brigade br. 7, 77000 Bihać

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1291-1-3-32-3-26/16
PODIJELI: