Sazivanje VII Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 04.06.2014.
HEPOK D.D. MOSTAR BIŠĆE POLJE
NADZORNI ODBOR
 
Na osnovu odredaba člana 242., 246.247 i 269. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH BR.23/99,45/00,2/02 ,6/02, 29/03,68/05,91/07 i 84/08), te Odluke Nadzornog odbora dioničkog društva „HEPOK" MOSTAR, donesene 07.05.2014 godine, Nadzorni odbor objavljuje:
 
OBAVIJEŠTENJE O SAZIVANJU VII SKUPŠTINE DIONIČARA „HEPOK"
 
D.D. MOSTAR
 
 
A. Mjesto i vrijeme održavanja Skupštine
 
Obavještavaju se dioničari privrednog društva"HEPOK " d.d. Mostar da će se dana 24 06 2014 godine, sa početkom u 10,00 sati održati VII redovna Skupština dioničara dioničkog društva „HEPOK " Mostar
 
Skupština će se održati u poslovnim prostorijama Društva na adresi Bišće Polje bb, Mostar Za Skupštinu se predlaže sljedeće:,
 
 
B. Dnevni red
 
1. Verifikacija radnih tijela Skupštine i to:
 
1.2. Predsjedavajućeg Skupštine
 
1.3. Odbora za glasanje
 
1.4. Zapisničara
 
1.5. Dva ovjerivača zapisnika
 
2. Donošenje Odluke o usvajanju finasijskih izvještaja o poslovanju privrednog društva "HEPOK" d.d. za poslovnu 2013 godinu , koji uključju:
 
-Izvještaj revizije
 
-Izvještaj Nadzornog odbora Društva -Izvještaj Odbora za reviziju
 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Dioničkog Društva u poslovnoj 2012.godini
 
4 Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva
 
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
 
6. Razno 
 
 
C. Prijavljivanje
 
Pravo učešća u radu i odlučivanju daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioni čara—v lastodavca i punomoćnika i dostavlja se lično, poštanskom pošiljkom ili putem faxa. Dioničari i druga lica koja imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u listu dioničara koja će biti na raspolaganju zajedno sa ostalim ^dokumentima čije je usvajanje predviđeno na dnevnom redu Eventualni prigovori na listu dioničara bit će rješavani u posebnom postupku.
 
Dioničar- punomoćnik dužan je najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporučenom pošiljkom putem pošte podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.
 
Prilikom priavljivanja dioničari su dužni popuniti prijavu za. učešće u radu Skupštine te vjerodostojnim dokumentima dokazati svoj identitet (lična karta, prijava prebivališta, radna knjižica). Dioničari mogu učestvovati na Skupštini lično ili putem punomoćnika. Ukoliko učestvuju putem punomćnika, punomoć treba da bude izdata u skladu sa zakonom. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo u pisanom obliku predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja.
 
 
D. Način rada i odlučivanja
 
Skupština može raditi i donositi pravovaljane Odluke ukoliko je prisutno više od 30% dioničara sa pravom glasa. Glasanje se vrši putem glasačkih listića, a rezultate glasanja o svakom pojedinom pitanju utvrđuje odbor za glasanje, a proglašava ih Predsjedavajući Skupštine .
 
Uvid u isprave i materijal za Skupštinu dioničari i punomoćnici mogu izvršti u poslovnim prostorijama-sjedištu Društva u Mostaru, Bišće Polje bb, svakim radnim danom od 10 do 11 h u pravnoj službi.
 
Predsjednik NO 
Ljubomir Đurić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: