(poništenje postupka) Nabavka čeličnih profila, limova i cijevi

Datum objave: 31.08.2016. 10:20 / Izvor: Akta.ba, 29.08.2016.

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"

d.o.o. SARAJEVO

DIREKTOR

 

Izvod broj: KZ 32/16-P

Sarajevo, 29.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) i člana 70. stav 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH br. 39/14), i člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: KZ 32/16-P od 16.08.2016. godine, u postupku javne nabavke br. KZ 32/16-P „ Čelični profili, limovi i cijevi" donosi se :

 

ODLUKA

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke broj KZ 32/16-P za nabavku roba : „ Čelični profili, limovi i cijevi" iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku a sve u skladu sa odredbama člana 69. stav 2. tačka a) ZJN.

 

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici: www.viksa.ba, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama a stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: KZ 32/16-P od 27.07.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 15.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 247-7-1-136-3-129/16 je poslato na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 29.07.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 207/15 od 16.11.2015.g., Rješenjem 181/16 od 07.07.02016. i dopunskim Rješenjem članova komisije broj KZ 32/16-P-l od 27.07.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku je dana 24.08.2016.g. dostavila Preporuku o poništenju postupka javne nabavke roba: „ Čelični profili, limovi i cijevi"-tender broj KZ 32/16-P.

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće: - Da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka a) ZJN , donesena je Odluka o poništenju postupka kao u članu 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: