Nabavka usluga ljekarskog pregleda uposlenika

Datum objave: 15.02.2021. 10:54 / Izvor: Akta.ba, 12.02.2021.

 

Pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika Društva
 

 

Broj:  01-1050/21                                          

Datum: 12.02.2021. god.

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 104/14), Ugovorni organ  u p u ć u j e:

 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 

Za _______________________________

 

1.Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume“/Šumskogospodarsko društvo  

  „Šume Središnje Bosne“ doo Donji Vakuf

Adresa: 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf

IDB/JIB: 4236311640001

Telefon: 030/270-735

Faks: 030/260-730

Web adresa: www.sumesbk.ba

 

2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Larisa Skrobo

Mevaida Mešan

Telefon: 030/270-735

Faks: 030/260-730

e-mail: javne.nabavke@sumesbk.ba

 

I – OPIS PREDMETA  NABAVKE

1.1 Predmet  poziva za dostavu ponuda u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:     pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika Društva a sve u skladu sa obrascem za cijenu ponude.  

Ponuđač je dužan dostaviti original ili ovjerenu kopiju Rješenja nadležnog ministarstva  da je ovlašten za obavljanje usluga periodičnih pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom i original ili ovjerenu kopiju Rješenja nadležnog ministarstva o ispunjavanju uslova za obavljanje usluga sistematskog pregleda radnika.

 

Oznaka i naziv iz JRJN: 85147000-1  -  Zdravstvene usluge u preduzećima

Referentni broj iz Plana nabavki: 43 (usluge)  

 

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim lotovima:              

Broj lota

Opis lota

 

Broj radnika

 

Procijenjena vrijednost

bez PDV-a

KM

 

Lot  1

 

Ljekarski pregled radnika za šumarije:

Kreševo,Fojnica,Kiseljak,Mehanička radionica i Dirkcija Društva

153

10.710,00

 

Lot  2

 

Ljekarski pregled radnika za šumarije:

Travnik,Novi Travnik,Busovača,Vitez,Rasadnik Busovača,Rasadnik Travnik,Direkcija Društva

189

13.230,00

 

Lot 3

 

Ljekarski pregled radnika za šumarije

Bugojno,Gornji Vakuf,Mehanička radionica,Rasadnik Bugojno,Direkcija Društva

165

11.550,00

 

Lot 4

 

Ljekarski pregled radnika za šumarije

Donji Vakuf,jajce,Dobretići,Direkcija Društva

128

8.960,00

 

 

NAPOMENA: Radnici sa posebnim uslovima rada za koje treba obaviti periodični ljekarski pregled su: sjekači motoristi, vozači zglobnih traktora, vozači teške građevinske mehanizacije i autodizalica, vozači autobusa, kombibusa i terenskih vozila, šumarski radnici, inžinjeri rasadničke proizvodnje i rasadničari, projektanti, doznačari, vatrogasci.

 

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan lot ,više lotova ili sve lotove.

Podatke o radnicima ugovornog organa i izvještaje o zdravstvenim pregledima zaposlenika ponuđač je u obavezi tretirati kao poslovnu tajnu ugovornog organa i prema njima se odnositi u skladu sa profesionalnim kodeksom i dostavljati ih kao povjerljiv sadržaj na adresu iz tačke 1 ovg poziva.

Za slučaj indikacije za određenu vrstu pregleda iz specifikacije usluga izvršilac usluge je u obavezi da sačini uputu o daljem zbrinjavanju (liječenju) radnika.

1.3 Rok za izvršenje usluga je 15 dana od dana obostranog  potpisivanja ugovora uključujući dostavljanje svih izvještaja i zapisnika o pregledima te  pojedinačne nalaze za svakog radnika i popunjen  izvještaj o periodičnom ljekarskom pregledu za svakog radnika na obrascu ZP -2.

1.5 Mjesto izvršenja usluga je: Prostorije ponuđača.

1.6 Rok plaćanja: plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 15 dana od dana prijema fakture.

1.7 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio  ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili procentualno) koji će dati     podugovaraču.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne naznači da li će dio ugovora dati podugovaraču, onda se smatra da  tokom važenja ugovora neće moći doći do angažovanja podugovarača.

Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa  trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj  ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o  elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će  obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) od prijema obavijesti i navesti svoje   razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s    podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuđač kojem je   dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.  

 

1.8 Rok važenja ponude je 90 dana. 

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,     ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 6  mjeseci  (orginal ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

3. original ili ovjerenu kopiju Rješenja nadležnog ministarstva zdravlja i socijalne politike da je ovlašten za obavljanje usluga periodičnih pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom i original ili ovjerenu kopiju Rješenja nadležnog ministarstva zdravlja i socijalne politike o ispunjavanju uslova za obavljanje usluga sistematskog pregleda radnika.

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45.  Stav 1 tačka c i d Zakona o javnim    nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog    organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o  odabiru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenta ne starije od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, kojima dokazuje tačnost navoda iz   Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav 1 tačka c i d Zakona i to:

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.)

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe .

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

 5. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim    nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog  organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

6. Potpisan i ovjeren nacrt ugovora

7.   U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača , ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem   su ispunjeni kriteriji utvrđeni tenderskom dokumentacijom uzeti u obzir kvalifikacije i tehničku i    profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača.

Dokazi koji su navedeni pod tačkom III sadržaj ponude  i to : tačka 2. Aktuelni izvod iz sudskog registra tačka 3. Rješenja nadležnog ministarstva da je ovlašten za obavljanje usluga periodičnih pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom i original ili ovjerenu kopiju Rješenja nadležnog ministarstva o ispunjavanju uslova za obavljanje usluga sistematskog pregleda radnika 4. Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona  i tačka 5 .  izjavu po članu 52. Zakona tenderske dokumentacije moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. Članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket ostalih  dokumenta koji su traženi ovom tenderskom dokumentacijom

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača uz ponudu  je obavezan dostaviti pravni akt o zajedničkom nastupanju .

U slučaju zajedničkog nastupanja ili konzorcija , broj partnera nije ograničen i ne traži se da oni osnuju novo pravno lice kako bi dostavili  ponudu  , ali se traži da dostave originalan primjerak ili ovjerenu kopiju od strane nadležnog organa pravnog akta  o zajedničkom nastupanju radi izvršenja predmetnog ugovora kojim se utvrđuje:

-imenovanje nosioca zajedničke ponude –vodećeg partnera (ovjeravaju ovlašteni potpisnici svakog od partnera)

- da je ponuda pravno obavezujuća za sve partnere

- da će vodeći partner u slučaju dodjele ugovora u svojstvu glavnog izvršioca biti odgovoran za međusobno poslovanje  , ovlašten za preuzimanje odgovornosti i primanje naloga za i u ime svakog partnera pojedinačno i svih partnera zajedno i da će se ukupno izvršenje ugovora uključujući plaćanje vršiti isključivo sa vodećim partnerom

-da će svi partneri u zajedničkom nastupanju zajedno ili pojedinačno biti odgovorni za dobro izvršenje ugovora kao i

-mjere, sankcije u okviru zajedničkog nastupanja u slučaju greške ili povlačenja nekog partnera i odgovornost za osiguranje traženih naknada za šteu tim prouzrokovanu

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu , ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke .Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke.

 

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku usluga ljekarskog pregleda  – NE OTVARAJ˝.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do  03.03.2021. godine do 1200 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 03.03.2021. godine u 1215 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. 770. Slavne brdske brigade bb. Donji Vakuf.

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝.

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka  analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

 

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 03.03.2021. godine i to na slijedeći način: u prostorijama ugovornog organa ili putem elektronske pošte ili putem pošte.

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 03.03.2021.godine ili dostavljanjem pisma na faks broj: 030/260-730 ili putem e-maila  javne.nabavke@sumesbk.ba

Kontakt osoba je Larisa Skrobo koju možete dobiti putem tel. 030/270-735.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

U ime ugovornog organa

Mr. Sci.    Vildan Hajić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: