Nabavka dnevne i sedmične štampe

Datum objave: 05.10.2016. 07:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1031-7-1-14-3-11/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BIH
IDB/JIB 4200334950003
Kontakt osoba Alvid Hubijar
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 282-641
Faks (033) 282-649
Elektronska pošta alvid.hubijar@vm.gov.ba
Internet adresa www.vijeceministara.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18803,42

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka dnevne i sedmične štampe


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

dnevna i sedmična štampa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

-

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog organa

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definirano u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definirano u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.10.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Trg BiH br. 1, Sarajevo, III. sprat,
ured br. 376

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1031-7-1-14-3-11/16
PODIJELI: