Nabavka SN kablova i samonosivog kablovskog snopa

Datum objave: 26.08.2016. 10:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.08.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1404-1-1-117-3-47/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400014500009
Kontakt osoba Dragica Ristić i Siniša Lazić
Adresa Nikole Pašića 77
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 209-700
Faks (053) 241-344
Elektronska pošta info@elektrodoboj.net
Internet adresa www.elektrodoboj.net

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka SN kablova i samonosivog kablovskog snopa

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka SN kablova i samonosivog kablovskog snopa - detaljno u TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Registracija u profesionalnim ili registrima nadležnog organa zemlje radi dokazivanja prava obavljanja
djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu člana 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni sledeće minimalne kriterije:
a) poslovni prihod u 2014. i 2015. godini (za obije godine kumulativno) ne smije biti manji od 790.000,00 KM.
b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30,00 KM ili 15,35 EURO

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pašića 77, 74000 Doboj

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba za preuzimanje TD i dostavu ponuda je Ristić Dragica tel: 053/209-734, a za ostale informacije
Lazić Siniša tel. 053/209-736.
Naknada za TD uplaćuje se na račun br. 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj.
TD se može preuzeti lično, dostaviti putem pošte ili mejlom prema zahtjevu dobavljača koji uz svoj zahtjev treba
priložiti i kopiju naloga kao dokaz o uplati navedenog iznosa za TD na račun naručioca.
Devizne uplate se vrše u valuti EVRO prema instrukcijama koje su niže navedene.
INTERNATIONAL PAYMENTS IN FOREIGN CURRENCY FROM ABROAD TO BOSNIA AND HERZEGOVINA/REPUBLIC OF SRPSKA/
UNICREDIT BANK AD BANJALUKA
For payments to BLBABA22 please instruct your bank as follows:
Name of Beneficiary : MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ
Beneficiary's NIKOLE PAŠIĆA 77, 74000 Doboj
Bank of Beneficiary: Unicredit bank AD Banja Luka ,Ul.Marije Bursac 7,BA-78000 Banjaluka
SWIFT: BLBABA22
Beneficiary's IBAN: BA39 5510 0400 0097 0464
LIST OF MAIN CORRESPONDENT BANKS
CURRENCY BANK COUNTRY SWIFT /BIC
AUD,CAD,CHF,DKK,NOKSEK GBP,USD,UR Unicredit Bank Austria AG, Vienna Austria BKAUATWW
USD JP Morgan Chase Bank, N.A. New York USA CHASUS33
EUR ING Belgium NV/SA (Formerlz bank BR Belgium BBRUBEBB
EUR,AUD,CAD,CHF,GBP Unicredit Bank AG (Hypovereinsbank) Germany HYVEDEMM
EUR Unicredit S.P.A., Milano Italy UNCRITMM
EUR Deutsche Bank AG, Frankfurt AM Main Germany DEUTDEFF
EUR,HRK Zagrebacka Banka DD,Zagreb Croatia ZABAHR2X
EUR Banka Celje D.D.,Celje Slovenia SBCESI2X
EUR,RSDUnicredit Bbank Srbija A.D.,Beograd Serbia BACXRSBG
EUR BAWAG P.S.K.(Formerly BankFuer Arb. Austria BAWAATWW
EUR Komercijalna Banka AD,Beograd Serbia KOBBRSBG
EUR Hypo Alpe-Adria-Bank , Klagenfurt Austria HAABAT22
EUR Commerzbank AG, Frankfurt Am Main Germany COBADEFF
DKK Danske Bank A/S, Copenhagen Denmark DABADKKK
CHF UBS AG Zurich Switzerland UBSWCHZH80A
SEK Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm Sweden ESSESESS
NOK DNB NOR Bank ASA, Oslo Norway DNBANOKK
IMPORTANT NOTE:
Please send an MT103 directly to UniCredit bank a.d.Banjaluka (BLBABA22).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 – Nabavka srednjenaponskih 10 kV i 35 kV kablova

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Razne vrste srednjenaponskih 10 kV i 35 kV kablova - detaljno u TD.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31320000-5 Kablovi za distribuciju energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

290000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kompletnu isporuku potrebno je izvršiti u roku do 60 dana od dana zaključenja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na centralno skladište naručioca u Doboju, a na zahtjev naručioca na skladišta RJ Teslić, Derventa, Modriča,
Šamac i Brod - detaljno u TD.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 – Nabavka samonosivog kablovskog snopa 2h16 mm 2, 4h16 mm2 i 3h35+50/8 mm 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Samonosivi kablovski snop 2h16 mm 2, 4h16 mm2 i 3h35+50/8 mm 2 - detaljno u TD.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31320000-5 Kablovi za distribuciju energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

235000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kompletnu isporuku potrebno je izvršiti u roku do 60 dana od dana zaključenja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na centralno skladište naručioca u Doboju, a na zahtjev naručioca na skladišta RJ Teslić, Derventa, Modriča,
Šamac i Brod - detaljno u TD.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 – Nabavka samonosivog kablovskog snopa 3h70+50/8 mm 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Samonosivi kablovski snop 3h70+50/8 mm 2 - detaljno u TD.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31320000-5 Kablovi za distribuciju energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

60.000 metara

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

265000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kompletnu isporuku potrebno je izvršiti u roku do 60 dana od dana zaključenja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na centralno skladište naručioca u Doboju, a na zahtjev naručioca na skladišta RJ Teslić, Derventa, Modriča,
Šamac i Brod - detaljno u TD.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1404-1-1-117-3-47/16
PODIJELI: