Nabavka usluga tehničkog pregleda aparata za igre na sreću

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 63-1-2-1-132/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Dalida Deljković-Stefanović
Adresa: Mehmeda Spahe 11
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200496180007
Telefon: 033568605
Faks: 033223001
Elektronska po{ta: dalida.stefanovic@lutrija-bih.ba
Internet adresa:www.lutrijabih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 120.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Tehnički pregled aparata za igre na sreću
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
4200 aparata
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Objekti Lutrije BiH na području FBiH
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim
registrima.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantira uspješnu
realizaciju ugovora.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantira uspješnu
realizaciju ugovora.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Način i uslovi plaćanja, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 6.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.5.2014. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Mehmeda Spahe 11, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima uz zahtjev za dostavu
tenderske dokumentacije i dokaza o uplaćenom iznosu za otkup
tenderske dokumentacije 065/14.Uplatu izvršiti na račun
1610000004520017.
Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti poštom ili lično u
Odjeljenje nabave Lutrije BiH,Mehmeda Spahe 11/II,Sarajevo,
najkasnije do 06.05.2014. godine u 12.00 sati sa naznakom
"Ponuda po javnoj nabavci - otvoreni postupak br. 065/14-NE
OTVARAJ"
(A-5135-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: