Izvođenje radova na sječi i izradi šds, iznosu prostornog drveta u ŠG Prijedor ŠU Prijedor odjel 117 GJ Kozara Mlječanica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 370-7-3-4-1223/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Bursać Saša, dipl.inž.šum.
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština /Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi u šumarstvu
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na sječi i izradi šds, iznosu prostornog drveta u ŠG
Prijedor ŠU Prijedor odjel 117 GJ Kozara Mlječanica
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 30.6.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: ŠG Prijedor, Vožda Karađorđa 4/2 79000
Prijedor
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Vrijednost Lot-a iznosi 29.885,89 KM
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Bursać Saša, dipl.inž.šum.
Adresa: Vožda Karađorđa 4/2
Poštanski broj: 79000
Opština/Grad: Sokolac
Telefon: 052243121
Faks: 052243122
Elektronska po{ta: prijedor@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
(D-8774-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: