Nabavka pilećeg mesa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JAVNA USTANOVA STUDENTSKI CENTAR PALE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 341-1-1-1-46/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova Studentski centar Pale
Kontakt osoba: Igor Marković; Snježana Srdanović
Adresa: Romanijska 42
Poštanski broj: 71420
Opština/Grad: Pale-RS
IDB/JIB: 4400594310007
Telefon: 057223891
Faks: 057223891
Elektronska po{ta: s.c.pale@gmail.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 21.367,50
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
nabavka pilećeg mesa
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
21.367,50
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
studentski dom "Kalovita brda" Pale; studentski dom "Koran"
Pale; studentski dom "Stambulčić" Pale; studentski dom
"Foča" Foča;
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
17.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 10 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 25.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: J.U. Studentski centar Pale Romanijska 42 71420 Pale
sala br. 3
(A-8036-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: