Prodaja zemljišta, objekata (K.O. Milići), opreme i drugog materijala, putničkih i teretnih auta

Izvor: Glas Srpske, 05.06.2014.

Fabrika montažnih kuća

"INTAL" AD  u stečaju Milići

 

Broj: 21/2014

Datum: 2.6.2014. god.

 

Na osnovu člana 105 - 107. Zakona o stečajnom postupku-prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 26/10), Odluke Skupštine povjerilaca od 25.12.2013. god. i saglasnosti odbora povjerilaca od 12.5.2014. god., stečajni upravnik donosi odluku, kojom

 

OGLAŠAVA

JAVNU PRODAJU PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 

1. Izlaže se 6 (šesti) put prodaji putem usmenog javnog nadmetanja imovina stečajnog dužnika, zemljište, objekti, oprema i dr. materijal, na izgrađenom građevinskom zemljištu, upisano u PL 928, k.č. 333/2,333/3, 333/7,333/8 i 333/9 u KO Milići - novi premjer, što odgovara k.č. 142/11, 142/3,142/10,142/9 i 142/12 KO SP Milići, stari premjer, upisane u ZK izvadak br. 100, 720 i 712 ukupne površine 23.293 m2, od čega ekonomsko dvorište 16.646 m2 i objekti 6.647 m2, sa pripadajućom infrastrukturom i proizvodnim pogonom.

 

Pojedinačna specifikacija opreme i zaliha materijala, istaknuta je na oglasnoj tabli stečaJnog dužnika.

2. Početna i najniža cijena imovine pod tač. 1. je:           2.700.000,00 KM

3. Osnovna sredstva (putnička i teretna auta), pojedinačna prodaja:

a) Zastava florida poli................................................................ 875,00 KM

b) Automobil zastava florida SW..................................................1.166,00 KM

c) Kombi zastava turbo rival............................................3.070,00 KM

d) Putnički automobil džip suzuki vitara.......................................1.005,00 KM

4. Pokretnosti pod tačkom 3. prodaju se usmenim javnim nadmetanjem sa navedenom početnom cijenom

5. Licitirati se može za ukupnu imovinu.

6. Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se stanju te nekretnine i pokretne stvari nalaze u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava sa kojim raspolaže stečajni dužnik u momentu prodaje.

7. Kupac nema pravo naknadne reklamacije i prigovora, te se isti neće uvažavati.

8. Naknadno utvrđena razlika u broju kvadrata nekretnina ne utiče na izlicitiranu cijenu.

9. Prodaja imovine održaće se dana 4.7.2014. god. u 11 časova, u prostorijama "INTAL" a.d. u stečaju, ul. Birčanska bb u Milićima.

10. Prodaja će se vršiti putem usmenog javnog nadmetanja, a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje, najkasnije sa 4.7.2014. god. do 10 časova, na ž.r. stečajnog dužnika br: 5686031100005081 Banka Srpske.

11. Prodaja će se održati kad prisustvuje licitaciji i samo jedan ponuđač.

12. Rok plaćanja je 30 dana od dana objavljivanja zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na oglasnoj tabli stečajnog dužnika za imovinu pod tačkom 1. a za imovinu pod tačkom 3. rok plaćanja je 8 dana.

13. Učesnicima koji budu prihvaćeni kao najpovoljniji ponuđači, depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu a uksliko isti odustane od kupovine depozit se ne vraća.

14 . Na sva druga pitanja vezana za prodaju, primjenjivaće se odredbe ZIP RS

15. Sve troškove, notarska obrada prenosa nekretnina, pripadaJuće takse, poreze i ostale troškove snosi kupac.

16. Ovaj Oglas objaviti na oglasnoj tabli stečašog dužnika i dnevnom listu "Glas Srpske" a.d. Banjaluka.

17. Kontakt telefoni: 065/421-278 i 065/520-332.

Razgledanje imovine i uvid u istu može se izvršigi svakog radnog dana od 10 do 15 časova.

 

Stečajni upravnik

Mlađen Petković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: