Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zbrinjavanja komunalnog otpada u 2016.godini

Datum objave: 16.08.2016. 12:52 / Izvor: Akta.ba, 15.08.2016.

Broj: IZ-56/2016-2

Dana, 15.08.2016. godiieNa osiovu člana 22.stav 1. tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik RS" broj: 31/16), a u vezi sa članovima 10. i 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Planom nabavki Fonda za 2016. godinu, rješavajući po Zahtjevu Filijale Bijeljina broj: 93-5574/2016-1 od 15.08.2016. godine, Direktor Fonda donosiOdlukuI

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga zbrinjavanja komunalnog otpada u 2016. godini za potrebe Poslovnice Šekovići Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koje su u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama BiH izuzete od primjene odredaba ovog zakona. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 200,00 KM. Oznaka i naziv iz JRJN 90511300-5 i 90512000-9.

II

Sredstva za nabavku usluga iz tačke 1. ove odluke obezbijeđena su Budžetom za 2016. godinu na pozicijama 412222 i 412224.

III

U cilju realizacije ove odluke u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima zaključiće se ugovor sa javnim preduzećem "Zelenilo i Čistoća" AD Šekovići, JIB: 4400294860005, koje je registrovano za obavljanje predmetnih komunalnih djelatnsti na području Opštine Šekovići.

IV

Odlukom je obuhvaćena nabavka predmetnih usluga u periodu 01.01-31.12.2016. godine.

V

Odluka stupa na siagu danom donošenja i ista će se objaviti na na iiternet stranici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Obrazloženje

Članom 10. Zakona o javnim nabavkama definisano je da se od ovog zakona izuzimaju, između ostalih, i ugovori o nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, plina, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja tržišta za konkurenciju.
Zbrinjavanje otpada iz poslovnih i stambenih prostora u skladu sa članom 3. stav 1. tačka d) Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 124/11) obuhvata prikupljanje, odvoženje, deponovanje, uništavanje ili preradu otpada osim industrijskog otpada i opasnih materija, kao i održavanje deponije. U predmetnom zahtjevu Filijale Bijeljina konstatovano je da je izvršeno ispitivanje tržišta i utvrđeno da na području koje pokriva Poslovnica Šekovići ne postoji konkurencija za ovu vrstu usluge.

S obzirom da su predmetne usluge navedenim zakonom definisane kao komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa, te da je članom 7. istog zakona propisano da jedinica lokalne samouprave za obavljanje ovih djelatnosti može osnovati javno komunalno preduzeće ili vršenje tih poslova povjeriti drugim privrednim subjektima koji su dužni da komunalnu djelatnost koja im je povjerena obavljaju u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno je da su ispunjene pretpostavke za izuzeće od obaveze provođenja nabavke u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o javnim nabavkama BiH, sve dok ova usluga ne bude dostupna na relevantnom tržištu od strane više ponuđača.

Ova odluka predstavlja deklarativni upravni akt, odnosno akt kojim se samo utvrđuje postojanje pravne norme koja propisuje nastanak određene pravne situacije, u ovom slučaju monopolističkog položaja "Zelenilo i Čistoća" AD Šekovići, te je određena retroaktivna primjena.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.Pomoćnik direktora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: