(poništenje poziva) Nabavka medicinske opreme za anesteziju i reanimaciju - intezivno liječenje i neonatologiju, dijagnostiku, za hirurške grane...

Datum objave: 29.09.2016. 14:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

867-1-1-80-4-75/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
IDB/JIB 4209390440007
Kontakt osoba Trkulja Miroslav
Adresa Trnovac bb
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 303-300
Faks (035) 250-474
Elektronska pošta info@ukctuzla.ba
Internet adresa www.ukctuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka medicinske opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oprema za dijagnostiku

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3019000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja ugovornih obaveza

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU UKC TUZLA

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 30,00 %
2 Cijena 50,00 %
3 Rok isporuke 20,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak javne nabavke roba “nabavka medicinske opreme“, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke
broj: 02-40-2/16 od 03.06.2016.godine, putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-
1-1-80-3-40/16 od 10.06.2016.godine i u Sl.glasniku BiH broj: 45 od 17.06.2016.godine.
Na tendersku dokumentaciju za LOT 2 Oprema za dijagnostiku, zainteresovani ponuđač “Siemens medicina” doo Sarajevo je
izjavio žalbu koju je Ugovorni organ proslijedio Uredu za razmatranje žalbi. Rješavajući predmetnu žalbu, Ureda za

razmatranje žalbi je donio rješenje kojim je usvojena predmetna žalba ponuđača i poništena Tenderska dokumentacija broj
02-40-3/16 skupa sa obavještenjem o nabavci broj: 867-1-1-80-3-40/16 za LOT 2 – oprema za dijagnostiku.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.9.2016.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
867-1-1-80-4-75/16
PODIJELI: