Prodaja opreme za proizvodnju elektroda, proizvodnju mreže, proizvodnju šina vođica za liftove, opreme u procesnoj proizvodnji i opreme za održavanje

Datum objave: 16.08.2016. 13:58 / Izvor: Akta.ba, 15.08.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

 

Broj: 80 0 Ip 067422 15 Ip, 80 0 Ip072096 15 Ip

Bijeljina, 05.08.2016. godine.

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudski izvršilac Stojan Pantić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja „Bobar Banka“ A.D. Bijeljina u likvidaciji, koju zastupa zakonski zastupnik – likvidacioni upravnik Maksimović Mile i punomoćnik Slobodan Govedarica, advokat iz Bijeljine, ul. Gavrila Principa 9-A,  protiv izvršenika „Elvako“ A.D. Bijeljina, radi novčanog potraživanja po osnovu izvršne isprave, v.s.p. 963.203,14 KM, van ročišta, temeljem odredbe člana 29. Okvirnog zakona o zalozima i odredbe člana 25. do 39. Pravilnika o zalozima, donio je dana 05.08.2016. godine, sljedeće:

 

O B A V J E Š T E NJ E   O   A U K C I J I

 

1. Određuje se ročište javnim nadmetanjem za prodaju sledećih pokretnih stvari izvršenika:

- Oprema za proizvodnju elektroda, proizvođač: FARMER NORTON, Engleska, godina proizvodnje 1974., procjenjene vrijednosti 362.000,00 KM,

- Oprema za proizvodnju mreže, proizvođač: FARMER NORTON, Engleska, godina proizvodnje 1974., procjenjene vrijednosti 1.070.000,00 KM,

- Oprema u procesnoj proizvodnji, godina nabavke 1985., procjenjene vrijednosti 166.900,00 KM,

- Oprema za proizvodnju šina vođica za liftove, proizvođač: MONTEFERO MILANO, godina nabavke 1988., procjenjene vrijednosti 517.500,00 KM,

- Oprema za održavanje, procjenjene vrijednosti 93.400,00 KM.

Ukupna tržišna vrijednost pokretnih stvari iznosi 2.209.800,00 KM.

2. Prodaja će se obaviti u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini – kancelarija br. 2.A, na dan Petak 09.09.2016. godine u 08,30 časova, od strane aukcionara - sudskog izvršioca Stojana Pantića, kod koga se mogu dobiti dodatne informacije o pravilima aukcije, na tel. br. 055 224 910, lokal 203, Služba sudskih izvršilaca.

3. Aukcija će se održati kada prisustvuje najmanje jedna osoba, koja je dala ponudu za osiguranje.

4. Predmet osiguranja se u pravilu prodaje u utrživim jedinicama - pojedinačno, a izuzetno može i kao cjelina, o čemu odlučuje aukcionar/sudski izvršilac prilikom vršenja prodaje, vodeći računa da se postigne najbolje unovčenje predmeta osiguranja. 

5. Popisane pokretne stvari ostavljene su na čuvanje izvršeniku i mogu se razgledati prije zakazane aukcije u prisustvu sudskog izvršioca, po pismenom zahtjevu zainteresovanog ponuđača u roku od tri dana pred zakazanu prodaju. Izvršeniku je zabranjeno svako raspolaganje predmetom osiguranja, bez naloga suda.

6. Aukcija će se održati pred aukcionarem/sudskim izvršiocem ovog Suda, s jedne strane i kupca s druge strane. Tražilac izvršenja može se prijaviti kao kupac ili može naći kupca za kupovinu predmeta osiguranja. Kupljene pokretne stvari kupac kupuje uz klauzulu viđeno - kupljeno. Prodavac ne odgovara za nedostatke na stvari, niti za ispravno funkcionisanje istih.

7. Predmet osiguranja se ne može prodati ispod ½ utvrđene vrijednosti. Početna cijena se može povećavati tokom aukcije, ako najmanje jedan ponuđač prihvati objavljenu cijenu. Sledeća cijena mora biti viša najmanje za 5 % od predhodno objavljene cijene. Ovaj postupak se ponavlja sve dok posljednja ponuđena cijena ostane neprihvaćena.

8. O rezultatima uspješno provedene prodaje stranke i drugi učesnici u postupku, mogu se informisati pozivom na br. 055 224 910, lokal 203, Služba sudskih izvršilaca, istog ili sledećeg radnog dana nakon održane aukcije.

9. Neplaćeno novčano potraživanje iznosi 963.203,14 KM, sa zakonskim zateznim kamatama na navedeni iznos počev od od 13.05.2015. godine do konačne naplate, kao i troškova izvršnog postupka u novčanom iznosu od 12.132,04 KM, te troškova aukcije u iznosu od 800,00 KM ( približno ).

10. U bilo koje vrijeme prije prodaje osiguranja, založni dužnik ili lice s nižim pravom prvenstva mogu dovesti od prestanka zaloga ispunjenjem neizmireog dijela obaveze koja je osigurana tim zalogom, u protivnom predmet zaloga će biti prodat, što su učesnici aukcije dužni prmiti k znanju.

11. Obavještenje o aukciji objaviti će se na sudskoj oglasnoj tabli i WEB stranici Osnovnog suda u Bijeljini. Stranka može o svom trošku objaviti obavještenje o aukciji u sredstvima javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

12. Sud će obustaviti izvršni postupak ukoliko niti jedna stranka, nakon neuspjelog prvog ročišta, u roku od 8 dana ne predloži održavanje drugog ročišta javnim nadmetanjem ili ukoliko se predmet osiguranja ne uspije prodati na drugom ročištu javnim nadmetanjem.

 

Sudski izvršilac

Stojan Pantić                                                                                         

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog obavještenja nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: