Sazivanje godišnje sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 13.08.2016. 10:59 / Izvor: Glas Srpske, 13.08.2016.

JP "KOMUS" AD NEVESINJE

Broj: NO-65-2/16

Datum: 4.8.2016. godine

Na osnovu člana 22. stav 1. i člana 25. stav 1. Prečišćeni tekst Statuta JP "Komus" a.d. Nevesinje privremeni Nadzorni odbor, na sjednici održanoj 4.8.2016. godine donosi odluku i

SAZIVA

Godišnju sjednicu Skupštine akcionara JP "Komus" a.d. Nevesinje, koja će biti održana u četvrtak, 15.9.2016. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama SO Nevesinje u ul. Cara Dušana 44, 88280 Nevesinje.

Za sjednicu predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora.

4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2015. godinu.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu.

7. Usvajanje Plana poslovanja društva za 2017. godinu.

8. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.

9. Tekuća pitanja.

U slučaju da sjednica Skupština ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica biće održana u četvrtak, 22.9.2016. godine, sa početkom u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 12 do 14 časova u Službi za opšte i pravne poslove preduzeća.

Lista akcionara koji imaju pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara utvrđuje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 5.9.2016. godine.

Pozivaju se predstavnici: Opštine Nevesinje, Fonda za restituciju, Penzionog re-zervnog fonda Republike Srpske i ostali akcionari da lično ili putem opunomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u preduzeću.

Predsjednik privremenog Nadzornog odbora:

Stana Ćeklić, dipl. ess.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: