Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulicama 25. novembar i Ploča

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 729-1-3-1-24/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Bosanski Petrovac
Kontakt osoba: Ena Širbić
Adresa: Bosanska 110
Poštanski broj: 77250
Opština/Grad: Bosanski Petrovac
IDB/JIB: 4263145770004
Telefon: 037883570
Faks: 037881012
Elektronska po{ta: opcinabp@bih.net.ba
Internet adresa:bosanskipetrovac.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BOSANSKI PETROVAC
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja vodoprivrednih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulicama 25.
novembar i Ploča
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulicama 25.
novembar i Ploča u Bosanskom Petrovcu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
3160 m
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
178.960,27
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Općina Bosanski Petrovac
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
90 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 22.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 27.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Općina Bosanski Petrovac, Ulica Bosanska 110, Mala sala
Općine
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije uplaćuje se
kod UniCredit bank dd BiH, filijala Bihać broj transakcijskog
računa:3385002200483525, svrha doznake:Uplata za tendersku
dokumentaciju"Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne
mreže u u ulicama 25 novembar i Ploča, vrsta prihoda
722131-dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije.
Predstavnik ponuđača koji prisustvuje otvaranju ponuda treba imati
pismeno ovlaštenje ponuđača za potpisivanje i preuzimanje
zapisnika sa javnog otvaranja.
(A-6653-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: