Nabavka usluga popravke i servisiranja visokonaponskih i niskonaponskih rotacionih mašina i električnih mašina i uređaja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-2-1-1162/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Suad Omerdić (za tehnička pitanja) tel.
061/163-659 i Lejla Husejnović (za komercijalna pitanja) tel.
035/287-501
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Popravak i servisiranje električnih mašina i uređaja ( LOT 1 - LOT 3
)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Popravak i servisiranje električnih mašina i uređaja ( LOT 1 - LOT 3
)
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Eliminatorni uslov:
a) Rok plaćanja: odgođeno - minimalno 60 (šezdeset) dana od
dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno
plaćanje).
Napomena: Ugovori će se zaključiti do ukupnog iznosa
procijenjene vrijednosti nabavke (za svaki LOT), a prema
jediničnim cijenama iz tehničkih specifikacija. Ponude će se cijeniti
prema ukupnom zbiru jediničnih cijena.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
- Da je ponuđač solventan (da mu račun nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Da ponuđač dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju
kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva iz
tehničkog dijela tenderske dokumentacije;
- Da ponuđač ima pozitivno iskustvo u realizaciji ugovora čiji je
predmet bio izvršenje usluga koje su predmet nabavke u
posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata u formi
potvrda izdatih od strane primaoca o izvršenoj usluzi i
zadovoljavajućem kvalitetu ( obim realizacije Ugovora,
odnosno ukupan zbir svih potvrda za predmetnu nabavku,
najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabavke. Komisija
može provjeriti istinitost datih potvrda );
- Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o
kvalifikacionoj strukturi zaposlenih koji će vršiti predmetne
usluge;
- Da ponuđač dostavi spisak zaposlenih koji će vršiti predmetne
usluge, a za koje se uplaćuju doprinosi za PIO i Zdravstvo (izdat
od strane nadležne institucije);
- Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o ispunjenju
minimalnih tehničkih uslova koje mora da zadovolji, a koji su
dati u tenderskoj dokumentaciji pod nazivom "MINIMALNI
TEHNIČKI USLOVI" (Komisija može izvršiti provjeru
istinitosti date Izjave ).
- Da ponuđač dostavi kopiju ovlaštenja, izdatog od strane
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, da Ex
radionica može obavljati poslove pregleda, remonta i popravke
protiveksplozijski zaštićenih uređaja (LOT 3)
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 11:45
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti putem pošte ili e-maila,
nakon predočenja zahtjeva za učešće i dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Intesa Sanpaolo
Banka d.d. BiH, SNJIFT: UPBKBA22 u korist JP EP BiH d.d. -
Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup
tenderske dokumentacije za nabavku usluga - Popravak i
servisiranje električnih mašina i uređaja LOT****". Kod davanja
naloga za plaćanje obavezno naznačiti klauzulu; "sve troškove
snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE:
BA391543602002866606. Ponuđači unutar Bosne i Hercegovine
putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vrše na račun broj 132 1000
310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici
"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske
dokumentacije za nabavku usluga - Popravak i servisiranje
električnih mašina i uređaja LOT***". Dobavljač će dostaviti 1
(jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom
dokumentacijom na kojima će čitko napisati: "ORIGINAL
PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene
i potpisane, trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa
imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati sljedeći tekst:
"PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - Popravak i
servisiranje električnih mašina i uređaja - ne otvarati do 29.5.2014.
godine u 12 sati. Traženi dokumenti iz tačke III.4. Obavještenja ne
smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja
ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili
ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena
na jednom od službenih jezika BiH i prevedena od strane sudskog
tumača (za ino ponuđače). Ponuđači su obavezni dostaviti
specifikaciju dokumenata priloženih u ponudi. Ponuda se obavezno
podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio
ponuđač. Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane,
potpisane (uključujući i dokumente koji već sadrže potpis i pečat
ponuđača) i čvrsto uvezane, a garancija za osiguranje ponude može
biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu
dopuštene. U postupku razmatranja ponuda Komisija može
zatražiti dopunsko objašnjenje pojedinih elemenata ponuda od
prijavljenog ponuđača, a koje ne može uticati na predloženu
ponudu na način da se ostvari prednost u odnosu na ostale
ponuđače. Ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko uvidom u
ponudu i priloženu dokumentaciju utvrdi da neki od traženih
dokumenata nedostaje ili je priloženi dokument neistinitog ili
nepotpunog sadržaja.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Edin Šehanović
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: sehanovic.edin@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Popravak i servisiranje visokonaponskih rotacionih mašina
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Popravak i servisiranje visokonaponskih rotacionih mašina
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Predmet i obim usluga definisan je u tehničkom dijelu tenderske
dokumentacije i u specifikacijama uređaja i mašina. U ponudi
obavezno treba upisati jedinične vrijednosti usluga za sve navedene
uređaje i mašine u tehničkim specifikacijama.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
167.550,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do
realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov
prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Izvršenje usluga u remontnoj radionici davaoca usluga, a
preuzimanje te isporuka opreme nakon izvršene usluge na
lokacijama Rudnika i Pogona u sastavu JP Elektroprivreda BiH d.d.
- Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla.
V. Dodatne informacije
Ugovor će se zaključiti do ukupnog iznosa procijenjene vrijednosti
nabavke, a prema jediničnim cijenama iz tehničke specifikacije.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Popravak i servisiranje niskonaponskih rotacionih mašina snaga
većihod46kNJ
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Popravak i servisiranje niskonaponskih rotacionih mašina snaga
većihod46kNJ
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Predmet i obim usluga definisan je u tehničkom dijelu tenderske
dokumentacije i u specifikacijama uređaja i mašina. U ponudi
obavezno treba upisati jedinične vrijednosti usluga za sve navedene
uređaje i mašine u tehničkim specifikacijama.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
137.175,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do
realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov
prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Izvršenje usluga u remontnoj radionici davaoca usluga, a
preuzimanje te isporuka opreme nakon izvršene usluge na
lokacijama Rudnika i Pogona u sastavu JP Elektroprivreda BiH d.d.
- Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla.
V. Dodatne informacije
Ugovor će se zaključiti do ukupnog iznosa procijenjene vrijednosti
nabavke, a prema jediničnim cijenama iz tehničke specifikacije.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Popravak i servisiranje električnih mašina i uređaja u Ex izvedbi
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Popravak i servisiranje električnih mašina i uređaja u Ex izvedbi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Predmet i obim usluga definisan je u tehničkom dijelu tenderske
dokumentacije i u specifikacijama uređaja i mašina. U ponudi
obavezno treba upisati jedinične vrijednosti usluga za sve navedene
uređaje i mašine u tehničkim specifikacijama.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
187.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do 12 (dvanaest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do
realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov
prije nastupi
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Izvršenje usluga u remontnoj radionici davaoca usluga, a
preuzimanje te isporuka opreme nakon izvršene usluge na
lokacijama Rudnika i Pogona u sastavu JP Elektroprivreda BiH d.d.
- Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla.
V. Dodatne informacije
Ugovor će se zaključiti do ukupnog iznosa procijenjene vrijednosti
nabavke, a prema jediničnim cijenama iz tehničke specifikacije.
(A-6757-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: