Prodaja drvnih sortimenata: ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru, ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja, ogrevno (oblo) drvo lišćara na lageru...

Izvor: eKapija.ba, 25.04.2014.

JP  “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” DD KLADANJ

Ulica Fadila Kurtagića br.1,  75280 KLADANJ,

Tel.035/621-212, 621-287, direktor 621-498,komercijala 621-282, fax 621-075,

E-mail: jpsumetk@bih.net.ba

 Poslovne jedinice- podružnice društva;                                         

-Direkcija DD Kladanj Fadila Kurtagića 1.                              

-ŠG “Konjuh” Kladanj Patriotske lige bb,                              

-ŠG “Sprečko” Živinice Oslobođenja 13,                              

-ŠG “Majevičko” Srebrenik Bosanskih branilaca bb,            

-ŠG “Vlaseničko” Turalići-Kladanj,

- Privatne šume Živinice.

Društvo upisano u registar Kantonalnog suda Tuzla broj U/I-1525/02.

Porezni identifikacioni broj društva 4209129520001

Uvjerenje o registraciji za PDV : 209129520001

 

Transakcijski računi;

- 3386602200035402 Unicredit Zagrebačka banka DD

- 1020130000044685 Union banka Tuzla

- 1610250008720056  Raiffaizen banka

- 1321600311487057 Tuzlanska banka

 

 

Broj: 4526/14

Datum: 25.04.2014. god.

               

Predmet : O glašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

Broj LOT-a

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

( bez PDV-a )

Lokalitet

LOT 1

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

50

55,00

G.J.“Mala Spreča“ odjel 20

LOT 2

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

150

55,00

G.J.“Mala Spreča“ odjel 21

LOT 3

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

244

28,00

G.J.“Donja Drinjača odjel 61

LOT 4

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno (cijepano) drvopl.lišćara  kod panja

6

28,00

G.J.“Donja Drinjača odjel 61

LOT 5

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo lišćara na lageru

60

40,00

Odjel 107

LOT 6

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo lišćara na lageru

15

40,00

Odjel 91

 

Za vise detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

 

II   Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 09.05.2014. godine do 13.00 sati.

 

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

1. rješenje o registraciji,

2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.    

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.ekapija.ba i www.jpsumetk.ba od 25.04.2014. godine.

 

V   Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 09.05.2014. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno,  a kupljenu robu putem licitacije kupac je za LOT 1 dužan preuzeti u roku od 7 dana,za LOT 2 15 dana, za LOT 3 30 dana, LOT 4 7 dana,LOT 5 i 6 7 dana.

 

 

v.d.   D I R E K T O R

Čorbić Nijaz, dipl.ing.šum.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: