Javni poziv za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva

Izvor: eKapija.ba, 02.06.2014.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Sektor vodnog gospodarstva

 

Temeljem članka 34. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2014. godinu, a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2014. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 02/14) i Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-352-1/14-83, Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu Ministarstvo), objavljuje

 

 

J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje aplikacija za sufinanciranje

projekata vodnog gospodarstva

 

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je javno prikupljanje aplikacija za neposredno sudjelovanje Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke, koja su predmet ovog poziva, iznose ukupno 320.039,29 KM.

 

2. Ciljevi programa

Ciljevi Programa su postizanje većeg stupnja upravljanja vodama koji obuhvaća zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda.

 

3. Korisnici sredstava

a) Ministarstvo

b) Općina i/ili grad s područja Županije Zapadnohercegovačke.

 

4. Uvjeti za odobravanje sredstava:

1. Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje aplikacija i određivanje prednosti pri dodjeli namjenskih sredstava za projekte vodnog gospodarstva:

a) Pripremljenost investicijsko-tehničke dokumentacije i druge dokumentacije investicijskog projekta, uključujući sagledavanje troškova i izvora sredstava za rad i održavanje vodnih objekata – 20 bodova;

b) Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš (smanjenje zagađenja voda, poboljšanje sanitarnih uvjeta i drugog oblika održivog korištenja voda, smanjenja mogućnosti plavljenja prostora) – 30 bodova;

c) Broj subjekata kod zatvaranja financijske konstrukcije (proračuni općina i/ili grada, krajnji korisnici vodnih objekata, kreditna zaduženja, itd). Poželjno je sudjelovanje više subjekata u zatvaranju financijske konstrukcije onog dijela u kojem ne sudjeluje Ministarstvo – 20 bodova i

d) Prioritet apliciranog projekta (efekti ulaganja i hitnost realizacije projekta)

– 30 bodova.

2. Uvjeti koje će investitori prihvaćenih projekata trebati zadovoljiti prije potpisivanja ugovora o sufinanciranju:

a)  da je investitor na teret vlastitih sredstava potpuno i na vrijeme riješio pravo služnosti na trasi vodno-gospodarskog objekta i ishodio sve potrebne akte (suglasnosti i dozvole),

b)  da je investitor ili drugi financijeri osigurali vlastito sudjelovanje i zatvorio konstrukciju financiranja, osim u dijelu u kome bi trebalo sudjelovati Ministarstvo,    

c) da predstavnicima Ministarstva omogući sudjelovanje u izboru izvođača, povremeno vrše nadzor nad izgradnjom objekta i vrše namjensku kontrolu utroška sredstava Ministarstva i sudjeluju u konačnom obračunu,

d)  ako su radovi izvođaču ustupljeni prije donošenja Programa utroška sredstava Ministarstvu treba dostaviti svu dokumentaciju o provedenoj proceduri javnih nabavki, temeljem čega Ministarstvo odlučuje o sudjelovanju u financiranju planiranog projekta.

 

5.  Kriteriji za financiranje

Sredstva Ministarstva raspodjeljuju se za financiranje radova odnosno poslova i zadataka sukladno sljedećim kriterijima:

1) ) sufinanciranje troškova tekućeg i investicijskog održavanja te otplata investicijskih  kredita - do 50%;

2) izrada tehničke dokumentacije za izgradnju glavnih infrastrukturnih objekata (zahvaćanje vode, glavne crpne stanice, postrojenja za tretman voda, glavni dovodni cjevovodi, kolektori kanalizacijskih sustava, postrojenja za pročišćavanje voda i slično), izrada elaborata i idejnih rješenja –do 80%,

3) izrada tehničke dokumentacije za ostale objekte infrastrukturnih sustava (glavni distribucijski dovodi, crpne stanice u sustavu, primarni kanalizacijski vodovi i slično) – do 60%,

4) izgradnja temeljnih objekata infrastrukturnih sustava – do 70%,

5) izgradnja ostalih objekata infrastrukturnih sustava (distribucijski objekti vodovodnih sustava, primarni kanalizacijski vodovi i slično) – do 60%,

6) izrada tehničke dokumentacije i radovi u oblasti zaštite od voda na objektima od mjesnog značaja – do 50%.

 

6. Potrebna dokumentacija

Podnositelji aplikacija uz prijavu trebaju priložiti uredno popunjene obrasce koji se mogu preuzeti s web stranice www.mg-zzh.com ili u prostorijama Ministarstva.

 

7. Dostavljanje aplikacija

Javni poziv će biti objavljen u „Večernjem listu“ i na web stranici Ministarstva www.mg-zzh.com.

Zahtjeve dostaviti na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije 15 dana od dana objave u novinama.

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88240 Posušje

S naznakom „Aplikacija za korištenje sredstava vodnog gospodarstva-ne otvarati“.

 

8. Obrada zahtjeva

Ministar će imenovati povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava za projekte vodnog gospodarstva. Nakon razmatranja aplikacija povjerenstvo će sastaviti listu s obzirom na broj ostvarenih bodova. Ministar predlaže konačnu listu i dostavlja je Vladi Županije Zapadnohercegovačke. Vlada razmatra konačnu listu i donosi Odluku o donošenju Plana utroška sredstava.

 

9. Ostale informacije

Sve dodatne informacije se mogu tražiti u Ministarstvu – Sektor vodnog gospodarstva ili na telefon 039/682-163 u vremenu od 11-14 sati, te na e-mail adresu: info@mg-zzh.com

 

 

Obrasce za prijavu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.mg-zzh.com/images/dokumenti/ObrasciZaPrijavu2014.zip

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: