Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom KUDIĆ PROJEKT d.o.o. Bihać

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 27, 09.04.2014

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Mesić Dijani, po prijedlogu predlagača u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO "KUDIĆ PROJEKT" BIHAĆ, sa sjedištem u ul. Džemala Bijedića br. 13 Bihać, čiji je zakonski zastupnik direktor društva Kudić Aida, na ročištu održanom dana 26.03.2014. godine donio je slijedeće

RIJEŠENJE

ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad društvom DOO "KUDIĆ PROJEKT" BIHAĆ, sa sjedištem u ul. Džemala Bijedića br. 13 Bihać, čiji je zakonski zastupnik Kudić Aida.
Likvidator Kudić Edin, sin Envera, nastanjen u Bihaću, razrješava se dužnosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku.
Po pravomoćnosti ovog rješenja, društvo DOO "KUDIĆ PROJEKT" BIHAĆ, čiji je zakonski zastupnik Kudić Aida, Bihać, brisat će se iz sudskog registra ovog suda upisan u Reg. br. subjekta br. MBS 1-799-00, int. 479., i iz svih javnih registara, a sadržaj ovog rješenja biti će objavljen na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 17 0 L 055082 13 L
26. marta 2014. godine
Bihać

(03-3-979/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: