Prodaja imovine: stolarska radiona, trafo stanica, kotlovnice, zemljište, pumpna stanica za gorivo, skladišta...

Izvor: Oslobođenje, 13.05.2014.

Na osnovu članova 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine FBiH", br. 29/03 i 32/04), Odluke Odbora povje-rilaca od 9.5.2014. godine u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika POLIETILENKA d.d. Bihać - u stečaju, stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS

ZA JEDANAESTU JAVNU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA POLIETILENKA d.d. Bihać - u stečaju

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA - namjeravana prodaja imovine u odvojivim ekonomskim cjelinama

 

Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem će se održati u PONEDJELJAK, 2.6.2014. godine sa početkom u 13 sati u prostorijama POLIETILENKA d.d. Bihać - u stečaju, ul. Prilaz Jablanskoj br. 45 u Bihaću

 

POPIS PREDMETA PRODAJE

 

 

Opis imovine koja čini navedeni LOT

Početne cijene u KM - prema Odluci sa 17 sjednice Odbora povjerilaca od 9.5.2014.

LOT-1

Stolarska radiona i nadstrešnica na k.č. Br. 319/1 k.o Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/1 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P, površina n260 m2 - devastirana nadstrešnica

Zemljište u bloku B-l, površine 4.360 m2

Pokretna imovina pojedinačno pobrojana u tabelama br: 17,20

36.045.52

 

190.117,80 

180.350,41

 

Ukupno LOT-l

406.513,73

LOT-2

Trafo-stanica - samo temelji izgrađeni 1980. godine na k.č. Br. 319/1 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/1 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P, površine 50 m2

Kotlovnica i kompresorska stanica na k.č. Br. 319/6 po k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno br. 900/6 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P, površina 287 m2 Objekat Alupol na k.č. Br. 319/7, k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/7 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P+l i P, površina 2.120 m2

Zemljište u bloku B-2, površine 3.069 m2

Pokretna imovina pojedinačno pobrojana u tabelama br: 21, 31,

10.133,85

 

 

66.090,92

 

786.307,82

 

133.823,75

 

255.718,43

 

Ukupno LOT-2

1.252.074,76

LOT-3

Skladište boja i kemikalija - nadstrašnica na k.č. Br. 319/4 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/4 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P, površina 315,82 m2

Neutralizacija otpadnih voda - stara na k.č. Br. 319/1 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/1 k.o. Bihać grad po novom operatu, površina 3,80 m2

Presaona otpadnog materijala na k.č. Br. 319/1 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/1 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P, površine 28,60 m2

Pumpna stanica za gorivo - razređivač na k.č. Br. 319/1 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/1 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P, površine 5 m2

Rezervoari za razređivač na k.č. Br. 319/1 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/1 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost - ukopano u zemlji, zapremina 40 m3

Rezervoari za mazut na k.č. Br. 319/1 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/1 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P, zapremina 250 tona

Neutralizacija otpadnih voda - stara na k.č. Br. 319/5 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/5 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost S+P, površina 88,76 m2

Zemljište u bloku B-3, površine 5.062 m2

Pokretna imovina pojedinačno pobrojana u tabelama br: 28

93.116,54

621,79

 

5.923,15

 

1.035,52

 

3.955,85

80.044,06

34.978,43

220.728,51

1.056,44

 

Ukupno LOT-3

441.460,28

LOT-4

Upravna zgrada sa restoranom na k.č. 319/8 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. br. 900/8 k.o. Bihać grad po novom operatu, površina 848,20 m2, spratnost P+l

Proizvodne hale (skladište sirovina, skladište tehničkog materijala, skladište poluproizvoda, strojna dorada, ručna dorada, skladište gotovih proizvoda, plastifikacija, trafostanica, kaširanje, bakroštampa, termopak, priručno skladište, anilin štampa i hodnik) na k.č. Br. 319/8 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/8 po k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P, površina 3.470 m2

Priprema valjaka na k.č. br. 3^9/8 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/8 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P+l i P, površina 935,75 m2

Zemljište u bloku B-4, površine 6.433 m2

Pokretna imovina pojedinačno pobrojana u tabelama br 2, 3, 22, 27, 29, 30, 32, 37, 39, 40. 41

 263.480,67

828.855,46

355.745,41

 280.510,97

765.898,65

 

l kupno LOT-4

2.494.491,16

LOT-5

Pumpna stanica za kanalizaciju na k.č. Br. 319/1 k.o. Hatinac po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/1 k.o. Bihać grad po novom operatu, spratnost P, površine 22,94 m2

Portirnica locirana na k.č. Br. 900/8 k.o. Bihać grad po novom operatu, na k.č. br.

319/08 k.o. Hatinac po starom operatu, površina 13,60 m2

Zemljište u bloku B-5, površine 1.385 m2

Pokretna imovina pojedinačno pobrojana u tabelama br: 42

3.393,53

3.034,61

60.392,93

119,28

 

Ukupno LOT-5

66.940,35

LOT-6

Portirnica - nova, pumpna stanica i praonica valjaka na k.č. Br. 319/11 k.o. Hatinac

po starom operatu, odnosno k.č. Br. 900/11 k.o. Bihać grad po novom operatu,

spratnost P, površine 63,08 m2

Zemljište u bloku B-6, površine 2.500 m2

Pokretna imovina pojedinačno pobrojana u tabelama br: 23, 35,

19.302,44

109.012,50

21.417,07

 

Ukupno LOT-6

149.732,01

LOT-7

Skladište za boje, ljepila, lakove i nadstrašnica na k.č. Br. 894, 895 i 896 k.o. Bihać grad po novom operatu, vanknjižno vlasništvo, spratnost P, površina 323 m2 Zemljište građevinsko - vanknjižno vlasništvo stečajnog dužnika - površina 15.700 m2 u fabričkom krugu, prema procjeni sudskih vještaka geodetske struke

49.144,80

570.498,75

 

Ukupno LOT-7

619.643,55

LOT-8

Pokretna imovina prema popisnim listama br: 1, 6, 10, 11,13,19, 43, 44 u ukupnoj vrijednosti

48.961,81

 

Ukupno LOT-8

48.961,81

 

Uslovi prodaje:

Navedena imovina prodaje se po LOT-ovima kao cjelina kako je navedena u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje. Prednost imaju kupci koji žele kupiti cijeli LOT. Ako nema zainteresovanih ponuđača za cijeli LOT, može se prodati pokretna imovina iz tog LOT-a. Ako nema zainteresovanih ponuđača za cijelu listu pokretnina, mogu se prodavati pojedinačne pozicije iz svake liste pokretnina. Takođe se mogu prodati građevinski objekti i zemljište koji čine navedeni LOT, bez obaveze kupovine pokretnih stvari, u kom slučaju prodavač ima rok od 90 dana da isprazni prodane građevinske objekte. Zemljište koje se prodaje u LOT-ovima iz ovog oglasa nije cijepano/parcelisano, te kupac preuzima obavezu da na svoj trošak provede cijepanje/parcelisanje zemljišta. Kupci mogu predlagati koje parcele žele da kupe, mogu da predlože ponovo cijepanje, parcelisanje, spajanje parcela i mogu predložiti svoj zahtjev.

 

Početne cijene za ovu licitaciju su utvrđene na osnovu odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika. U cijene nije uračunat PDV, ni porez na promet. Imovina se na ovoj javnoj prodaji ne može prodavati po cijenama nižim od navedenih početnih cijena u ovom oglasu. Usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

 

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za nepokretnu imovinu i LOT-ove je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 10.000,00 KM, a za pokretnu imovinu najmanje 1% od početne cijene, a najviše 10% od početne cijene.

 

Na javnom nadmetanju mogu učestvovati zainteresovani ponuđači koji izvrše polog-uplatu novčanih sredstava u visini 10% licitirane imovine, a najviše do 10.000,00 KM i koji se registruju za učestvovanje neposredno prije početka javnog nadmetanja. Uplatu izvršiti na depozitni račun d.d. POLIETILENKA Bihać - u stečaju, ul. Prilaz Jablanskoj 45, 77000 Bihać, broj raču-na 3385002274886308 kod UniCredit Bank filijala Bihać, sa naznakom: depozit za javno nadmetanje LOT............ pozicija........., ili direktno na blagajni društva prije početka javnog nadmetanja.

Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni depozit će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.

Sve poreze, PDV, troškove demontaže, troškove vraćanja imovine u prvobitno stanje ako usljed demontaže dođe do oštećenja nekretnina ili pokretnina, troškove transporta i troškove izrade i ovjere ugovora i troškove prijenosa vlasništva snosi kupac. Kupac nekretnine uvešće se u posjed nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, nakon ovjere kupoprodajnog ugovora kod nadležne ustanove-notara te dostave dokaza o plaćenom porezu na promet nekretnina i nakon protoka roka za žalbu, odnosno riješenjem suda.

Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" u pravnom statusu na dan prodaje, te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati. Na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti izlicitirani iznos za kupljenu imovinu u roku koji mu se odredi u zaključku o prodaji. Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati cijenu izlicitirane imovine u naznačenom roku, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u naznačenom roku - smatra se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat učešća - depozita, a za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponuđač. Uplatnicu sa naznakom i brojem imovine za čiju kupnju učestvuje na javnoj prodaji, ponuđač treba dostaviti najkasnije 15 minuta prije početka javnog nadmetanja. Učesnici su dužni prije početka usmenog javnog nadmetanja potpisati izjavu da pri-hvataju pravila usmenog javnog nadmetanja.

Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, na oglasnoj tabli Suda, u jednom dnevnom listu, na www.pik.ba i na www.facebook.com

Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati (uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor - može se izvršiti uvid u detaljnu dokumentaciju - procjene vještaka i dokaze o vlasništvu - koji se odnose na građevinske objekte i zemljište koje se prodaje i u liste pokretne imovine koja se prodaje) i mogu se dobiti sve informacije radnim danom od 8 do 14 h u sjedištu POLIETILENKA d.d. Bihać - u stečaju, ul. Prilaz Jablanskoj 45, 77000 Bihać i na telefone broj: 061-370-010 i 063-281-081. Detaljne liste pokretne imovine koja se prodaje se mogu dobiti slanjem upita na e-mail adresu adzaferbegovic@yahoo.de

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: