(poništenje poziva) Izvođenje radova na izgradnji Sarajevske zaobilaznice (LOT 3B)

Datum objave: 05.12.2019. 08:38 / Izvor: Akta.ba, 29.11.2019.

JP Autoceste FBiH

 

Broj: 01-01.3-4057-18/19 AK

Datum: 29.11.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br.: NO 1.01-724-11/15 od 24.02.2015. godine i NO 1.01-3309-3/19 od 26.07.2019. godine i preporuke Komisije za javne nabavke konstatovane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-4057-17/19 AK od 26.11.2019. godine, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

I

Otvoreni postupak za javnu nabavku radova: „Izgradnja Sarajevske zaobilaznice (LOT 3B)", broj 01-01.3-4057-1/19 AK, za koje je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 266-1-3-202-3-154/19 na Portalu javnih nabavki BiH dana 11.09.2019. godine, poništava se u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

II

Ponude ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg i EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo se odbacuju kao neprihvatljive u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona, iz razloga što ne ispunjavaju sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom.

 

III

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

 

Obrazloženje

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa čl. 17. stav (1), 18. stav (1) i 19. stav (1) Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-4057-1/19 AK za nabavku radova: „Izgradnja Sarajevske zaobilaznice (LOT 3B)". Na Portalu javnih nabavki BiH objavljeno je Obavještenje o nabavci broj 266-1-3-202-3-154/19 dana 11.09.2019. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 28.10.2019. godine u 10:30 sati u prostorijama Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, Hamdije Kreševljakovića broj 19, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala da su svoje ponude blagovremeno predala 2 (dva) ponuđača.

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za nabavke, datoj u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-4057-17/19 AK od 26.11.2019. godine, poništava se otvoreni postupak javne nabavke radova: „Izgradnja Sarajevske zaobilaznice (LOT 3B)" u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Ponude ponuđača HERING d.d. Široki Brijeg i EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo odbacuju se kao neprihvatljive u skladu sa članom 68. st. (1) i (4) tačka i) Zakona, iz razloga što zaprimljene ponude ne ispunjavaju sve uslove i zahtjeve propisane tenderskom dokumentacijom. Detaljno obrazloženje razloga zbog kojih se navedene ponude odbacuju kao neprihvatljive dato je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-4057-17/19 AK od 26.11.2019. godine, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

 

Adnan Terzić

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: