Nabavka usluga punjenja tonera za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u Bihaću

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JU UNIVERZITET U BIHAĆU
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 503-7-2-4-87/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU Univerzitet u Bihaću
Kontakt osoba: Damir Omerdić
Adresa: Pape Ivana Pavla II 2/II
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263100670009
Telefon: 037222022
Faks: 037222024
Elektronska po{ta: rektorat@unbi.ba
Internet adresa:www.unbi.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.3.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Punjenje tonera za potrebe Univerziteta u Bihaću
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Punjenje tonera za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u
Bihaću
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 9.5.2014. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: Pape Ivana Pavla II 2/2, 77000 Bihać
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti i sa web site-a:
http://unbi.ba/index.php/2-uncategorised/61-javne-nabavke
(D-6418-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: